ምዝገባ

ኩሉ ብUNHCRን መሻርኽቱን ዝወሃብ ኣገልግሎት ብነጻ እዩ!

UNHCR ግብጺ ኣብ ኣብያተ ጽሕፈት 6 ጥቅምቲ፡ ዛማሌክን እስክንድርያን ንስደተኛታትን ሓተትቲ ዑቕባን ስሩዕ ሓድሽን ቀጻልን ናይ ምዝገባ ኣገልግሎት ምሃብ ቀጺሉ ኣሎ። ንዝበዝሑ ኣመልከትቲ ስሉጥ ኣገባብን ኣገልግሎትን ንምርግጋጽ፡ UNHCR ንስደተኛታትን ሓተትቲ ዑቕባን ነዞም ዝስዕቡ ከዘኻኽር ይፈቱ፤

 1. ኣብ ቤት ጽሕፈት ወይ ብመንገዲ መስመር ቴሌፎን ዝተራኸቡ ወይ ቆጸራ ዝተዋህቦም ጉዳያት ጥራይ እዮም ኣብ ውሽጢ ኣብያተ ጽሕፈት UNHCR ዝፍቀዱ
 2. መደብ ዘለዎም ኣመልከትቲ ብUNHCR ብተሌፎንን/ወይ ብኤስኤምኤስን ክረኽብዎም እዮም። እቲ ናይ ኤስኤምኤስ ጽሑፍ ኩሉ ዝርዝር ናይቲ ቆጸራ (ቁጽሪ ቆጸራ፡ ቁጽሪ ጉዳይ፡ ዝተመደበ ዕለትን ሰዓትን፡ ቃለ መሕትት ዝካየደሉ ቦታ) የጠቓልል።
 3. እቲ ዘሕዝን ግን ብዘይ ኣቐዲምካ ቆጸራ ክንሕግዘካ ኣይንኽእልን ኢና። ሕቶታትኩም ናብ መስመር ቴሌፎን (0227390400 ኣብ ካይሮ፡ ኣሌክሳንድርያን ካልኦት ኩለን ኣውራጃታትን) ከምቲ ኣብ ገጻት ፌስቡክና ተገሊጹ ዘሎ ንዝያዳ ሓበሬታ ከተቕንዑ ትኽእሉ ኢኹም።
 4. ካብ ኣብያተ ጽሕፈት UNHCR ወጻኢ ነዊሕ ናይ ምጽባይ ግዜን ምጭንናቕን ንምክልኻል፡ ነቲ ኣቐዲሙ ዝተቐመጠ ቆጸራታት ብጥብቂ ክትሕሉን ቅድሚ ቆጸራኹም 15 ደቓይቕ ጥራይ ኣብ ቅድሚ ቤት ጽሕፈት ክትህልዉን ኣትሪርና ንመክር።
 5. ኣገባባት ድሕነት ክትክተል፣ ምሉእ ኣካላዊ ርሕቐት ክትሕሉ፣ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ክትገብርን ናብ ቤት ጽሕፈት ኣብ እትበጽሕሉ እዋን ኩሉ ናይ ድሕነት ስጉምትታት ክትሕሉን፣ ድሕነት ናይቶም ዘገልግሉኹም ስደተኛታትን ሰራሕተኛታት UNHCRን ንምርግጋጽን ንዝኾነ ዘየድሊ ምቅላዕኩም ንምድራትን ሕያዋይ ምትሕብባርኩም ንሓትት። ሓደጋታት ጥዕና።

UNHCR ኣብ ግብጺ ንዝርከቡ ሓተትቲ ዑቕባን ስደተኛታትን ናይ ምዝገባ ኣገልግሎትን ሰነዳትን ዝህብ እንኮ ትካል ኮይኑ፡ ስዒቡ ውልቀሰባት ናብ ሰበስልጣን ግብጺ ብምቕራብ መንበሪ ፍቓዶም ክረኽቡ ይኽእሉ። UNHCR ነዚ ስራሕ ንዝኾነ ሳልሳይ ወገን ከምዘይህቦ ኣስተውዕል።

ኩሉ ብUNHCRን መሻርኽቱን ዝወሃብ ኣገልግሎታት ብነጻ እዩ፣ ብዛዕባ ምእካብን ኣጠቓቕማን ውልቃዊ መረዳእታኻ ስክፍታታት እንተሃልዩካ፣ ወይ ብዛዕባ ኣጠቓቕማ ውልቃዊ መረዳእታኻ ብUNHCR ጥርዓን ከተቕርብ እንተደሊኻ፣ ብ… ናብ ቤት ጽሕፈት UNHCR ምቕራብ ወይ ድማ ብ[email protected] ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ብተወሳኺ ናብ ቤት ጽሕፈት ዋና ተቖጻጻሪ ብኢመይል [email protected] ጥርዓን ከተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ከመይ ጌረ ናይ ምዝገባ ቆጸራ ክረክብ ይኽእል?

