Barumsa

Mucaa koo gara mana barumsaa Gibxiitti erguuf filannoowwan akkamii qaba?

Mucaan keessan karaa sirna barnootaa idilee kan manneen barnootaa mootummaa, manneen barnootaa dhuunfaa fi idil-addunyaa Ministeera Barnootaatiin to’ataman of keessatti hammatee mana barumsaa dhaquu danda’a.
Barnoonni ummataa yeroo ammaa baqattoota Sudaan, Sudaan Kibbaa, Yaman fi Sooriyaa walqixa lammiilee Masriitiin kan kennamu yoo ta’u, UNHCR mootummaa waliin ta’uun lammiilee baqattoota biroos akka ijootti galchuuf hojjechaa jira.

Sirni barnootaa Masrii akkamitti caaseffama?

Sirni barnootaa Masrii bakka armaan gadiitti qoodama:

 • Barnoota Daa’immanii Jalqabaa
 • Barnoota sadarkaa tokkoffaa (1ffaa irraa kaasee hanga 6ffaatti)
 • Barnoota qophii (Prep 1 irraa hanga Prep 3)
 • Barnoota sadarkaa lammaffaa (Secondary 1 hanga Secondary 3)

bakka lamatti qoodame:

 1. Jeneraal, kunis barnoota waggaa sadiiti
 2. Teeknikaa, kan waggaa 3 hanga 5tti barata.

Barattoonni qormaata sadarkaa 2ffaa 3 milkaa’inaan darban eebbifamanii waraqaa ragaa mana barumsaa Masrii (Thanawiyyaa Amma) argachuu ni danda’u.

Mucaa koo mana barumsaa Gibxii keessatti galmeessisuuf eenyutti dhiyaachuu qaba?

Waajjira Dhimma Barattootaa Zoonii Bulchiinsa Barnootaa naannoo jiraattutti dhiyaachuu qabda.

Sanadoota akkamii fiduun na barbaachisa?

 • Hayyama jireenyaa seera qabeessa ta’e
 • Ragaa mana barumsaa kanaan dura beekamtii qabu mana barumsaa daa’imni keessan osoo gara Gibxii hin ga’iin dura barate irraa.

Yoo hin qabne ta’e, mucaan keessan bu’aa qormaata ramaddii, kan Ministeera Barnootaatiin gaggeeffamu fudhachuu qaba.

Qormaatni ramaddii maal fa’a?

Qormaanni ramaddii qormaata gabaabaa barattoonni Masriin alatti barnoota argatan sirna mana barumsaa idilee Masrii keessatti qabxii itti galmaa’an murteessuuf tartiiba taa’uu qabudha.

Barattoonni eeyyama jireenyaa seera qabeessa ta’een naannoo jireenya isaaniitti Zoonii Bulchiinsa Barnootaa (Idara Ta’alemeyya)tti Kutaa Dhimmoota Barattootaa fi Qormaataatti dhiyaachuu qabu. Biirichi qormaata ramaddii ni qopheessa.

Qormaanni ramaddii bilisaan kan kennamudha.

Barattoonni Milkaa’an, qormaata darban, mana barumsichaaf dhiyeessuuf jecha Xalayaa “Wafedeen” kan umurii addaa daa’imaa ibsu argatu. Xalayaan kun ijoollee galmee mana barumsaa keessatti gargaara.

Ragaa mana barumsaa daa’imni koo qabu mana barumsichaa biratti beekamtii argachuu fi dhiisuu isaa akkamittan beeka?

Ragaa mana barumsaa barnoota kanaan duraa waggaa lamaa ol ta’uu hin qabu. Qaamolee barnootaaf dhiyaachuu waan qabuuf ragaa mana barumsaa Masrii waliin walqixa ta’ee fudhatamuu fi dhiisuu isaa ni murteessu.

Ijoollee koo manneen barnootaa keessatti galmeessuuf yoo rakkoon na mudate, sababa ani hayyama jireenyaa hin qabneef maal godha?

