Ragaa Dhalootaa Daa’imman Reefu Dhalataniif

Akkuma Seera Dhuunfaa Gibxii keessatti ibsame, daa’imman reefuu dhalatan hundi guyyaa dhalatan irraa eegalee guyyoota 15 keessatti galmaa’uu qabu. Galmeen dhalootaa daa’imni tokko eessatti akka dhalate galmee seeraa waan hundeessuufi yeroo baay’ee sanada lammummaa isaa mirkaneessu argachuuf haal-duree waan ta’eef lammummaa dhabuu ittisuuf gargaara.

Dhaloota ijoollee koo eessatti galmeessuu danda'a?

Waajjira fayyaa naannoo da’umsi itti raawwatame jirutti dhiyaadhaa. Ragaa dhalootaa argachuu akka dandeessan sanadoota gaafataman hunda fiduu hin dagatinaa.

Sanadoota barbaachisan:

 • Sanadoota gaa’ilaa ykn wal hiikuu seera qabeessa ta’anii fi seeraan mirkanaa’an.
 • Beeksisa dhalootaa hospitaalichaan ykn dhaabbata yaalaa kamiinuu.
 • Kaardii galmee UNHCR ykn paaspoortii abbaa fi haadha seera qabeessa ta’e.
 • Abbaan yoo du’e ragaa du’aa. Yoo mana keessatti da’u waajjira fayyaatti gabaasuun beeksisa da’umsaa kennuu dandeessu

Waajjira fayyaa irraa ragaa dhalootaa gaafachuu kan danda’an namoota armaan gadii qofa:

 • Abbaan
 • Haadha (Eenyummaa abbaa qabdu)
 • Obboleessa ga’eessota gama abbaa irraa (Eenyummaa abbaa qabu)
 • Akaakayyuu/akaakayyuu ykn akkoo/akkoo gama abbaa irraa (Eenyummaa abbaa qabu)

Ragaa dhalootaa guyyoota 15 keessatti yoo hin arganne, maaloo waajjiraalee koree galmee siiviilii Ministeera Biyya Keessaa Masrii keessaa tokko dhaqi.

Sanadoota barbaachisan:

 • Sanadoota gaa’ilaa ykn wal hiikuu seera qabeessa ta’anii fi seeraan mirkanaa’an.
 • Beeksisa dhalootaa hospitaalichaan ykn dhaabbata yaalaa kamiinuu.
 • Kaardii galmee UNHCR ykn paaspoortii abbaa fi haadha seera qabeessa ta’e.
 • Abbaan yoo du’e ragaa du’aa. Yoo mana keessatti da’u waajjira fayyaatti gabaasuun beeksisa da’umsaa kennuu dandeessu
 • Suuraa lama daa’imaaf (4 *6) .
 • Unka 26, kan waajjira galmee siviilii kamirraayyuu argachuu danda’u

Yoo sanadoota barbaachisan argachuu hin dandeenye, abbaan yoo hin argamne, ykn rakkoon biroo yoo si mudate, maaloo UNHCR’s Infoline tokko qunnami.