Pooliyoo

Qilleensi maali?

Pooliyoon dhukkuba baay’ee daddarbaa ta’ee fi irra caalaa daa’imman umuriin isaanii waggaa tokkoo hanga shanii gidduu jiran kan miidhudha. Mallattoon isaa gurguddoon ho’a qaamaa, dhiphina, mataa dhukkubbii, garaa kaasaa fi dhukkubbii miilaati. Dhukkubni kun laamsha’uu kan hanga ammaatti fayyuu hin dandeenye fiduu danda’a. Sadarkaa lammaffaa keessatti qilleensi gara du’aatti nama geessuu danda’a.

Pooliyoon akkamitti daddarba?

Vaayirasiin pooliyoo kun nyaata ykn dhugaatii faalame kan manca’aa daa’ima dhukkuba kanaan qabame irraa dhufuun sababa qulqullina dhabuutiin gara kan biraatti darba.

Qilleensi daa'imman waggaa 5 ol ta'an ni rukutaa?

Namni tokko waggaa 5 booda dhukkuba pooliyoon qabamuun isaa baay’ee xiqqaadha, kanaaf daa’imman waggaa 0-5 jiran hundi talaallii ni fudhatamu.

Yoon kanaan dura daa’imman koo waggaa 5 gadii yeroo hedduu talaalamee jira ta’e yeroo duula biyyaalessaa irra deebi’ee talaallii fudhachuun gaarii ta’aa?

Eeyyee, daa’imman duula kana guutuu talaallii dhukkubichaa fudhachuu qabu, doosiiwwan dabalataas nageenya kan qabaniifi daa’ima hin miidhu, garuu dhugumatti sirna ittisa qaamaa daa’imaa ni guddisu.

Talaalliin Pooliyoo Nageenya Qabaa?

Ministeerri Fayyaa fi Fayyaa Hawaasaa, Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa fi Fandiin Daa’immanii Mootummoota Gamtoomanii (UNICEF) qulqullinaa fi bu’a qabeessummaa talaallii kanaa wabii ni kennu. Talaalliin pooliyoo daa’ima pooliyoo ittisuuf karaa hundarra gaarii, nageenya qabuu fi bu’a qabeessa ta’edha.

Gareen talaallii Ministeera Fayyaa fi Fayyaa Hawaasaatiin hojjettoota akka qaban akkamitti mirkaneessuu danda’a?

Duulli talaallii miidiyaalee irratti tamsa’a. Dabalataanis gareewwan talaallii waraqaa eenyummaa Ministeera Fayyaa fi Fayyaa Hawaasaa irraa beekamtii qabu qabatanii jiru.