Kunuunsa / Care

Tajaajila Eegumsaa

Jeequmsa Koorniyaa Irratti Hundaa’e

Miidhaamtoota jeequmsa Koorniyaa irratti hundaa’eef deeggarsa ni kenna
Kaayiroo: 01028859666 / 01028859777 /01120486354
Iskindiriyaa: 01144470800/ 01146077273
Wiixata – Kamisa: 9:00 – 17:00

Sa’aatii hojii booda sarara
Guyyoota torbanii sa’aatii 17:00 hanga 9:00 / Dhuma torbanii sa’aatii 24: 01028062178

Tajaajila Xiin-sammuu Hawaasummaa

Kutaa Deeggarsa Saayikoo-hawaasummaa/ Wal’aansa Garee/ Kutaa Hubannoo

Deeggarsa seeraa fi saayikooshawaasummaa, wal’aansa garee, hubannoo uumuu fi bulchiinsa dhimma dhuunfaa namoota jeequmsa Koorniyaa irratti hundaa’e irraa hafan ni kenna.
Kaayiroo: 01028859666/ 01028859777 /01120486354
Iskindiriyaa: 01144470800/ 01146077273
Wiixata – Kamisa: 9:00 – 17:00

Sa’aatii hojii booda sarara
Guyyoota torbanii sa’aatii 17:00 hanga 9:00 / Dhuma torbanii sa’aatii 24: 01028062178


  Fuula Feesbuukii