Polio

Pooliyoon maali?

Pooliyoon dhukkuba baayyee dadarbuudha, yeroo baayyee ijoollee waggaa tokko hamma shanii {1-5} kan miidhuudha. Mallattoowwan sadarkaa jalqabaa ho,a , dhiphachuu sammuu, bowwoo, haqqisiisuu fi dhkkubbii dameewwan qaamaas ni dabalata. Dhukkubichi yeroo baayyee laamsha,ina lafee kan hin yaalamneef nama saaxila, sadarkaa dhumaa irratti pooliyoon du,aaf nama saaxiluu danda,a.

Pooliyoon akkamitti dadarba?

Vaayirasiin pooliyoo kan dadarbuu  karaa nyaata faalame, dhugaatii faalame fi sagaraa daa,ima vaayirasii kanaan qabamtee irraa gara kan biraatti darba sababa qulqulina dhabuurraa. Daa,imni yoo kittibbaata hin argatin vaayirasiin mar,imaan isaa keessatti baayyata akkasumas sirna narvii miidha akkasumas laamsha,ina qaama guutuu keessatti sa,atii muraasa keessatti fida.

Pooliyoon ijoollee waggaa shanii {5} olii miidhuu danda,aa?

Sababni daa,imman waggaa shanii  pooliyoon qabamuu baayyee xiqqaadha.
Kanaafuu daa,imman waggaa 0-5 jiran kittibaata pooliyoo kennuufin dirqama.

Kittibaata pooliyoo eenyutu barbaada?

Pooliyoo ofirraa ittisuuf, daa,imman ijipti keessa jiraatan kan umriin isaanii 0-5 jiran kittibaata argachuu qaban.

Yo ijoollee tiyyaa kan waggaa shanii {5} gadii kanaan dura kittibaatini kennameefi ture, ammallee irra deebi,amee yeroo duula pooliyoo biyyoolessa yo kennameef fayyaa isaanii akka argatan ni taasisaa?

Eeyyeen, daa,immaniif kittibaatini kennamuufiin dirqama yeroo duulli pooliyoo gegeeffamu hunda keessatti dhukkuba pooliyoo ofirraa ittisuuf. Akkasumas kittibaatini dabalataa ijoollee hin miidhu, garuu dhugaadhaan dandeetti ofirraa ittisuu daa,immanii ni dabala.

Kittibaanni pooliyoo nageenya ni Eegaa?

Ministeerri fayyaa fi ummataa, dhaabbanni fayyaa addunyaa fi Gamtaa mootummota addunyaa kan gargaarsa daa,immanii { UNICEF} cimina akkasumas bu,a-qabeessummaa kittibaata kanaaf wabii ta,uuf.
Kittibaatini pooliyoo baayyee gaariidha, nageenya keenya eega akkasumas bu,a-qabeessa fi karaa daa,imman dhukkuba pooliyoo ittin ofirraa ittisaniidha.

Gareen kittibaata kennu hojjattoota waajjira ministeera fayya fi ummataa ta,uu akkamitti mirkaneeffadha?

Duulli talaallii pooliyoo miidiyaa irratti ibsama. Dabalataan immoo Garee talaallii gegeessu waraqaa eenyumma  kan waajjirri ministeera faayyaa fi ummataatiin beekkamtiin kennameef qabu.