Fayyadama fi Miidhaa Walqunnamtii Saalaa

UNHCR fi michoonni isaa hundi hojjettoota keenyaan baqattoota saalqunnamtii irratti raawwatamu ykn miidhaa geessisan kamiifuu OBSA ZERO qabu. Gargaarsi UNHCR irraa kennamu hundi bilisa. Gargaarsi gonkumaa bu’aa saalaa, maallaqaa, hawaasummaa ykn siyaasaatiin jijjiirraa kennamuu hin qabu.

Fayyadama saalaa fi miidhaa saalaa maali?

 • Fayyadama saalaa: nama haala saaxilamaa keessa jiru irraa maallaqa, bakka jireenyaa, nyaata ykn meeshaalee biroo saalqunnamtii ykn tola qunnamtii saalaaf jijjiiruudha.

Fakkeenya: Hojjetaan gargaarsa namoomaa tokko hariiroo saalqunnamtii jijjiiruuf jecha dubartii baqataa taate tokkoof qubsiisuuf waadaa seene faayidaa saalaa irratti bobba’aa jira. Kun dhorkaadha.

 • Miidhaa saalaa: nama tokko haala wal qixa hin taane ykn dirqiin akka wal qunnamtii saalaa raawwatu doorsisuu ykn dirqisiisuudha ykn tola qunnamtii saalaa kennuudha.

Fakkeenya: Hojjetaan gargaarsa namoomaa daa’ima (18 gadii) waliin sochii saalqunnamtii kamiyyuu irratti bobba’e miidhaa saalaa raawwachaa jira. Kun dhorkaadha.

Fayyadama fi miidhaa saalaa akkamitti gabaasuu dandeenya?

Hojjetaa gargaarsa namoomaatiin (hojjetoota UNHCR ykn namoota/qaamota UNHCR waliin qophii waliigaltee qaban) bifa kamiinuu fayyadamuu ykn miidhaa saalaa yoo si mudate ykn kun akka ta’aa jiru beekta ta’e, gabaasuu fi deeggarsa argachuu dandeessa.
1- Waajjira Muummee UNHCRtti:

Imeelii gara: [email protected]; [email protected] fi/ykn marsariitii daawwadhaa: www.unhcr.org/igo-complaints.html

2- Waajjira UNHCR Masriitti:

 • Waajjiraalee UNHCR hunda keessatti saanduqa komii
 • Karaa imeelii: [email protected]
 • xalayaa gara: Bakka bu’aa UNHCR Masrii, UNHCR, 17 Mekka El Mokarrama daandii, Aanaa 7ffaa, Kutaa 3ffaa, Onkoloolessa 6 Magaalaa.

Gabaasaaleen hundi iccitiidhaan kan ilaalaman yoo ta’u, gosa qorannoo kamiyyuu dura hayyamni keessan ni barbaadama. Yoo nama yakka raawwateen balaan sitti dhaga’ame, tajaajilli nageenyaa kennamuu danda’a. Akkasumas tajaajila deebii Jeequmsa Koorniyaa Irratti Hundaa’e barbaachisu kamiyyuu (kan akka deeggarsa yaalaa fi saayikooshawaasummaa) argachuu dandeessa.

Tajaajiloonni jiran maal fa’a?

Taatee Jeequmsa Koorniyaa irratti hundaa’eef deebii kennuudhaan deeggarsa hatattamaa argachuuf (kan hojjetaa gargaarsa namoomaatiin raawwatame dabalatee), qunnamuu dandeessu:

 • CARE: namoota GBV irraa lubbuun hafaniif deebii hatattamaa kenna, yoo balaa nageenyaa battalaa nama yakka raawwate irraa si mudate dabalatee.
  Sarara Ho’aa Hatattamaa CARE: 010 280 62178 (sa’aatii hojii booda);01028859777/ 01028859666 / 01120486354 (yeroo hojii).
 • Médecins Sans Frontières (MSF): namoota GBV irraa hafan kanneen taatee gudeeddii isaan mudateef kunuunsa yaalaa hatattamaa ni kenna. MSF 24/7 bilbila irra jira – kilinika isaaniitti dhiyaachuu dura dursitee bilbiluu qabda.
  Sarara bilbilaa MSF:01117083502 (24/7)
 • Deeggarsa tajaajila deebii Jeequmsa Koorniyaa irratti hundaa’e biroof: [email protected]