ኣብ ካይሮ ዝረከብ ትካል ስነኣእምራውን ማሕበራውን ኣገልግሎትን ስልጠናን (ፕስቲክ)

ኣገልግሎት ማሰረታውያን ዲሌታት

ምውሓስ ኡሙን መንበሪ/ ክራይ ገዛ ምኽፋል ን ብሰንኪ ኮሮና ኣዚዮም ዝተሃስዩ ስባት

ህጹጽ መስመር፡ 01200944111

ጥዕና

ጥዕናዊ ኣገልግሎት ንምርካብ ዝዋሀብ ደገፍ/ኣብ ሆስፕታላት ህጹጽ ክንክን ጥዕና ንምርካብ ዝዋሀብ ደገፍ/ሓገዝ

ህጹጽ መስመር (ምሉእ ማዓልቲ)፡ 01127777404

ስነ-ኣእምራውን ማሕበራውን ኣገልግሎት

ስነ-ኣእምራዊ ጥዕና፣ ስነ-ማሕበራዊ፣ ማእከል ምኽሪ፣ መስመር ዕዮ ማሕበረሰብ

መሻርኽቲ ቴረ ደስ ሆምስ (TdH) ዝኾነ PSTIC፡ ካብ ኤርትራ፡ ኢትዮጵያ፡ ሶማል፡ ሱዳን፡ ደቡብ ሱዳን፡ ዒራቕ፡ ሶርያ፡ ከምኡ’ውን የመን ዝመጹ ናይ ስነ-ኣእምሮኣዊ ማሕበራዊ ሰራሕተኛታት ዝሰልጠኑ ጉጅለ ኣለዉዎ፡ ካብ 24-7 ማሕበረሰባውን ገዛውትን ስነ-ኣእምሮኣዊ ማሕበራዊ ደገፍ፡ ምሕደራ ጉዳይ፡ ጸገም ዝህብ እዩ። ምፍታሕ፡ ምኽሪ፡ ምክፋል ሓበሬታ፡ ሪፈራልን ህጹጽ ምላሽን ኣብ መላእ ዓባይ ካይሮን ሰሜናዊ ገማግም ባሕርን ዝምልከት እዩ። ኣብ ማሕበረሰብካ ቋንቋኻ ዝዛረብ ስነ-ኣእምሮኣዊ ማሕበራዊ ሰራሕተኛ ንምርካብ፡ ንመራሒ ማሕበረሰብካ ሕተት ወይ ናብ መስመራት ሓገዝ PSTIC ደውል።
24/7 መስመር ቴሌፎን፡ 01110866333 / 01127777005

ኣብ ህጹጽ እዋን፡ ናብ መስመር ቴሌፎን PSTIC 24-7 ደዊልኩም ምስ ቅልጡፍ ምላሽን ሓበሬታን ብዛዕባ PSTICን መሻርኽቲ ኣገልግሎታትን የራኽበኩም።