Maatii Walitti Makamuu

Tajaajilli UNHCR fi michoota isaatiin kennu hundi kaffaltii malee!

Koolu galtoonni fi baqattoonni hedduun akkuma kana booda ari’atama sodaatanii gara biyya isaaniitti deebi’uu kan barbaadan yoo ta’u, biyyi isaanii fi naannoon ka’umsa isaanii itti deebi’uuf nageenya qaba. Akka seeraatti, fedhiidhaan Gibxii irraa gara biyyaatti deebi’uun yeroo kamiyyuu ni danda’ama, yoo haalli biyya ka’umsaa nageenya qabuu fi deebi’uuf mijataa ta’ee argame. Tola ooltummaadhaan gara biyyaatti deebisuun yeroo hunda nageenyaafi kabajaan ta’uu qaba akkasumas murtoo odeeffannoo irratti hundaa’e ta’uu qaba – UNHCR odeeffannoo haala biyya keessanii siif kenna.

Yoo gara biyya keessaniitti deebi’uuf yaaddan, maaloo karaa Sarara Gargaarsaa UNHCR qunnamaa.

UNHCR Egypt, kanneen armaan gadiitiin isin gargaaruu danda’a:

  • Deebi’uu dura: Deebi’uun kee haala nageenya, kabajaa fi tasgabbii ta’een akka raawwatamu mirkaneessuu fi imala deebi’uu kee karoorfachuuf si gargaaruu. UNHCR murtoo sirrii ta’e akka gootan isin gargaaruuf haala biyya keessanii irratti odeeffannoo kennuu danda’a.
  • Baasii geejjibaa: UNHCR Egypt tikkeettii balalii siif qaba, baasii bu’uuraa fi imala biyya ka’umsaa keessanitti uwwisuuf gargaarsa maallaqaa siif kenna.