Baga nagaan dhufte

UNHCR Egypt - Gargaarsa baqattootaa fi koolu galtootaaf

Marsariitiin kun baqattootaa fi koolu galtoota biyya Masrii keessa jiraniif kan hojjetamedha. Odeeffannoo barbaachisaa fi deebii kanneen armaan gadii ni kenna:

UNHCR hojii galmee Jimaata dheeressuun baqattootaa fi koolu galtoota duraan Waajjira Waxabajjii 6 keessatti beellama qabatanii turan simachuuf ni hojjeta.
Hubadhaa, iyyattoota sagantaa qaban kanneen ergaa gabaabaa ykn bilbila beellama qaban QOFA gara waajjiraatti seenu.

Tajaajilli UNHCR fi michoota isaatiin kennu hundi kaffaltii malee!


Meeshaalee Odeeffannoo:

 

Tajaajila baqattootaa & koolu galtoota Kaayiroo keessatti kennamu

Gargaarsa Maallaqaa UNHCR