Dhaabbata Tajaajila saayikoo-hawaasummaa fi Leenjii Kaayiroo / (PSTIC)

Tajaajila Eegumsaa

Namoota balaa eegumsaa hamaa isaan mudataniif gaaddisa yeroof nageenya qabu mirkaneessuu

PSTIC baqattootaa fi koolu galtoota dhimma eegumsaatiin mana jireenyaa nageenya qabu akka argatan gargaara

Sarara bilbilaa: 01100604002 / 01127777005

Tajaajila Fayyaa

Abukaatummaa fayyaa/ Deeggarsa hospitaalota keessatti kunuunsa fayyaa hatattamaa argachuuf (24/7argamuu danda’a)

PSTIC, michuu Biyya Namaa Gibxii (TdH) ti. Hakiimotaa fi narsoota baqattootaa 24-7tti argaman kanneen michoota eegumsa fayyaa waliin ta’uun kunuunsa fayyaa filannoo hatattamaa fi gatii madaalawaa ta’e argachuuf gargaaran qaba. Hojjetoonni Xiin-sammuu Ogeessota Xiin-sammuu waliin ta’uun namoota dhukkuba sammuu qabaniif madaallii, wal’aansa, fi rifaralaa 24-7 ni kennu.
Sarara Ho’aa 24/7: 01100782000

Tajaajila Xiin-sammuu Hawaasummaa

Kunuunsa fayyaa sammuu / Deeggarsa saayikooshawaasummaa / Giddugala gorsaa / Sarara gargaarsa hubannoo hawaasaa

PSTIC, michuu Biyya Namaa Gibxii (TdH) ti, garee leenjii Hojjettoota Saayikooshawaasummaa Eertiraa, Itoophiyaa, Somaaliyaa, Sudaan, Sudaan Kibbaa, Iraaq, Siiriyaa, fi Yaman irraa dhufan kan deeggarsa saayikooshawaasummaa hawaasaa fi mana keessatti hundaa’e 24-7, bulchiinsa dhimmaa, rakkoo furuu, gorsa, odeeffannoo waliif qoodu, rifaralaa fi deebii hatattamaa kennu qaba guutuu Kaayiroo Guddittii fi Qarqara Kaabaa keessatti. Hojjetaa Saayikooshawaasummaa hawaasa kee keessa jiru afaan kee dubbatu bira ga’uuf, Hogganaa Hawaasa kee gaafadhu ykn Sarara Gargaarsa PSTIC bilbili.
Sarara Ho’aa 24/7: 01100604002 / 01127777005

Muudamaaf: 011 5000 0132 / 011 2088 8849

Yoo balaa tasaa mudate, sarara gargaarsa hatattamaa PSTIC bilbiluun sa’aatii kilinika miilaan seenutti beellama hatattamaa qopheessuun ni danda’ama.