ምዝገባ

ሑቡራት መንግስታት ላዕለዋይ ወኪል ስደተኛታት ንጥፈታት ናይ ሱሮዕ ምዝገባ ጃሚራ፣ ኣብ ዘማልክ (ንሶርያውያን)፣ ኣብቲ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት (ን ካልኦት ዜጋታት)፣ ኣብ ቤት ጽሕፈት ኣል እስከንደሪያ ውን፣ ቀስ ብቀስ ኻኣ ዓቅሚ ን መጀመርያ ግዜ ዝምዝገቡን ንምውጻእ መንበሪ ፍቃድ ዝምዝገቡን ክትውስኽ እያ።

ኣብ ትሕቲ ኢዚ ህሉው ኩነታት ብሰንኪ ቫይረስ ኮሮና፣ ንቶም ኣቃዲሞም ቖጻራ ዝተዋሀቡ ጥራይ ክንቕበል ኢና፣ ኣብ ቀጽሪ እተን ቤት ጽሕፈታትና ኻኣ ኣገልግሎት ክወሃቡ እዮም።

ኣብ ትሕቲ ምእንቲ ጥዕናና ዝቕጽል ዝሎ ምጥንቃቅ ንምውሓስ ወሓለን ውጽኢታውን ስራሕን ዓቢ ቁጽሪ ኣገልግሎት ንምሃብን፣ ዩ ኤን ን ስደተኛታትን ሓተትቲ ዑቅባን በዘን ዝስዕባ ንጥቢታት ተዘክር።

1.ንቶም ካብ ዩ ኤን ዝትደወለሎም ወይ ናብቲ ሆት ላይን ደውሎም ናብተን ቤት ጽሕፈታትና ዝመጽኡሉ ቖጻራ ዝተዋሀቡ ስባት ጥራይ ምእታው ክፍቅደሎም እዩ።
2.ይቃሬታ እንዳ ሓተትና ንቶም ኣቃዲሞም ቖጻራ ዘይተዋሀቡ ሓጋዛት ኣይንህብን እና፣ ሕቶታትኩም ኣብቲ ናይ ሓበረታ ቁጽሪ ክተቅሪቡዎ ትኽእሉ ወይ ንዝያድ ሓበሬታ ኣብ ፌስ ቡክ ኣቲኹም ንናይ ዩ ኤን ማእከል ሓበሬታ ክትውከሱ ትኽእሉ ።
3.ንምውጋድ ነወሕ ናይ ምጽባይ ሳዓታትን ኣብ ደገ ቀጽሪታት ዩ ኤን ምዕልቕላቅን በቲ ኣቃዲምኩም ዝተዋሀኩሞ ግዜ ንኽትመጽኡን ቅድሚ 15 ደቂቅ ጥራይ ኣብ ቅድሚ ኣቲ ቃጽሪ ንኽትሪከቡ ኣትሪርና ንምዕደኩም።
4.ምእንቲ ሰለማዊ ኣገልግሎት ልዉህ ምትሕብባርኩምን ሓገዛትኩሙን ከድልየና እዩ፣ ኣብ ቤት ጽሕፈታትና እትመጽኡሉ እዋናት ምእንቲ ድሕነት ነብስኹም ብዘይተደልዩ ሓደገንያታት ሕማም ከይትልከፍ ከምኡ ውን zንድሕነት እቶም ስድተኛታትን እቶም ኣግለግሎት ዝሕቡኹም ሰራሕተንያታትን፣ ማሕበራዊ ርሕቀት ተኸተሉ፣ ማስክ ወይ ከማማ ብጉቡእ ተኸደኑ፣

ሑቡራት መንግስታት ላዕለዋይ ወኪል ስደተኛታት (ዩ ኤን) እታ እንኮ ትካል ኣገልግሎት ምዝገባን ስነዳ ንናይ ሓተትቲ ዑቅባን ስደታኛታትን ኣብ ግብጺ እትህብ። ብድሕሪዚ ን ናይ መንበሪ ፍቃድ ንምርካብ ን መንግስቲ ግብጺ ትውከሱ። ክተስተቡህሉላን ክትፈልጥዋን ዝግበኣኩም ንገር ግን ዩ ኤን ምእንቲ ኢዚ ስራሕ ንምዕማም ሳልሳይ ኣካል ኣይትውክልን እያ፣ ኩሉ እትህቦ ኣገልግሎት ኻኣ ብዘይ ዝኾኒ ቅብሊት እዩ።

