ፖልዮ

ፖልዮ እንታይ እዩ?

ፖልዮ ብብዝሒ ዝላባዕ ሕማም እዩ፡ መብዛሕተኡ ግዜ ካብ ሓደ ክሳብ ሓሙሽተ ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ዘጥቅዕ ሕማም እዩ። መባእታዊ ምልክታቱ፡ ረስኒ፡ ጸቕጢ፡ ሕማም ርእሲ፡ ተምላስን ቃንዛ ኣብ መሓውርን የጠቓልል። ከምኡ ውን፡ እቲ ሕማም፡ መልመስቲ ከምጽእ ይኽእል፡ ንሱ ድማ መብዛሕተኡ ግዜ ዘይፍወስ ሕማም እዩ። ኣብ ድሑር ደረጃታታት፡ ፖልዮ ሞት ከስዕብ ይኽእል።

ፖልዮ ብከመይ ይመሐላለፍ?

ፖልዮ ቫይረስ ብዝተበከለ መግብን መስትን ብትርፍራፍን ቀልቀልን ናይ ዝተለኽፈ ቆልዓ ብሰንኪ ዋሕዲ ጽሬት ዝምሐላለፍ ሕማም እዩ። ሓደ ቆልዓ እንተደኣ ናይ ጥዕና ተጻዋርነት ዘየውሓሰ፡ ኣቲ ቫይረስ ኣብቲ መዓንጥኡ ይራባሕ፡ ነቲ ስነ-ኣእምራዊ መሳርሒኡ የጥቅዕን ኣብ ውሽጢ ሒደት ሰዓታት ኣብ ሓደ መሓውሩ መልመስቲ ከስዕብ ይኽእልን እዩ።

ፖልዮ ንካብ 5 ዓመት ዝዓብዩ ቆልዑ ከጥቅዕ ይኽእል ዶ?

ካብ 5 ዓመት ዝዓብዩ ቆልዑ፡ ብሕማም ፖልዮ ዝልከፉሉ ተኽእሎታት ብጣዕሚ ውሑድ እዩ። ስለ’ዚ ኢና፡ ኩሎም ካብ ክሊ ዕድመ 0-5 ዓመት ዘለዉ ቆልዑ ንከትቦም።

መን እዩ ክታበት ፖልዮ ዘድልዮ?

ንድሕነት ካብ ፖልዩ፡ ኩሎም ኣብ ግብጺ ዝቕመጡ ቆልዑ፡ ካብ ክሊ ዕድመ 0-5 ዘለዉ ክክተቡ ኣለዎም።

ንካብ 5 ዓመት ዝንእሱ ደቀይ፡ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ተከቲቦም ክንሶም፡ ዳግማይ ኣብቲ ሃገራዊ ወፍሪ ክታበት እንተ ተኸቲቦም ውሕስነት ኣለዎ ዶ?

እወ። ቆልዑ ኩሉ ግዜ ኣንጻር እቲ ሕማም፡ ኣብ ኩሉ ዝግበር ወፍርታት ክታበት፡ ናይ ግድን ክክተቡ ኣለዎም። እቶም ተወሰኽቲ ዓቐን ክታበት ከኣ ውሑሳት እዮም። ነቲ ቆልዓ ድማ ኣይጎድእዎን እዮም። እኳ’ደኣ፡ ነቲ ተጻዋርነት ናይ’ቲ ቆልዓ የደልድሉ እዮም።

ናይ ፖልዮ ክታበት ውሑስ ድዩ?

ምኒስትሪ ጥዕናን ዓቕሚ-ሰብን፡ ኣህጉራዊ ትካል ጥዕናን፡ ናይ ሕቡራት ሃገራት ምወላ ቆልዑትን (ዩኒሰፍ)፡

 

ነቲ ዓይነትን ብቕዓትን እቲ ክታበት ውሕስነቱ ኣረጋጊጾም።

 

ተጻዋርነት ናይ ሓደ ቆልዓ ኣንጻር ሕማም ፖልዮ ንምርግጋጽ፡ እቲ ናይ ፖልዮ ክታበት፡ እቲ ዝበለጸ፡ ዝተዋሕሰን፡ እቲ ብጣዕሚ ብቕዓት ዘለዎን እዩ።

 

እቶም ናይ ክታበት ወሃብቲ፡ ሰራሕተኛታት ናይ ሚኒስትሪ ጥዕናን ዓቕሚ-ሰብን ምዃኖም ብከመይ ከረጋግጽ ይኽእል?

እቶም ውፍርታት ክታበት ኣብ ማስ ሜድያ ይዝርግሑ እዮም።

 

ብተወሳኺ፡ እቶም ሰራሕተኛታት ናይ ሚንስትሪ ጥዕናን ዓቕሚ ሰብን፡ በቲ ሚኒስትሪ ዝተዋህቦም፡ ስርሖም ዘረጋግጽ መለለዪ ወረቐት ኣለዎም።