Fayyaa Sammuu

Tajaajilli UNHCR fi michoota isaatiin kennu hundi kaffaltii malee!

Fayyaan sammuu maali?

Fayyaan sammuu jechuun dhukkuba sammuu kamiyyuu dhabuu qofa miti. Fayyaan sammuu akkaataa dandeettii keenya itti hubannu, fi dhiphina jireenya idilee itti baadhannudha. Akkaataa itti yaadnu, miira nutti dhaga’amu, akkaataa itti sochoonu fi akkaataa murtoo jireenyaa itti goonu irratti dhiibbaa qaba.
Fayyaan sammuu qaama fayyaa barbaachisaa waan ta’eef mirga dhala namaa uumamaan jiru waan ta’eef, dhukkubni sammuu akka waliigalaatti ba’aa dhukkubaa addunyaa keessaa %14 waan ta’eef. Dhukkuboonni sammuu akka addunyaatti baay’inaan mul’atan: dhiphina sammuu, yaaddoo, jijjiirama miiraa, dhiphina booda dhufu, mania, qoricha sammuu hadoochu fayyadamuu fi kanneen biroo dha.

Dhukkuba sammuu fi rakkoo fayyaa gidduu walitti dhufeenyi jiraa. akkasumas akkamitti?

• Rakkoon sammuu tokko tokko carraa dhukkuboota fayyaa daddarboo fi daddarboo hin taane tokko tokkoon qabamuu guddisuu keessatti gahee qaba.
• Gama biraatiin, haalli fayyaa tokko tokko carraa jeequmsa sammuu tokko tokkos qabamuu dabaluu danda’a.

Maqaa balleessiin dhukkuba sammuu maal jechuu fi dhiibbaan inni qabu maali?

• Maqaa balleessuun akkaataa namoonni biroo amala ofii isaaniitiin ykn amala dhuunfaa isaanii adda addaatiin nama tokko karaa hamaadhaan ilaalanidha.
• Kan nama dhibu, namoonni dhukkuba sammuu fi dhukkuba sammuutiin rakkatan maqaa balleessuun waanuma barame yoo ta’u, kunis fedhii namni fayyaa sammuu ykn haala xiinsammuu kamiinuu rakkate gidiraa fi yaada isaa namoota biroof qooduuf qabu irratti dhiibbaa uumuu danda’a, kunis harkifannaa isaa irratti fiduu danda’a dhimmicha fudhachuuf namoota biroo irraa deeggarsa gaafachuu. Kanaafuu, tattaaffiin hubannoo uumuu dhukkuboota sammuu fi sammuu irratti taasifamu maqaa balleessii ofirraa ittisuuf baay’ee barbaachisaa dha.

Deeggarsa fayyaa sammuu fi saayikooshawaasummaa eenyutu kennuu danda’a?

• Fayyaa fi deeggarsa sammuu namoota addaa (ogeeyyii sammuu ykn saayikoloojii) qofaan osoo hin taane, namni hundinuu karaa mala dandamachuu tokko tokkoon nama sana dabalatee deeggarsa xiinsammuu keessatti gahee qabaachuu danda’a.
• Malli dandamachuu sochiiwwanii fi tooftaalee hedduu kanneen akka hafuura baafachuu suuta, xiinxaluu, sochii qaamaa salphaa fi sochiiwwan biroo dhiphina hir’isuu, miira ofitti amanamummaa fi ofitti amanamummaa dabaluu danda’an of keessatti qabata.
• Deeggarsi xiinsammuu bu’uuraa miseensota maatii, hiriyoota, fi hawaasaan kennama.
• Sana booda deeggarsa sadarkaa olaanaa kan dhufu yoo ta’u, kunis deeggarsa saayikooshawaasummaa jedhama.
Fakkeenyonni deeggarsa kanaa: walgahii gorsaa fi barnootaa, guddifachaa gaarii, garee deeggarsa, tooftaalee to’annoo dhiphinaafi yaaddoo, fi tooftaalee biroo barsiisota, geggeessitoota hawaasaa, hakiimota maatii, hojjettoota hawaasummaa fi kanneen biroo leenjii gahaa argataniin kennamanidha.
• Sana booda gaheen ogeeyyii ogeeyyii sammuu fi saayikoloojii irraa tajaajila sadarkaa olaanaa kan akka wal’aansa xiinsammuu fi yoo barbaachisaa ta’e yaala qoricha sammuu hadoochu kennuu dhufa.

