Nu Qunnamaa

Kaayiroo Guddittii

Sarara odeeffannoo:
0227390400

Sa’aatii Hojii:
Wiixata – Roobii: 08:15– 15:30
Kamisa: 08:15– 14:00

UNHCR karaa imeelii karaa herrega armaan gadiitiin qunnamuun itti fufa:
Rifaralaa Eegumsa Daa’immanii: [email protected]
Eegumsa, Gorsaa fi Simannaadhaaf Rifaralaa: [email protected]

Bulchiinsa Iskindiriyaa fi Qarqara Kaabaa

Sarara odeeffannoo:
0227390400

Sa’aatii Hojii:
Wiixata – Roobii: 08:15– 15:30
Kamisa: 08:15– 14:00

UNHCR karaa imeelii karaa herrega armaan gadiitiin qunnamuun itti fufa:
Jeequmsa Koorniyaa irratti hundaa’eef rifaralaa: [email protected]
Rifaralaa Eegumsa Daa’immanii: [email protected]
Eegumsa, Gorsaa fi Simannaadhaaf Rifaralaa: [email protected]