Fayyadama fi Miidhaa Walqunnamtii Saalaa

Tajaajilli UNHCR fi michoota isaatiin kennu hundi kaffaltii malee!

UNHCR fi michoonni isaa hundi hojjettoota keenyaan baqattoota saalqunnamtii irratti raawwatamu ykn miidhaa geessisan kamiifuu OBSA ZERO qabu. Gargaarsi UNHCR irraa kennamu hundi bilisa. Gargaarsi gonkumaa bu’aa saalaa, maallaqaa, hawaasummaa ykn siyaasaatiin jijjiirraa kennamuu hin qabu.

Fayyadama saalaa fi miidhaa saalaa maali?

  • Fayyadama saalaa: tajaajila, maallaqa, bakka jireenyaa, nyaata ykn meeshaalee biroo argachuu nama haala saaxilamoo ta’e irraa tola saalqunnamtiitiin jijjiiruudha.

Fakkeenya: Hojjetaan gargaarsa namoomaa tokko hariiroo saalqunnamtii jijjiiruuf jecha dubartii baqataa taate tokkoof qubsiisuuf waadaa seene faayidaa saalaa irratti bobba’aa jira. Kun dhorkaadha.

  • Miidhaa saalaa: nama tokko haala wal qixa hin taane ykn dirqiin akka wal qunnamtii saalaa raawwatu doorsisuu ykn dirqisiisuudha ykn tola qunnamtii saalaa kennuudha.

Fakkeenya: Hojjetaan gargaarsa namoomaa daa’ima (18 gadii) waliin sochii saalqunnamtii kamiyyuu irratti bobba’e miidhaa saalaa raawwachaa jira. Kun dhorkaadha.

Fayyadama fi miidhaa saalaa akkamitti gabaasuu dandeenya?

Yoo hojjetaa gargaarsa namoomaa (hojjetoota UNHCR ykn namoota dhaabbilee michuu UNHCR hojjetan) bifa kamiyyuu fayyadamuun ykn miidhaa saalaa si mudate ykn kun akka ta’aa jiru beekte, gabaasuu fi deeggarsa argachuu dandeessa.

1- Waajjira Muummee UNHCRtti:

Imeelii gara: [email protected]; fi/ykn marsariitii daawwadhaa: www.unhcr.org/igo-complaints.html

2- Waajjira UNHCR Masriitti:

  • Waajjiraalee UNHCR hunda keessatti saanduqa komii
  • Karaa imeelii: [email protected]
  • xalayaa gara: Bakka bu’aa UNHCR Masrii, UNHCR, 17 Mekka El Mokarrama daandii, Aanaa 7ffaa, Kutaa 3ffaa, Onkoloolessa 6 Magaalaa. Poostaa hunda akka ICCITIItti mallatteessi.

Gabaasaaleen hundi iccitiidhaan kan ilaalamanidha. Yoo nama yakka raawwate irraa balaan sitti dhaga’ame tajaajilli nageenyaa kennamuu danda’a. Akkasumas, namoota jeequmsa saalaa irratti hundaa’e (GBV) irraa hafan (kan akka deeggarsa yaalaa fi saayikooshawaasummaa fakkeenyaaf) tajaajila deebii barbaachisaa ta’e kamiyyuu argachuu dandeessa.

Tajaajiloonni jiran maal fa’a?

Deeggarsa hatattamaa taatee GBV (faayidaa saalaa fi miidhaa)f deebii kennuudhaaf,:

  • CARE: namoota GBV irraa lubbuun hafaniif deebii hatattamaa kenna, yoo balaa nageenyaa battalaa nama yakka raawwate irraa si mudate dabalatee.
    Sarara Ho’aa Hatattamaa CARE: 010 280 62178 (sa’aatii hojii booda);01028859777/ 01028859666 / 01120486354 (yeroo hojii).

Deeggarsa tajaajila deebii Jeequmsa Koorniyaa irratti hundaa’e biroof: [email protected]