ዩ ኤን ንቶም ኣቃዲሞም ቖጻራ ዝተወሰናሎም ሰባት ብምድዋል ወይ ኤስ ኤም ኤስ መልእኽቲ ብምስዳድ ክትሕብሮም ኢያ፣ ኢታ መልእኽቲ ንኹሉ ኢቲ ቃለ መጠይቕ ዝምልከት ክትናጽር ኢያ።

ከመይ ጌረ ናይ ምዝገባ ቖጻራ ክሕዝ ይግባኣኒ፣ ሓዲሽ ምዝገባ ይኹን ወይ ንምሕዳስ?

ኣብ 2020 ዝነበረካ/ኪ እንተርቪዩ/ቃለ መጠይቕ ኢንተ ተሰሪዙ፣ ብትልፎን ብምድዋል ወይ ኤስ ኤም ኤስ መልእኽቲ ብምስዳድ ብዛዕባ ኢቲ ሓዲሽ እንተርቪዩ ክሕበረኩም ኢዩ፣ ቆጻራ ኢንተዝይብልኩም ግን ብኽብርውትኩም ኣብዚ ሊንክ ኣቲኹም ናይ ምዝገባ ጠለብኩም ኣቅሪቡ።

ከመይ ጌረ ናይ መራኸቢ ነጋራተይ ክሕድስ ይኽእል? ምስ ተሓደሰ ናብ ፋይለይ ኣብ ምትግባር ንኽውዕል ክንዲ ምንታይ ግዜ ክውስድ ይኽእል?

ምዝገባ ምሕዳስ መራኸቢ ነጋራትና ኣብ ፋይልና ሰሙናዊ ይትግበር።

ኣብ ቤት ጽሕፈታት ዩ ኤን ካብ ቫይረስ ኮሮና ንምድሓን ዝውሰዳ ድሕነታት እንታይ እየን።

  • ድሕነት እቶም ኣብ ዩ ኤን ዝርከቡ ሰባትን ሰራሕተንያታትን ኣጋዳሲ ኢዩ ናዓና፣ ሰለዚ ኣብ ኩለን ጫንፈራትና ዝተፈላለዩ ኣጋባብ ድሕነታት ኣለዉና።
  • ኣብ ሓደ መዓልቲ 4 ዝተፈላለይ ናይ መራኸቢ ቖጻራታት ወሲና፣ ምእንቲ ኣብ ቤት ጽሕፈት ዩ ኤን ዝጽበዩ ሳባት ግዜ ንምሕጻርን ን ኣብ ሓደ ግዜ ዝርከቡ ቁጽሪ ሳባትን ገደብ ንምግባር።
  • ናይ መጸበዪ ቦታታት ርሕቅት ብዝሕሉ ኣጋባብ ተዳልዩ ብኡ መሰረት ኻኣ ኮፍ መበሊ ተቀሪቡ።
  • ሓደሽቲ ቤት ጽሕፈታት ተዳልየን፣ ምእንቲ ኢቲ ተጠቃምን ሰራሕተንያን ኣብ ፍሊቲ ክፍሊ ክኾኑን ብድሕሪ ንጹር ቤትሮ ኮይኖም ኻኣ ክራኽቡን።
  • ብድሕሪ ንፍሲ ወከፍ ምሪኻብ ናይ ቦታ ምምካን ይፍጸም፣ ከምኡ ውን ንተሳተፍቲ ዝኸውን ማስክታትን ምምከንን ኣዳሊና ኣለና።

ምእንቲ ንናይ ምሕዳስ ኢንተርቪዩ/ቃለ ማሕተት ካብ ዩ ኤን ቖጻራ ትዋሂቡኒ? ኢንታይ ክገብር ይግባኣኒ?

