Baga nagaan dhufte

UNHCR Egypt - Gargaarsa baqattootaa fi koolu galtootaaf

Marsariitiin kun baqattootaa fi koolu galtoota biyya Masrii keessa jiraniif kan hojjetamedha. Odeeffannoo barbaachisaa fi deebii kanneen armaan gadii ni kenna:

UNHCR Masriin Sochiilee Hojii Galmee Guyyaa Jimaataattii ni Dhereessaa, Kuniis Baqatoota Fi Kulugaltuummaa Gafatoota Bellamnii Kenameefi Jiruu Wajjiraa Octobarii 6 Argamuttii Kessumessudhaaf.
Maaloo Hubadhaa, Iyyatoota Ergaa Gabaaba Ergameef Ykn itti Bilbilamee Bellamnii qabameef Qofatuu Gara Wajjiratti Ol Seenuu Danda’aa


Meeshaalee Odeeffannoo:

 

Tajaajila baqattootaa & koolu galtoota Kaayiroo keessatti kennamu

Gargaarsa Maallaqaa UNHCR