ንኣገልግሎት ምዝገባ ቆጸራታት በዚ ኣብ ታሕቲ ዘለዉ መስመራት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ብመንገዲ መስመር ቴሌፎን UNHCR፤

እዞም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ናይ ምዝገባ ቆጸራታት ብመንገዲ መስመር ቴሌፎን UNHCR ክወሃቡ ይኽእሉ፤

 • ሓደሽቲ ናይ ምዝገባ ቆጸራታት
 • ቆጸራታት ምሕዳስ ሰነዳት፡- ግዜኡ ዝሓለፎ ሰነዳት UNHCR ዝሓዙ ወይ ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ ክውድኡ ዝቐረቡ ስደተኛታትን ሓተትቲ ዑቕባን።
 • ተወሳኺ ናይ ኣባል ስድራቤት
 • ምዝገባ ሓድሽ ልደት (ትሕቲ 2 ዓመት)
 • ዝጠፍአ ወይ ዝተበላሸወ ሰነድ መንነት
 • ምዕጻው
 • ካልእ ምስ ምዝገባ ዝተኣሳሰር ሕቶታት እንተሃልዩኩም፡ ነቲ ሕቶ ንምምዝጋብ ምስ መስመር ቴሌፎን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም።

መስመር ቴሌፎን UNHCR ካብ ሰንበት ክሳብ ረቡዕ ካብ ሰዓት 8፡15 ክሳብ ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ፡ ሓሙስ ድማ ካብ ሰዓት 8፡15 ክሳብ ሰዓት 12 ድሕሪ ቀትሪ ብ 0227390400 ኣብ ካይሮ፡ ኣሌክሳንድርያን ካልኦት ኩለን ኣውራጃታትን

ብኣካል ብመንገዲ ኣብያተ ጽሕፈት UNHCR፤

እዞም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ናይ ምዝገባ ቆጸራታት ብመንገዲ ኣብያተ ጽሕፈት UNHCR ክወሃቡ ይኽእሉ፤

 • ሓደሽቲ ናይ ምዝገባ ቆጸራታት
 • ቆጸራታት ምሕዳስ ሰነዳት፡- ግዜኡ ዝሓለፎ ሰነዳት UNHCR ዝሓዙ ወይ ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ ክውድኡ ዝቐረቡ ስደተኛታትን ሓተትቲ ዑቕባን።
 • ተወሳኺ ናይ ኣባል ስድራቤት
 • ምዝገባ ሓድሽ ልደት (ትሕቲ 2 ዓመት)
 • ዝጠፍአ ወይ ዝተበላሸወ ሰነድ መንነት
 • ምዕጻው

ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ቆጸራታት ብመሰረት ኣብ ታሕቲ ዘሎ ኣድራሻታትን ግዜታትን ናብ ኣብያተ ጽሕፈት UNHCR ክትቀርብ ትኽእል ኢኻ።

ንዜጋታት ሶርያ፡ ቤት ጽሕፈት ዛማሌክ፡ 5 ሚሸል ሎትፍ ኣላህ፡ ዛማሌክ፡ ካይሮ
ካብ ሰንበት ክሳብ ሓሙስ ኣብ መንጎ ሰዓት 08፡00 ንግሆ – 02፡00 ድሕሪ ቀትሪ።

ንዜጋታት ሱዳናውያን፣ ደቡብ ሱዳናውያን፣ ኤርትራውያን፣ ኢትዮጵያውያን፣ የመናውያን፣ ከምኡ’ውን ካብ ካልኦት ብሄራት ዝመጹ ኣመልከትቲ: ሻድሻይ ጥቅምቲ ቀንዲ ህንጻ፣ 17 መካ ኤል-ሞካራማ፣ ሻብዓይ ኣውራጃ፣ ሻድሻይ ጥቅምቲ ከተማ
ካብ ሰንበት ክሳብ ሓሙስ ኣብ መንጎ ሰዓት 08፡00 ንግሆ – 02፡00 ድሕሪ ቀትሪ

ንኽምዝገብ ወይ ሰነዳተይ ንኽሕደስ ክንደይ ግዜ ክወስድ እዩ?