ምእንቲ ምሕዳስ ዶኩመንቲታት ካብ ዩ ኤን ቖጻራ እንተ ተዋሂቡኩም፣ ብኽብረትካ/ኪ ከምቲ ኣብቲ ካብ ዩ ኤን ዝተቃበልኩማ መልእኽቲ ተዋሂቡ ዘሎ መዓልትን ሳዓትን ምጹ፣ ብኽብረትኩም ክትፈልጥዎ ዘለኩም ነገር ብሰንኪ ኣብ ውሽጢ ናይ ዩ ኤን ቤት ጽሕፈታት ዉሱን ናይ መጸበዪ ቦታታት ብምህላው፣ ኣብቲ ዝተዋሀበ ግዜ ክንቅበለኩም እና፣ ክምኡ ውን ኣብ ግዜ ናይ ዜግነት ምርግጋጽን ናይ ዓይኒ እስካን ምውሳድን ዕድምኦም ካብ 12 ንላዕሊ ዝኾኑ ሳባት ጥራይ ክርከቡ ይግባእ፣ ኣብቲ እንትርቭዩ ክርከቡ ዘይኻኣሉ ሰባት ሓዲሽ ዶኩመንቲ ክወጽኣሎም ኣይ ይካኣልን ኢዩ።

መስረሕ ምሕዳስ ዶኩመንቲታት ካብ 10-15 ደቂቅ ንላዕሊ ኣይወስድን ኢዩ፣ ኢዚ ውን ቁጽሪ ስድራቤትን ምትሕልላኽ ፋይልን ሙርኩስ ብምግባር ኢዩ።

ኣብ ግዜ መስረሕ ምሕዳስ ዶኩመንትታት፣ ናይ ዓይኒ እስካንን ህያው ሓበረታን ምርግጋጽ ክንፍጽም ኢና።

ብኽብረትኩም ክትፈልጥዎ ዘለኩም፣ ኩሉ ዶኩመንቲታት ምስዝሁሉ መስረሕ ምሕዳስ ዶኩመንትኹም ቀልጢፍና ክንውዶኦ ንኽእል፣ ኣብ ግዜ ምጥፋእ ዝኾኒ ካብተን ኣጋደስቲ ዶኩመንቲታት ግን ምሕዳሱ ኣጻጋሚ ክኻውን ኢዩ።

ከምኡ ውን ብኽብረትኩም በቲ ኩሉ ንምቅላል ምስፍፋሕ ኢዚ ሓደገንያ ቫይረስ ዝግበር ቅድሚ ኩነት ተቀየዱ፣ ኣብ ውሽጢ ቃጽሪ ቤት ጽሕፍታት ዩ ኤን ግድነት ኢዩ ማስክ ክትኽደን፣ ማሕበራዊ ርሕቀት ኣብ መንጎ ሰባት ክትሕሉ፣ ከምኡ ውን ካብ ነብስኻን ካልኦትን ብጉቡእ ክትካላኸል። ናብ ቤት ጽሕፈታት ዩ ኤን ክትኾዶ ከለኹምን ኣብ ቅድሚ ማዕጾታተን ጠጣው ትብሉ ከለኹምን ማስክ ክትኽደኑ ኣትሪርና ንምዕድኩም።

ካብ ዩ ኤን ብምድዋል ምእንቲ ሓዲሽ ምዝገባ ዕድመ ቃሪቡለይ. ኢንታይ ክገብር ይግባኣኒ?

ምእንቲ ሓዲሽ ምዝገባ ካብ ዩ ኤን ዕድመ ኢንተ ቃሪቡልኩም፣ ኩሎም ኣብ ፋይልኩም ምሳኹም ክኾኑ እትደልይዎም ኣባላት ስድራቤት ኣብቲ ካብ ዩ ኤን ዝተቃበልኩማ መልእኽቲ ዝተሓበረኩም ግዜን መዓልትን ምሳኹም ሒዝኩሞም ምጹ።

ብኽብረትኩም ክትፈልጥዎ ዘለኩም፣ ብሰንኪ ዱሩት ናይ ምጽበዪ ቦታታት ምህላዉ ኣብ ቃጽሪታት ዩ ኤን፣ ኣብቲ ዝተወሰነልኩም ግዜ ጥራይ ክንቅበለኩም ኢና።

ኣብ ግዜ ናይ ምዝጋባ እንተርቪዩ ኮሎም ኣባላት ስድራ ክመጹ ይጥለብ፣ ኣብ ግዜ እንተርቪዩ ክመጽእ ዘይካኣለ ኣባል ስድራ ክምዝገብ ኣይክእልን ኢዩ።