Namoonni UNHCR keessatti galmaa’an kanneen armaan gadii keessaa tokkollee dhabuu isaaniitiin ijoollee isaanii manneen barnootaa keessatti galmeessuu hin dandeenye: hayyama jireenyaa, kaardii koolu galtummaa (kaardii keelloo), ykn paaspoortii:

 1. Xalayaa chaappaa qabu mana barumsichaa irraa bakki barattootaaf akka jiru mirkaneessu argadhu.
 2. Xalayaa kanaan gara kutaa barnootaa deemuun chaappaa itti godhaa.
 3. Gara bulchiinsa Paaspoortii fi Immigireeshinii Abbaasiyaa, Kaayirootti adeemaa. Achitti, lakkoofsa yoom residency argachuuf eeguu akka dandeessan agarsiisu ni argattu.
 4. Lakkoofsa kanaan, waraabbii kaardii galmee UNHCR keessanii fi waraabbii xalayaa manni barumsichaa kenne qopheessaa hanga jiraannaan kennamutti ala ta’uu argachuuf ministeeraatti dhiyaadhaa.

Hojimaata galmee daa’ima keessaniif akka hin harkifneef, maaloo hojimaata jireenyaa dafaa guutaa.

Barattoota kanaan dura barumsa tokkollee hin arganne maaltu jira?

Hanga waggaa sagalitti daa’imni kun akka lammii isaaniitti manneen barnootaa mootummaa ykn dhuunfaa kutaa tokkoffaa tokkoffaa keessatti galmaa’uu ni danda’a. Barataan sagal ol yoo ta’e, mana barumsaatti galmaa’uu isaa dura koorsii barnoota ga’eessotaa tokko irratti galmaa’uu qaba. Erga koorsii barnoota ga’eessotaa milkaa’inaan xumuree fi Ragaa Dubbisuu fi Barreessuu Ga’eessotaa erga argateen booda, barataan sun sana booda kallattiin bara qophii jalqabaa keessatti karaa sirna mana barumsaa (manazel) ni galmaa’a.

Barataan sun karaa sirna mana barumsaatiin barachuu itti fufa, yoo umuriin isaanii yeroo hunda mana barumsaa akka dhaqan hayyame malee. Haala kana keessatti barataan bakka argamuu irratti hundaa’uun mana barumsaa mootummaa keessatti galmaa’a.

Barataan tokko akkamitti karaa sirna mana barumsaa manaa galmaa’uu danda’a?

Barataan sanadoota armaan gadii qabachuun naannoo barnootaa naannoo barnootaa jirutti Kutaa Dhimma Barattootaatti dhiyaachuu qaba:

 1. Ragaa barnootaa isaanii isa dhumaa ykn ragaa darbuu isaanii.
 2. Dokumantarii UNHCR.
 3. Suuraa dhuunfaa lama.

Biirichi gara mana barumsaa mana isaaniitti dhihoo jirutti isaan erga, achitti galmaa’u, garuu mana taa’anii baratanii qormaata walakkeessa fi xumuraa mana barumsaatti fudhatu.

UNHCR barnootaaf deeggarsa maallaqaa ni kennaa?

Eeyyee, UNHCR koolu galtoota umurii barnootaaf ga’ee fi baqattoota manneen barnootaa mootummaa, dhuunfaa fi hawaasaa Masrii keessatti galmaa’aniif karaa michuu isaatiin deeggarsa barnootaa ni kenna, Tajaajila Gargaarsa Kaatolikii ni kenna (CRS). Ulaagaalee murtaa’oo UNHCRn kaa’ee fi waggaa waggaan ji’a Juun keessa labsame irratti hundaa’uun, deeggarsa barnootaa argachuuf ulaagaa guutuu dandeessa.

What support is available for children with special needs in Egypt?

UNHCR daa’imman fedhii addaa qabaniif deeggarsa karaa isaa ni kenna michuu hojiirra oolmaa CRS, kan fedhii daa’imaa madaaluuf gorsa kennu, fi -yoo barbaachise deeggarsa dabalataa kan akka mana barumsaa mijaawaa argachuu ykn deeggarsa barnootaa dabalataa kennuu danda’a.

