ምጥርናፍ ስድራቤት

ኩሉ ብUNHCRን መሻርኽቱን ዝወሃብ ኣገልግሎት ብነጻ እዩ!

ብዙሓት ሓተትቲ ዑቕባን ስደተኛታትን ድሕሪ ደጊም ስደት ምስ ዘይፈርሑን ሃገሮምን መበቆል ከባቢኦምን ናብኡ ንምምላስ ውሑስ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ቀልጢፎም ናብ ዓዶም ክምለሱ ይምነዩ። ብመትከል ካብ ግብጺ ብወለንታ ምምላስ ኣብ ዝኾነ እዋን ይከኣል እዩ፣ ኣብታ መበቆል ሃገር ዘሎ ኩነታት ውሑስን ንመምለሲ ምቹእን ኮይኑ እንተተረኺቡ። ወለንታዊ ምምላስ ኩሉ ግዜ ብውሕስነትን ብኽብርን ክኸውንን ኣብ ዝተሰነየ ውሳነ ዝተመርኮሰን ክኸውን ኣለዎ – UNHCR ብዛዕባ ኩነታት ሃገርካ ሓበሬታ ክህበካ እዩ።

ናብ ዓድኹም ክትምለሱ እንተሓሲብኩም፡ በጃኹም ብመንገዲ መስመር ሓገዝ ንUNHCR ተወከሱ።

UNHCR ግብጺ፣ በዚ ዝስዕብ ክሕግዘኩም ይኽእል እዩ፤

  • ቅድሚ ምብጋስካ፡ ምምላስካ ኣብ ኩነታት ድሕነት፡ ክብርን ውሕስነትን ከም ዝፍጸምን ናይ ምምላስ ጉዕዞኻ ክትውጥን ምሕጋዝን። UNHCR ብዛዕባ ኩነታት ሃገርካ ሓበሬታ ክህበካ ይኽእል እዩ፣ እዚ ድማ ብግቡእ ዝተሰነየ ውሳነ ንኽትወስድ ክሕግዘካ ይኽእል እዩ።
  • ወጻኢታት መጓዓዝያ፡– UNHCR ግብጺ ናይ በረራ ትኬት ክሕዘልኩምን ንመሰረታዊ ወጻኢታት ንምሽፋንን ኣብ ውሽጢ መበቆል ሃገርኩም ንዝግበር ጉዕዞን ናይ ገንዘብ ሓገዝ ክህበኩም እዩ።