UNHCR ዓቕሚ ምዝገባ ንምዕባይን ናይ ምጽባይ ግዜ ንምንካይን መስርሕ ምምዕርራይን ጸጋታት ዳግመ ምትዕርራይን ይቕጽል። ናይ ምሕዳስ ቆጸራታት ክሳብ 3 ወርሒ ቅድሚ እቲ ናይ UNHCR ሰነዳትካ ዝውድኣሉ መዓልቲ ክትሕዝ ትኽእል ኢኻ። ፍሉይ ድሌት ዘለዎም ሰባት ብስርዓት ይልለዩን ቀዳምነት ይወሃቦምን። ዝኾነ ፍሉይ ወይ ህጹጽ ድሌት ቆጸራ ክትሓትት ከለኻ ክጉልሕ ኣለዎ እዚ ድማ ኣብ ግምት ክኣቱ እዩ- ብመሰረት ዝተቐመጠ ቀዳምነት ምሃብ መዐቀኒታት።

ዝርዝር ርክበይ ከመይ ጌረ ከዘምኖ እኽእል፣ እቲ ለውጢ ኣብ ፋይለይ ንኽንጸባረቕ ክንደይ ግዜ ይወስድ?

ንናይ ርክብ ምዕባለ ሕቶታት፡ በጃኹም ናብ መስመር ቴሌፎን ተወከሱ።

ካይሮ፡
እስክንድርያን ካልኦት ኩለን ኣመሓደርትን:
0227390400

እዋናዊ ሓበሬታታት ኣብ ዳታቤዝና ሰሙናዊ ይንጸባረቕ።

ካብ UNHCR ንናይ ሰነድ ምሕዳስ ቃለ መሕትት ዝዕድም ጻውዒት መጺኡኒ። እንታይ ክገብር ኣለኒ?

ንምሕዳስ ሰነድ ናብ UNHCR እንተተዓዲምኩም፡ በጃኹም ኣብቲ ካብ UNHCR ዝረኸብኩሞ ናይ ምርግጋጽ ኤስኤምኤስ ዝተጠቕሰ መዓልትን ሰዓትን ናብቲ ቤት ጽሕፈት ምጹ። ኣብ ቀጽሪ UNHCR ውሱን ናይ ምጽባይ ቦታ ስለዘሎ፡ ኣብቲ ዝተጠቕሰ ግዜ ጥራይ ናብ ቤት ጽሕፈትና ከም እትኣትዉ ኣስተውዕሉ። ኩሎም ዝተመዝገቡ ውልቀሰባት ኣብ እዋን ቃለ መሕትት መንነቶምን ባዮሜትሪክ ምርግጋፅን ክህልዉ ኣለዎም። ኣብ ቃለ መሕትቶም ዘይተሳተፉ ድማ ዝተሓደሰ ሰነድ ኣይወሃቦምን እዩ።

ኣብ ዕለት ቃለ መሕትትኩም፡ በጃኹም ኩሎም ዝርከቡ ኣገደስቲ ሰነዳት ሒዝኩም ምምጻእኩም ኣረጋግጹ፡ ንሳቶም ድማ፤

• ግዜኡ ዝሓለፎ ናይ UNHCR ካርድ(ታት) ንኹሎም ኣባላት ጉዳይካ፣
• ሃገራዊ ፓስፖርት (እንተሃልዩ) ንኹሎም ኣባላት ጉዳይካ፣
• ዝኾነ ካልእ ኣብ መንነትካ መርትዖ ዝህብ ዘሎ ሰነዳት፡ ከምኡ’ውን…
• ኩሎም ኣብ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ውልቃዊ ወይ ስድራቤታዊ ኩነታትካ መርትዖ ዝህቡ ሰነዳት፡ UNHCR ክምዝግቦ እትደሊ።

መስርሕ ምሕዳስ ሰነድ ከከም ዓቐን ስድራቤትካን ዝተሓላለኸ ጉዳይካን ካብ 15 ደቓይቕ ንላዕሊ ክወስድ የብሉን። ኣብ መስርሕ ምሕዳስ ሰነድ ብዓይኒ ምርኣይን ባዮሜትሪክ ሓበሬታ ከነረጋግጽን ኢና።

ኩሉ ሰነዳት ምስ ዝህሉ ጥራይ ንሕዳሴ ሰነድኩም ብቕልጡፍ ክንሰርሖ ከም እንኽእል ኣስተውዕሉ፣ ዝኾነ ሰነድ እንተጎዲሉ ድማ ጉዳይኩም ንምስርሑ ኣጸጋሚ ክኸውን እዩ።

ካብ UNHCR ንሓድሽ ምዝገባ ቃለ መሕትት ዝዕድመኒ ጻውዒት መጺኡኒ። እንታይ ክገብር ኣለኒ?