Rakkoowwan fayyaa sammuu gurguddoon maal fa’a? Rakkoo fayyaa sammuu akkamittan adda baasuu danda’a?

Rakkoon fayyaa sammuu mallattoolee adda addaa hedduu qaba. Dhukkubni sammuu baay’inaan mul’atu: yaaddoo fi dhiphina irratti hundaa’a; Keessattuu miidhaan kanaan duraa dhiphina boodaa ykn (PTSD) jedhamu, dhiphina sammuu, jijjiirama miiraa fi rifachuu wajjin walqabatee.

Mallattoolee armaan gadii keessaa tokko yoo mul’ate gargaarsa barbaadi:

 • Miirri koo ammaa jireenya koo akka idileetti akkan hin raawwanne na dhorka.
 • Namoota waliin jiraadhu ykn hojjedhu irratti dhiibbaa hamaa akkan geessisu natti dhagahama.
 • Jijjiiramni miira koo torban hedduudhaaf itti fufee jira.
 • Yaada of miidhuu ykn nama miidhuu qaba.
 • Hojii irratti, ykn hojii manaa yeroon hojjedhu, yeroo biraa caalaa dadhabbiin natti dhagahama, ykn dogoggora hin baratamne nan hojjedha.
 • Yeroo dhiyoo asitti of adda baasuu filadha.

Namni tokko rakkoon sammuu yoo mudate qoricha fudhachuu qabaa?

Wal’aansi qorichaan qaama karoora wal’aansaa ta’uu danda’a. Doktarri sadarkaa wal’aansaa murtaa’e tokkotti akka hin barbaachifne murteessuu danda’a, yeroo murtaa’e kan hin turreef kan ibsame yoo ta’u, yeroo baay’ee.

Qorichootni sammuu gara araadaatti nama geessuu?

Qorichootni sammuu irra caalaan isaanii gara araadaatti kan hin geenye yoo ta’u, yaaliin ajajame akkaataa qajeelfama hakiima hordofee fi dozaazii barreeffamaatiin yoo fudhatamee fi dhaabbate, kun mallattoolee araadaa ykn yaalaa kamiyyuu mul’achuu akka danda’an hir’isa.

Rakkoo fayyaa sammuu qabaadhee ammallee sochiirra jiraa / hojjechuu danda'aa / barachuu danda'aa?

Eeyyee, yeroo baay’ee rakkoon xiinsammuu waliin jiraachuu dadhabuu waan hin geessisneef, sochii guyyaa guyyaa barame hojjechuun rakkoon xiinsammuu hin jiru jechuu miti. Akkasumas deeggarsa dafanii gaafachuun dhukkuba sammuu yaaluuf fi hubachuuf baayyee gaarii dha.

Gorsa fayyaa sammuu:

Fayyaan sammuu keenyaa akka waan qananiitti osoo hin taane akka waan barbaachisummaatti ilaalama. Tasgabbiin xiinsammuu keenyaa murteessaa waan ta’eef, fayyaa qaama keenyaaf gargaara, oomishtummaa keenya ni fooyyessa, akkasumas gammachuu nu argamsiisa.
Fayyaa sammuu keenya kunuunsuu qabna: fayyaa qaama keenyaa kunuunsuu, hirriba gahaa argachuu, sochii qaamaa yeroo hunda gochuu (deemsa dabalatee), sochii adda addaa irratti bobba’uu (michoonni UNHCR fi wiirtuuleen hawaasaa tokko tokko ofii keessanii fi maatii keessan adda addaa keessatti hammachuudhaaf carraa ni kennu gochaalee).