Akkamittan Yuunivarsiitii biyya Masrii keessa jirutti iyyachuu danda'a?

Barnoonni sadarkaa lammaffaa boodaa fi sadarkaa olaanaa umurii waggaa 18 irraa eegala.Masri keessatti barnoonni kun yeroo ammaa baqattoota Sooriyaa, Yaman fi Sudaan biratti dhaqqabamaa dha.

Ministeerri Barnoota Olaanoo kaffaltii yunivarsiitii irraa kanneen ala ta’an lammii fi gosa dippiloomaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa irratti hundaa’uun kaa’a. kanneen ala ta’an waggaa waggaan ni haaromfamu.

UNHCR barnoota yunivarsiitiif deeggarsa maallaqaa ni kennaa?

Lakki, UNHCR barnoota yunivarsiitiif deeggarsa tokkollee hin kennu. Haa ta’u malee, Albert Einstein German Academic Refugee Initiative Fund (DAFI) barattoota yunivarsiitiiwwan mootummaa keessatti galmaa’an ni deeggara. Odeeffannoon waa’ee sagantichaa yeroo fudhannaa haaraan raawwatamu dursee ifooma.

Baqattootaaf Coursera jechuun maali?

Coursera waltajjii bilisaa onlaayinii yoo ta’u, koorsoota adda addaa (daldalaa, gabaa, afaan, sagantaa fi kkf) kan yunivarsiitiiwwan beekamoo fi dhaabbilee barnootaa biroo addunyaa irraa kennaman of keessaa qabudha. Koorsii kamiyyuu yeroo xumurtan ragaan ni kennama. Coursera Baqattootaaf | Jireenya Karaa Barnootaan Jijjiiruu.

Eenyu iyyachuu danda'a?

 • Baqattoota, koolu galtoota, fi dargaggoota Masrii teessoo imeelii fi interneetii xiqqaa qaban.
 • Baqattoota, koolugaltoota, fi lammiilee Gibxii galmaa’uu fi iyyata guutuu danda’an (link armaan gadii) fi Wiirtuuwwan Barnoota hawaasa keenyaa Maadi fi Magaalaa Nasr jiran argachuu dandeessan.

Yeroo ammaa kana waamicha kana baqattoota, koolu galtoota, fi dargaggoota Masrii umuriin isaanii waggaa 18-35 gidduu jiran 200 qofaaf, dursee dhufu dursee tajaajiluun banaa jirra.

Koorsii Afaan Ingiliffaatiin alatti afaanota birootiin fudhatamuu danda’aa?

Koorsii afaan Arabaatiin subtitled gochuun ni danda’ama; haa ta’u malee qormaataa fi koorsii irra caalaan Afaan Oromootiin barsiifamaa jira.

Baqattoonni koorsii kana argachuuf interneetii argachuu qabu?

 • Intarneetiin kan barbaachisu koorsii sana buufachuuf qofa: erga buufattanii booda; offline xumuruu dandeessu. Appiin Coursera waan jiruuf, bilbilli harkaa ykn taableetiin irratti argamuuf gahaadha, laptopiin hin barbaachisu.
 • Akkasumas, qabeenya barumsaa karaa wiirtuuwwan barnoota hawaasaa UNHCR/TDH Magaalaa Maadi fi Nasr keessatti argaman yoo filatamtan argachuu dandeessu.

Akkamitti galmaa'uu danda'a?

Unka iyyannoo link armaan gadii kanaan guutaa, yoo filatamtan bilbilli nu biraa isiniif ergama: https://qrgo.page.link/YftWz

Gaaffii yoo qabaattan Lakkoofsa Quunnamtii:

Giddugala Barnoota Hawaasaa in Maadi: 01028411101 – Giddugala Barnoota Hawaasaa Magaalaa Nasr: 01033680393