Biyya Namaa Gibxii / Terre des Hommes (TdH) Egypt

Tajaajila Fedhii Bu’uuraa

Gargaarsa maallaqaa dhimmoota fayyaa hatattamaa fi fedhii bu’uuraa daa’immanii

TdH daa’imman, dargaggootaafi kunuunsitoonni isaanii irra caalaan isaanii saaxilamoo ta’an kunuunsa fayyaa hatattamaa fi tajaajila fayyaa addaa akka argatan, fedhii bu’uuraa akka guutanii fi jeequmsaa fi miidhaadhaaf saaxilamuu akka hir’isaniif gargaarsa maallaqaa ni kenna. Kunis deebii bulchiinsa dhimmaa dhimmoota eegumsaa waliin kennamu waliin walqabatee jira.
Ain Shaams: 01066396649
Magaalaa Nasr: 01068885278
Haram: 01000178411/ 01027146888
Wiixata – Kamisa: 9:00 – 17:00

Hoggansa Dhimma Dhuunfaa
Ain Shaams: 01066396649
Magaalaa Nasr: 01068885278
Haram: 01000178411/ 01027146888
Wiixata – Kamisa: 9:00 – 17:00

Tajaajila Xiin-sammuu Hawaasummaa

Gorsaa fi Gorsa Xiin-sammuu Hawaasummaa

Tajaajila saayikooshawaasummaa ni kenna: bulchiinsa dhimmaa, sagantaalee warraa gaarii fi sochiiwwan bashannanaa karaa eegumsa hawaasa irratti hundaa’ee fi wiirtuuwwan saayikoo-hawaasummaa.
Ain Shaams: 01066396649
Magaalaa Nasr: 01068885278
Haram: 01000178411/ 01027146888
Wiixata – Kamisa: 9:00 – 17:00

Tajaajila Fayyaa Sammuu
01033680393/ 01023320268
Wiixata – Kamisa: 9:00 – 17:00

Hojiiwwan Deeggarsa Xiin-sammuu-hawaasummaa
Ain Shaams: 01066396649
Magaalaa Nasr: 01068885278
Haram: 01000178411/ 01027146888
Wiixata – Kamisa: 9:00 – 17:00

Pirojektii Hawaasa Aangessuu fi wiirtuuwwan barnoota kompiitaraa

Maadiin: Daandii 107, masaraa Al Rawdaa, hospitaala Osmaan cinatti;
01060076977 – 01028411101

Magaalaa Nasr: 53 Mustafaa Al-Nahhas, Al-Tawhiidaa fi Al-Noor cinatti, gamoo 3ffaa;
01050492775 – 01033680393

Waxabajjii 6: Viilaa 9, Aanaa Torbaffaa, fuuldura Kilabii Ispoortii Onkoloolessa 6;
01061610825 –01061610830

Al-Bohouth: Qabeenya Lakk 6, daandii Ahmed Rashad, Mohi El Din Abu El Ezz irraa fagaatee – Gamoo Tokkoffaa

Al-Oboori: Aanaa Tokkoffaa, Giddugala Tajaajila Magaalaa Oboor, Blookii 22, Giddugala Jawharat Al Sharq, Appaartaamaa 2;
01020397778

Hubachiisa barbaachisaa: Wiirtuuwwan barnootaa daawwachuu kee dura gaarummaadhaan beellama qabachuu kee mirkaneessi


Fuula Feesbuukii