Rakkoon xiinsammuu baay’ee kan mul’atu yoo ta’u, hunda keenya haalaa fi umrii hundumaa keessa jira.
Rakkoo xiinsammuu qabaachuun salphina miti. Neetworkii fi hiriyyoota dhiyoo kee, hawaasa kee, hojjettoota gargaarsa namoomaa waldaalee, jalqabbii fi dhaabbilee irraa, ykn kennitoota kunuunsa fayyaa sammuu irraa, tartiiba sanaan deeggarsa barbaadi.

Tajaajila saayikooshawaasummaa kennitoota michoota UNHCR irraa:

(Kaayiroo fi Aleeksaandiraa) .
PSTIC garee hojjettoota saayikooshawaasummaa leenji’an kan deeggarsa saayikooshawaasummaa hawaasaa fi manaa, bulchiinsa dhimmaa, rakkoo furuu, gorsa, odeeffannoo waliif qoodu, rifaralaa, deebii muddama hatattamaa, fi tajaajila hiikkaa kennan qaba.

01127777005 irratti bilbila

(Waxabajjii 6 / Magaalaa Nasr / Magaalaa Iddoo Biqiltuu)

0227961441 / 0227961771 / 0227949203 irratti bilbilaa

(Aleksaandiriyaa) Buufata Raaml – Agami – (Damietta) – (Mansoura) – (Marsa Matrouh) .

01207726477 – 01103928852 – 01103013793 irratti bilbilaa

Kilinikoonni fayyaa sammuu ogeeyyii sammuu addaatiin geggeeffaman

* (marii – wal’aansa xiinsammuu – hordoffii) .

* Qorichoota ajajaman kennuu

(Kaayiroo fi Aleeksaandiraa) .

Karaa garee yaalaa tajaajila hatattamaa, rifaralaa fi reservation hospitaalota waliigalaa fi hospitaalota fayyaa sammuu keessatti 24/7 bilbila keessan fudhatu.
01280770146 irratti bilbilaa
01280769456 irratti bilbilaa
01064833320 irratti bilbila

 

Dhaabbilee mootummaa irraa tajaajila saayikooshawaasummaa fi sammuu kennan:

Giddu-galli mootummaa fi hospitaalonni bulchiinsa naannoo hunda keessatti babal’ataniiru.

Tarree tajaajiloota: miidhaan qaamaa irra gahe, dhukkubsataa mana yaalaa keessa jiru, dhukkubsattoota mana yaalaa ala jiran, qoricha, gareewwan deeggarsa, tajaajila balaa tasaa fi gorsa

Sarara bilbilaa Barreessaa Waliigalaa 16328

Bilbila 08008880700 irratti bilbilaa
ykn 0220816831 irratti bilbilaa

Hospitaalota yaala sammuu irratti adda ta’an:

 • Kaayiroo: Hospitaala Abbaasiya, Hospitaala Helwan, Hospitaala Khankaa
 • Aleeksaandiraa: Hospitaala Maamooraa, Hospitaala Abbaas Heelmii
 • Bulchiinsa Deeltaa fi Qanal: Hospitaala Benha, Hospitaala Damietta, Hospitaala Mansoura, Hospitaala Port Said

Kutaalee fayyaa: 

 • Kaayiroo (Al Sabea– Hagganaa – Saqr Quraish – Maadii Al-Khubarii)
 • Giizaa (Talbeya – Omrania – Kafr Nassar – Mit Oqba – Gharb El Matar – Zayed – Sades– Hosaarii)
 • Tajaajila fayyaa sammuu fi deeggarsa saayikooshawaasummaa kilinika dhiyoo jirutti gaafachuu

Hospitaalota mootummaa:

Hospitaala Ahmed Maher, Hospitaala Al Sahel, Hospitaala Waliigalaa Zayed, Hospitaala Umm Al Masryeen, Inistiitiyuutii Sirna Narvii

Hospitaalota Yuunivarsiitii:

Hospitaala Yuunivarsiitii Ain Shams, Hospitaala Kasr Al-Ainy, Hospitaala Yunivarsiitii Aleeksaandiraa, Hospitaala Yunivarsiitii Mansuuraa