Deebisanii Qubachiisuu

Tajaajilli UNHCR fi michoota isaatiin kennu hundi kaffaltii malee!

Qubsumni adeemsa baqattoota naannoo isaaniitti walitti makamuu ykn gara biyya isaaniitti deebi’uu hin dandeenyee fi biyya jiraatan keessatti fedhii eegumsaa itti fufiinsa qabu qabaniif furmaata dhaabbataa biyya sadaffaa argamsiisudha.

Qubsumni furmaata daangeffame baqattoota ulaagaa baay’ee adda ta’e guutaniif argamudha. Ulaagaaleen kan ibsaman Biyya Qubsumaa, fedhii eegumsaa addaa fi saaxilamummaa. UNHCR dhimmoota dhuunfaa baqattootaa itti fufiinsaan hordofee kanneen Ilaalcha Qubsumaa argachuuf ulaagaa guutan murteessa.

Deebisanii qubsiisuun mirga waan hin taaneef nama sadarkaan baqataa kennameef hundaaf hin argamu. Bakkeewwan daangeffamanii fi Biyyoonni Deebi’anii Qubsumaa baqattoota meeqa akka deebi’anii qubatan filatu.

Eenyuutu Deebi’anii Qubsumaaf ilaalamuu danda’a?

Deebi’anii Qubsuma Adda baasuun kan raawwatamu sanyii, gosa, saala, haala gaa’elaa, barnoota, sadarkaa, sadarkaa hawaasummaa, lammummaa ykn amantii osoo hin ilaalin. Ta’us, Deebi’ee Qubsumaaf adda baafamuuf, gosoota Deebi’anii Qubsiisuu guutuu qabda.

Deebi'ee Qubsumaaf iyyachuu nan danda'aa?

Lakkii karaa UNHCR deebisanii qubsiisuun iyyata baqattoota dhuunfaatiin hin jalqabamu. UNHCR iyyannoo (xalayaa, iimeelii fi kkf) ykn bilbila baqattoota irraa deebi’anii akka qubatan gaafatan ilaaluu hin danda’u. UNHCR irraa gorfame malee dhimma qubsumaa qabda jettee fudhachuu hin qabdu .

Qubsumaaf iyyachuuf dhuunfaan waajjiraatti dhiyaachuun ykn xalayaa ykn iimeelii erguun hin barbaachisu. Haa ta’u malee, odeeffannoo quunnamtii keessan UNHCR waliin haaromsuun baay’ee barbaachisaadha, akka waajjirri yeroo barbaachisu hundatti si waliin beellama qopheessuu danda’uuf.

Baqattoonni Deebi’anii Qubsumaaf akkamitti adda baafamu?

UNHCR baqattoota qubsumaaf barbaachisan fedhii eegumsa isaanii irratti hundaa’uun akkaataa ulaagaa qubsumaatiin adda baasa. Eenyummaan qubsumaaf kennamu guyyaa Masrii ga’uu ykn UNHCR, lammummaa ykn piroofaayilii biroo kamiinuu galmaa’uu wajjin wal hin qabatu.

UNHCR baqattoota fedhii eegumsa isaanii irratti hundaa’uun adda baasee haala maatii baay’ee saaxilamoo ta’an itti fufiinsaan gamaaggamuun ulaagaalee Qubsumaa guutuu fi dhiisuu isaanii madaala.

Baqataan tokko addatti saaxilamaadha jechuun adda baafamuun baqataan sun qubsumaaf ulaagaa guutuu qaba ykn qubsuma barbaada jechuu miti. Qubsumni UNHCR fedhii fi saaxilamummaa baqattootaa tokko furuuf filannoo daangeffamaadha. Dhimma dhuunfaa tokko yeroo madaalamu, fedhiidhaan gara biyyaatti deebi’uu fi abdiin ida’amuu naannoos ni ilaalama.

Dhimma Resettlement qabaachuu koo akkamittan beeka?

Yoo dhimmi kee UNHCRn deebisanii qubsumaaf ilaalamaa jiraate, dhuunfaan si qunnamuun waajjira UNHCR keessatti gaaffii fi deebiidhaaf ni affeerama. Af-gaaffii booda bilbilaan irra deebi’amee isin qunnama, dhimmi keessan gara Biyya Qubsumaatti ergamuu fi dhiisuu isaa isin beeksifama.