ኣብ ናይ እንተርቪዩ ቖጸራ፣ ብኽብረትኩም ኩሉ ኣጋዳሲን ጣቃምን እትብሉዎ ዶኩመንትታት ሕዝኩም ከምዝመጻኹም ኣረጋግጹ፣

  • ፓስፖርት (እንተ ተረኺቡ) ናይ ኮሎም ኣብቲ ፋይል ምሳኹም ዘለዉ ኣባላት
  • ካልእ ዶኩመንቲታት-እንተ ተረኺቡ- መራጋገጺ ዜግነትካ ዝኸውን፣ ምስ ንብስኻ ይኹን ምስ ስድራኻ

ኢቲ እንተርቪዩ ካብ 30 ክሳብ 45 ደቂቅ ክወስድ ይኽእል፣ ከከም ብዝሒ ስድራቤትን ምትሕልላኽ ፋይልን። ከምኡ ውን ህይው ዶኩመንትታትን መራኸቢ ንገራትን ምስኣል ወሲኽካሉ፣ ኣብ ግዜ እንተርቪዩ ናይ ዓይኒ ስካን/ስእሊ ክንወስደልኩም ኢና።

ከምኡ ውን ብኽብረትኩም በቲ ኩሉ ንምቅላል ምስፍፋሕ ኢዚ ሓደገንያ ቫይረስ ዝግበር ቅድሚ ኩነት ተቀየዱ፣ ኣብ ውሽጢ ቃጽሪ ቤት ጽሕፍታት ዩ ኤን ግድነት ኢዩ ማስክ ክትኽደን፣ ማሕበራዊ ርሕቀት ኣብ መንጎ ሰባት ክትሕሉ፣ ከምኡ ውን ካብ ነብስኻን ካልኦትን ብጉቡእ ክትካላኸል። ናብ ቤት ጽሕፈታት ዩ ኤን ክትኾዶ ከለኹምን ኣብ ቅድሚ ማዕጾታተን ጠጣው ትብሉ ከለኹምን ማስክ ክትኽደኑ ኣትሪርና ንምዕድኩም።

ክንደይ ኢዩ ብቕዓት ናይ ዑቕባ ዝደልዩ ስባትን ካርድ ክምኡ ውን ናይ ስደተኛታት ካርድ?

ወረቐት ምስክር ዑቕባ ዝደልዩ ስባት(ጻዕዳ ወረቕት) ን 6 ወርሒ ትባቐዕ፣ ናይ ዑቕባ ዝደልዩ ስባት(ብጫ ካርድ) ን 18 ወርሒ ትባቐዕ፣ ናይ ስደተኛ ካርድ (ሰመያዊ ካርድ) ግን ን 3 ዓመት ተባቐዕ።

ኣነ ይኹን ወይ ሓደ ካብ ኣባላት ስድራን ወይ ዓርኪ ብሰንኪ ናይ ምውዳቅ ዕለት ካርድ ናይ ፕሮቴክሽን ጸገም ምስ ዘጋንፍ ወይ ምስዝታሐዝ፣ ዩ ኤን ብከመይ ክትሕግዝ ትኽእል?

ንኹሎም ሕጋዊ ሽግር ዘጋጥሞም ስደተኛታታትን ሓተትቲ ዑቕባን ብናይ ዩ ኤን ኢመይል ወይ ተነጺሩ ዘሎ መስመር ሓባሬታ ክድውሉ ነታባበዕ፣ ብሰንኪ ምውዳቅ ዕለት ናይ ዩ ኤን ዶኩመንቲታት ዘጋጥም ጻጠታዊ ሽግራት ግን፣ ሕጋዊት ኣሃዱና ሽግርኩም ንምፍታሕ ክትሕግዘኩም ምሳኹም ክትካታተል ኢያ፣ ንፍሲወከፍ ኬዝ ከከም ኩነታታ። ብተወሳኺ ኣብ ዝኾነ ሕጋዊ ዝኾነ ሕቶ/ምጥያቕ ዝምልከት ንስደተኛታት ንምሕጋዝ ዩ ኤን ክልተ ፈጸምቲ ሕጋውያን ማሻርኽቲ ኣለዋ።

ሕጋዊት ኣሃዱ ኣብ ዩ ኤን፣ [email protected].

ግብጻዊት ማሕበር ንምሕጋዝ ስደተንያታት፣ 022571118/ 01272020938

ሑቡራት ጠበቃታት፣ 01154526171