ዳግመ ምስፋር (ተውጢን)

ካብ ሰነ 2020 ጀሚራ፣ ዩ ኤን ንቶም ቃለ-መጠይቕ ክግበረሎም ዝኽእሉ ብእሙንን ምስጢራውን መንገዲ ካብ ሩሑቕ ብቪድዮ/ተሌፎን ናይ ተውጢን ቃለ-መጠይቕ ጌራ፣ ስደተኛታት ናይቲ ካብ ሩሑቕ ዝግበረሎም ቃለ-መጠይቕ ቆጻራ ክፈልጡን ኣብ ናይ ዩ ኤን መስመር ሓበሬታ ኣቲዮ ክራጋግጹን ይግባእ።

ዩ ኤን በዚ ዝስዕብ መንገዲ ኣብ ቤት ጽሕፈታ ኣዚዩ ውሱን ቁጽሪ ስድተኛታት ክትቕበል ጀሚራ ኣላ፡

  • ኢቶም ካብ ሩሑቕ ቃለ-መጠይቕ ዝተገብረሎምን ናብ ቤት ጽሕፈት ክመጽኡ ቖጻራ ዝተዋሀቡ ስደተኛታት(ኣብ ካይሮ ሲታ ኦክቶበር ይኹን ኢስከንደሪያ)፣ ምእንቲ ናይ ማጠረሽታ ማራጋገጺ ቕድሚ ኢቲ ናይ ፋይል ዳግመ ምስፋር/ተውጢን መስረሕ ዝውዳእ
  • ቃለ-መጠይቕ ካብ ሩሑቕ ክግበረሎም ዘይ ይካአል ስድተኛታት። ምእንቲ ናይ ዳግመ ምስፋርን ናይ ማጠረሽታ ማራጋገጽን ቃል-መጠይቕ ንምውሳን ዩ ኤን ምስ ስደተኛታት ብውልቂ ክትራኸብ ኢያ። በጀኻትኩም ክትፈልጥዎ ዝግባእ ነገር፡ ንናይ ዳግመ ምስፋር መስረሕ ቃለ-መጠይቕ ክትሓትቱ ኣይትኽእሉን ኢኹም።

ናይ ዳግመ ምስፋር ኩነታተይ ብኸመይ ክጹሎ ኢዩ?

  • ኣብዚ እዋን ኢዚ, ዩ ኤን ናይ ዳግመ መስፋር ቃለ-መጠይቕ ክትገብር ኣይካአለትን ኣላ፣ ይኹን እምበር ዩ ኤን ብዛዕባ ኩነታት ፋይልካ ሓበሬታ ንምሃብ ብተሌፎን ክትድውለልካ ትኽእል ኢያ፣ ትጥቐመላ ዘላኻ ቁጽሪ ተሌፍን ምስ ዩ ኤን ከምዝተሓደሰት በጃኻ ኣረጋግጽ።
  • ኣብዚ እዋን ኢዚ መደብ ዳግመ ምስፋር ክስረዝ ኢዩ ዝብል ሓበሬታ ይለን፣ ይኹን እምበር፣ ፋይሎም ናብ ዳግመ ምስፋር ዝቃረብ ስደተኛታት ካብ መንግስታት ኢተን ሃጋራት ናውሕ ምድንጛያት መስረሕ ቃለ-መጠያቓት ክህሉ ይኽእል። ካብ ሃገረ ዳግመ ምስፋር ብርግጽ ቃለ-መጠይቕ ኢንተ ጌርካ፣ ብጉዳይ ፋይልካ ውሳነ ክውሰድ ካብ ሉሙድ ንላዕሊ ክድንጊ ይኽእል ኢዩ።
  • ስደተኛታት ናብተን ዳግመ ምስፋሮም ክቕበላ ፍቓደኛታት ዝኾና ሃጋራት ንኽጋዓዙ ዝተገብረ ኩሉ ምድላዋት ንግዜኡ ተቃሪጹ ኣሎ፣ ንናብ ዳድመ ምስፋር ዝግብር ምጉዓዝ ካስብ ማዓስ ክምዚዕጾ ዝተፈልጠ ይልን፣ ንዳግመ ምስፋር ኢንተ ተቐቢልካ፣ ምእንቲ ናይ መገሻ ምድላዋት ዩ ኤን ወይ ኣይ ኦ ኤም ክትድውለልካ ኢያ።
  • ኩሉ ኢቲ ዩ ኤንን ኣይ ኦ ኤምን (ኣህጉራዊ ትካል ስደተኛታት) ዝህብዎ ኣገልግሎታት ብናጻ ኢዩ። ምእንቲ መገሻ ወይ ሓገዝ ገንዘብ ክትከፍል ኢንተ ታሓቲትካ፣ ብቓጠታ ን ዩ ኤን ክትሕብር ይግባእ።