UNHCR dhimma kee gara Biyya Qubsumaatti dabarsuu yoo dadhabe, yeroo ammaa kana qubsumaaf ulaagaa guutuu akka hin qabne siif beeksifama, kana jechuun kana booda dhimma qubsuma sochii qabu hin qabdu jechuudha. Yoo ji’a 6 oliif UNHCR irraa deebii hin dhageenye ta’e, erga gaaffii fi deebii qubsuma keessanii booda, haala dhimma keessanii irratti odeeffannoo haaraa argachuuf nu qunnamaa.

Baqattoonni tokko tokko kanaan dura qubsumaaf adda baafamaniiru jedhanii kan amanu yoo ta’u, waggoota hedduu dura qubsuma waliin walqabatee qunnamtii argachuu danda’u garuu af-gaaffii tokkollee hin godhanne. Yeroo baayyee baqattoonni kun dhimmoota sochiirra jiran hin qaban.

Akkamittan haala dhimma Resettlement koo ilaaluu danda'a?

UNHCR Toora bilbilaa dhimma Qubsumaa sochiirra jiru qabaachuu fi dhimmi sun eessatti dhaabbachuu akka danda’u beekuuf si gargaaruu danda’a. Karaa Infoline ykn mala birootiin kallattiin Qubsumaaf iyyachuu hin dandeessu.

Gaaffii email yoo qabaattan, maaloo nu qunnamaa: [email protected]

Jijjiirama walnyaatinsa maatii fi ibsa quunnamtii dabalatee eegumsa haaraa ykn ariifachiisaa, fayyaa, ykn yaaddoowwan biroo qooduudhaaf faayila keessan haaromsuu yoo barbaaddan, maaloo karaa naannoo tajaajila barbaachisaa Toora bilbilaa ykn beellama haaromsaa itti aanutti UNHCRtti gabaasaa.

Yoon Qubsumaaf adda baafame maaltu ta’a?

Yoo dhimmi kee ilaalcha Qubsumaaf adda baafame, UNHCRn si qunnamee gaaffii fi deebiidhaaf ni affeerama. Yoo interview si godhame, akka deebitee qubsiifamtu wabii hin jiru. Af-gaaffii booda, dhimmi kee Deebi’ee Qubsumaaf ulaagaa guutuu kan qabu yoo ta’ee fi dhimmi kee akka ilaalamuuf gara biyya Qubsumaatti yoo ergame, bilbilli UNHCR irraa siif bilbila, waa’ee dhimmi kee dhiyaachuu, biyya ibsee si beeksisa.

UNHCR waa’ee sadarkaa adeemsa Qubsumaa tokkoon tokkoon isaa bilbilaan si qunnama. Kanaaf lakkoofsa quunnamtii yoo jijjiirtan UNHCR update gochuun baayyee barbaachisaadha. Lakkoofsa quunnamtii keessan UNHCR waliin Toora bilbilaa ykn michoota UNHCR bilbiluun haaromsuu dandeessu.

Dhimma koo Deebisee Qubsumaaf eenyutu murtii dhumaa kenna?

UNHCR baqattoota ilaalcha Deebi’anii Qubsumaaf adda baasee gaaffii fi deebii taasisuun ulaagaa Deebi’anii Qubsumaaf qaban madaaluu yoo ta’u, murtoon dhumaa baqattoota Deebi’anii Qubsumaaf fudhachuuf kennamu UNHCR osoo hin taane biyyoota Qubsumaa irratti hundaa’a.

Af-gaaffii Qubsumaa fi deemsa gidduutti yeroo hangamii fudhata?

Qubsumni namoota dhimmi ilaallatu hundaaf adeemsa baayyee dheeraa ta’uu kan danda’uu fi yeroon adeemsa hojii biyyaa biyyaatti garaagarummaa qaba, sababa seera immigireeshinii, dursa kennuu fi qabeenya adda addaa irraa kan ka’e. Yeroo af-gaaffiin qubsumaa UNHCR waliin xumurame irraa kaasee hanga yeroo ka’utti yeroo hangamii akka fudhatu tilmaamuun baay’ee rakkisaadha.