ንሓድሽ ምዝገባ ናብ UNHCR እንተተዓዲምኩም፡ በጃኹም ኣብቲ ካብ UNHCR ዝመጸኩም ናይ ምርግጋጽ ኤስኤምኤስ ዝተጠቕሰ መዓልትን ሰዓትን ምስ ኩሎም ኣባላት ስድራቤትኩም ናብቲ ቤት ጽሕፈት ምጹ።
ኣብ ቀጽሪ UNHCR ብሰንኪ ውሱን ናይ ምጽባይ ቦታ፡ ኣብቲ ዝተጠቕሰ ግዜ ጥራይ ናብ ቤት ጽሕፈትና ከም እትኣትዉ ኣስተውዕሉ። ኣብ እዋን ቃለ መሕትት ኩሎም ኣባላት ስድራቤት ክህልዉ ይግደዱ። ኣብቲ ቃለ መሕትት ዘይተሳተፉ ድማ፣ ኣይምዝገቡን። ኣብ ዕለት ቃለ መሕትትኩም፡ በጃኹም ኩሎም ዝርከቡ ኣገደስቲ ሰነዳት ሒዝኩም ምምጻእኩም ኣረጋግጹ፡ እዚኦም ድማ፡ ብዓቢኡ ድማ፤

• እንተሃልዩ፡ ሃገራዊ ፓስፖርት ንኹሎም ኣባላት ጉዳይካ፡
• እንተሃልዩ፡ ዝኾነ ካልእ ብዛዕባ መንነትካን/ወይ ውልቃዊ ወይ ስድራቤታዊ ኩነታትካን መርትዖ ዝህብ ዘሎ ሰነዳት።

እቲ ቃለ መሕትት ከከም ዓቐን ስድራቤትካን ዝተሓላለኸ ጉዳይካን ካብ 30 ክሳብ 45 ደቓይቕ ዝወስድ እዩ። ኣብ ርእሲ’ቲ ባዮዳታኹምን ርክብ ሓበሬታኹምን ምቕራጽ፡ ኣብ እዋን ቃለ-መጠይቕኩም ስእሊ ከምኡ’ውን ባዮሜትሪክ ሓበሬታ (ኢሪስን/ወይ ኣሰር ኣጻብዕቲ ስካን) ክንወስድ ኢና። እዚ መስርሕ እዚ ንውሑዳት ካልኢታት ጥራይ ዝወስድ፡ ቃንዛ ዘይብሉ፡ ኣብ ዓይንኻ ይኹን ኣብ ጥዕናኻ ዝኾነ ጎናዊ ሳዕቤን የብሉን።

ስለምንታይ እዩ UNHCR ኣሰር ኣጻብዕትናን ኣሰር ዓይንናን ዝሕዝ?

ባዮሜትሪክስ (ኣሰር ኣጻብዕትን ኣሰር ዓይንን) ምጥቃም UNHCR ዲጂታላዊ መንነት ስደተኛታትን ሓተትቲ ዑቕባን ንምሕላው ይሕግዝ፣ ካልኦት መንነት ካብ ስርቂ ይከላኸልን በዚ ድማ ቅንዕና ሕጋዊ ኩነታት ስደተኛታትን ሓተትቲ ዑቕባን ይሕሉ።

• ባዮሜትሪክስ ብተወሳኺ UNHCR ንሓደ ሰብ ብቕልጡፍ ከለልዮን ኣብ ዝኾነ ቤት ጽሕፈት UNHCR ዋላ ሰነዳት ይጠፍእ ወይ እንተተሰረቐ ፋይሉ ክወስድን የኽእሎ።
• ብባዮሜትሪክስ፡ UNHCR ንሓደ ውልቀሰብ ንኣወሃህባ ሓገዝ ብቕልጡፍ ከረጋግጽ ይኽእል’ዩ፡ በዚ ድማ ካልኦት ኣብ ክንዲ ካልእ ሰብ ሓገዝ ከይረኽቡ’ውን ይኽልክልን ነቲ ዕላማ ዝገበረ ተጠቃሚ ሓገዝ ከም ዝወሃብ የረጋግጽን።
• UNHCR ንብሕታዊነት ዳታን ድሕነት ዳታን ብዕቱብ ይወስዶ፡ UNHCR ፖሊሲ ሓለዋ መረዳእታ ድማ መሰል ናይቶም ዝተመዝገቡ ኣመልከትቲ የረጋግጽ።

ናይ ሓታቲ ዑቕባ ካርድን ናይ ስደተኛ ካርድን ዘብቅዓሉ ግዜ ክንደይ ይኸውን?

