ኣብ ካይሮ ዝረከብ ትካል ስነኣእምራውን ማሕበራውን ኣገልግሎትን ስልጠናን (ፕስቲክ)

ኣገልግሎት ማሰረታውያን ዲሌታት

ምውሓስ ኡሙን መንበሪ/ ክራይ ገዛ ምኽፋል ን ብሰንኪ ኮሮና ኣዚዮም ዝተሃስዩ ስባት

ህጹጽ መስመር፡ 01127777005/ 01100604002

ጥዕና

ጥዕናዊ ኣገልግሎት ንምርካብ ዝዋሀብ ደገፍ/ኣብ ሆስፕታላት ህጹጽ ክንክን ጥዕና ንምርካብ ዝዋሀብ ደገፍ/ሓገዝ

ህጹጽ መስመር (ምሉእ ማዓልቲ)፡ 01100782000

ስነ-ኣእምራውን ማሕበራውን ኣገልግሎት

ስነ-ኣእምራዊ ጥዕና፣ ስነ-ማሕበራዊ፣ ማእከል ምኽሪ፣ መስመር ዕዮ ማሕበረሰብ

ህጹጽ መስመር (ምሉእ ማዓልቲ)፡ 01127777005/ 01100604002

ንቶም 14-29 ዓምት ዝዕድመኦም ኣዋዳት ዚዋሀብ ስልጠና፦ ጽልኢ ዘይብሉ ኣቃራርባ ምህናጽን ብዛዕባ ኣእምሮኣዊ ጥዕና ምፍላጥን ምስ ጉጅለ ምዕያይን:

 

01127777006