Haala Qubsumaa fi hojimaata isaa irratti hundaa’uun ji’oota hedduu ykn waggoota hedduu fudhachuu danda’a. Biyyoonni Qubsumaa tokko tokkos baqattoota ujummoo Qubsumaa keessa jiran waliin af-gaaffii dabalataa isa jalqabaa irratti raawwachuu danda’u. Osoo hin deemin dura sakatta’iinsa fayyaa gochuu fi odeeffannoo dabalataa biyya Qubsumaa fi IOM irraa argachuun isin irraa eegama.

UNHCR sadarkaa adda addaa adeemsa Qubsumaa keessatti si qunnama, garuu obsuun barbaachisaa dha.

Dhimmi Qubsuma koo iccitiidhaa?

Faayiloonni Resettlement kan UNHCRn adeemsifamu hundi iccitii cimaadhaan eegamu. UNHCR baqattoota dhimmi isaanii Ilaalcha Qubsumaaf dhiyaate ibsa UNHCR odeeffannoo hunda fi sanadoota isaanii fi miseensota maatii isaanii ilaallatu kamiyyuu qondaaltota mootummaa Biyya Qubsumaa irraa dhufan waliin akka qoodu hayyamu akka mallatteessan ni gaafatama.

Ani ykn hirkattoonni koo yeroo dhimmi keenya Deebi’anii Qubsumaaf ilaalamu hojii ykn qo’achuu dhaabuu qabnaa?

Lakki. Biyya Qubsumaa Deebisee Qubsiisuu ilaalchisee murtiin dhumaa Mootummoota Biyyoota Qubsumaatiin kennama. Akka kanaan, hanga kun Biyya Qubsumaatiin labsamutti dhimmi keessan Deebisee Qubsumaaf fudhatama akka argatu wabii hin jiru. Dabalataanis, Deebisanii Qubsiisuun adeemsa dheeraa waan ta’eef dhimmi kee Deebisee Qubsumaaf fudhatama yoo argate, dandeettii hojii fi barnoonni, ogummaa afaanii dabalatee, Biyya Qubsumaa keessatti barbaachisummaa bu’uuraa ni qabaata. Ogummaan kee erga qubsiifamtee booda akka gaariitti akka walitti makamtu si gargaara!

Deebi'ee Qubsumaaf kaffaltii kaffaluun na barbaachisa?

QUBACHUUN BILAASHA

Baqattoonni Deebi’anii Qubsumaaf deebii kennuudhaan nama kamiifuu dhimma isaanii Deebi’anii Qubsiisuuf akka ergeef kaffaltii ykn tola kennuu hin qaban. Tajaajilli UNHCR fi michoota isaa hojiirra oolchitan hundi BILAASHA.

Namni Deebi’ee Qubsumaaf maallaqa kaffaluuf yaalu yoo jiraate UNHCR beeksisaa.

UNHCR hannaa fi malaammaltummaa hin obsu. UNHCR qulqullinaa fi amanamummaa adeemsa qubsumaa eeguuf hannaa fi malaammaltummaa ittisuuf kutannoo qaba.

Baqataan kamiyyuu dhimma Qubsuma isaa wajjin walqabatee hanna raawwachuuf yoo yaale, UNHCR jalatti Deebisee Qubsuma irraa dhaabbataadhaan dhorkamuu ni danda’a. Fakkeenyonni hanna akkasii kanneen akka: waa’ee seenaa kee odeeffannoo sobaa kennuu; eenyummaa sobaa himachuu ykn nama biraa bakka buusuuf yaaluun; nama miseensa maatii keessanii isa dhugaa hin taane dhimma keessan irratti dabaluuf yaaluun; tajaajila Qubsumaaf maallaqa kaffaluun; maqaa fi asxaa UNHCR hayyama malee fayyadamuu.

Hanna baqataa biraatiin raawwatame yoo beektan: [email protected] irratti gabaasaa

Yoo waa’ee gocha badaa ykn fayyadama saalaa ykn miidhaa miseensa hojjetaa UNHCR ykn UNHCR Partner kamiyyuu ykn namoota biroo kallattiin UNHCR waliin hojjetaniin raawwatamuu danda’u yoo qabaattan, maaloo Waajjira Inispeektara Olaanaa UNHCR Inispeektara Waliigalaa UNHCRtti gabaasaa:

Adeemsa Qubsumaa keessatti deeggarsa argachuuf namni ykn qaamni kamiyyuu maallaqa, odeeffannoo dhuunfaa, sanadoota fi kkf yoo sitti dhiyaate, maaloo kana hatattamaan UNHCRtti gabaasi.