እቲ ናይ ዑቕባ ሓታቲ ምስክር ወረቐት (ጻዕዳ ምስክር ወረቐት) ን6 ወርሒ ዝጸንሕ እዩ።
እቲ ናይ ሓታቲ ዑቕባ ምዝገባ ካርድ (“ብጫ ካርድ”) ን18 ኣዋርሕ ዝጸንሕ እዩ።
እቲ ናይ ስደተኛታት ምዝገባ ካርድ (“ሰማያዊ ካርድ”) ን36 ኣዋርሕ ዝጸንሕ ክኸውን ከሎ።

ድሕሪ ሓድሽ ናይ ምዝገባ ቃለ መሕትተይ እንታይ ሰነዳት ይመጸኒ?

ስእልኻን ዜግነትካን ዘጠቓለለ ሓቀኛን ሓቀኛን ሰነድ መንነት (ID) እንተድኣ ኣቕሪብካ፡ ን18 ኣዋርሕ ዝጸንሕ ብጫ ካርድ ይወሃበካ። ዝኾነ ናይ መንነት ሰነድ ወይ ስእልኻ ዘይብሉ እንተድኣ ኣቕሪብካ፡ ሽዑ ናይ 6 ወርሒ ዕድመ ዘለዎ ጻዕዳ ምስክር ወረቐት ይወሃበካ። ብዛዕባ ሰነዳት ወይ ሕጽረት ሰነዳት ምስ UNHCR ንቕድሚት ምቕራብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ብትሕትና ኣስተውዕሉ። ሓቂ ናይ ምዃንን ኩሉ ኣገዳሲ ሓበሬታን ዘሎ መርትዖን ንUNHCR ናይ ምሃብ ግዴታ ከምዘለኩም ኣስተውዕሉ፣ እንተላይ ብዛዕባ ሰነዳት። ንUNHCR ምሉእን ሓቀኛን ጸብጻብ እንተድኣ ኣቕሪብኩም፡ እንተላይ ብዛዕባ ሰነዳት፡ ኣብ መስርሕ ጉዳይኩም ከቢድ ኣሉታዊ ሳዕቤን ክህልዎ ከም ዝኽእልን ነዊሕ ምድንጓያትን/ወይ ድማ ብግቡእ ክንሕግዘኩም ዘይምኽኣልናን ከስዕብ ከም ዝኽእልን ኣስተውዕሉ።

ኣነ ይኹን ወይ ሓደ ካብ ኣባላት ስድራን ወይ ዓርኪ ብሰንኪ ናይ ምውዳቅ ዕለት ካርድ ናይ ፕሮቴክሽን ጸገም ምስ ዘጋንፍ ወይ ምስዝታሐዝ፣ ዩ ኤን ብከመይ ክትሕግዝ ትኽእል?

ንኹሎም ሕጋዊ ሽግር ዘጋጥሞም ስደተኛታታትን ሓተትቲ ዑቕባን ብናይ ዩ ኤን ኢመይል ወይ ተነጺሩ ዘሎ መስመር ሓባሬታ ክድውሉ ነታባበዕ፣ ብሰንኪ ምውዳቅ ዕለት ናይ ዩ ኤን ዶኩመንቲታት ዘጋጥም ጻጠታዊ ሽግራት ግን፣ ሕጋዊት ኣሃዱና ሽግርኩም ንምፍታሕ ክትሕግዘኩም ምሳኹም ክትካታተል ኢያ፣ ንፍሲወከፍ ኬዝ ከከም ኩነታታ። ብተወሳኺ ኣብ ዝኾነ ሕጋዊ ዝኾነ ሕቶ/ምጥያቕ ዝምልከት ንስደተኛታት ንምሕጋዝ ዩ ኤን ክልተ ፈጸምቲ ሕጋውያን ማሻርኽቲ ኣለዋ።

ሕጋዊት ኣሃዱ ኣብ ዩ ኤን፣ [email protected].

ግብጻዊት ማሕበር ንምሕጋዝ ስደተንያታት፣ 022571118/ 01272020938

ሑቡራት ጠበቃታት፣ 01154526171