Jeequmsa koorniyaa irratti hundaa’e (GBV)

Jeequmsa Koorniyaa irratti hundaa’e (GBV) wajjin walqabatee gargaarsa argachuuf eessa deemuu danda’a?

Tajaajila hatattamaa michuu namoota GBV irraa dandamataniif:

Kunuunsa Idil-addunyaa: namoota GBV irraa lubbuun hafaniif deeggarsa kan kennu yoo ta’u, karaa sarara bilbilaa isaatiinis ni argama.
Bilbila Sarara Gargaarsaa GBV: 01028859777/ 01028859666 / 01120486345.
Sarara bilbilaa halkanii yeroo muddamaa: 01028062178. Sarara gargaarsaa halkanii sa’aatii hojii, dhuma torbee fi guyyoota ayyaanaa ofiisaa booda
Sa’aatii hojii: Sunday – Thursday, 9:00 to 17:00
Maadi: Viilaa 26, Daandii 262, Addabaabayii Al-Gazayer, Maadii

CARE Egypt akkasumas Iddoo Dubartootaaf Mijatu kan sochiiwwan hedduun keessatti raawwataman kan akka: walgahii hubannoo fayyaa saalqunnamtii fi walhormaataa, walgahii hubannoo seeraa, walgahii deeggarsa bu’uuraa saayikooshawaasummaa, workshopii of ittisuu, leenjii koorniyaa daa’immaniif, fi workshopii gaa’ila daa’immanii ittisuuf gargaaru ni geggeessa. Xiyyeeffannaan guddaan Iddoo Michuu Dubartootaa dubartootaa fi shamarran humneessuu fi qaqqabummaa odeeffannoo fi hojiilee adda addaa fooyyessuudha.
Waxabajjii 6/6th of October: Gamoo 22 – 1st ollaa – 1st aanaa. (bakka)

Doktoroota Daangaa Hin Qabne (MSF): namoota GBV irraa hafan taatee gudeeddii mudateef kunuunsa fayyaa hatattamaa ni kenna. MSF 24/7 bilbila irra jira – kilinika isaaniitti dhiyaachuu dura dursitee bilbiluu qabda.
MSF Sarara bilbilaa: 01117083502 (24/7)
Beellamaaf sarara bilbilaa: 01012159162 fi 01111483267 bilbilaa
Teessoo: Gamoo Lakk.2 Daandii 161 Maadi

Kooluu Gibxii/Refuge Egypt: namoota GBV irraa hafan taatee gudeeddii mudateef kunuunsa fayyaa hatattamaa ni kenna. Maaloo osoo kilinika isaanii hin dhiyaatin dura dursa bilbilaa.

Teessoowwan:

       – Kilinika Kaatediraala Qulqulloota Hundaa Zamalek: 5, Michel Lotfallah St., (duuba Marriott Hotel).
           Bilbila kilinikaa: 01272040710, Atattama: 01282112011
        – Nasr Magaalaa: Amaara maktaba tamwin, magalaa walakka, bufata konkolaata, Hayyal-Ashir
Bilbila kilinikaa
01211970028; Atattama: 01282112011
        – Waxabajjii 6 City kilinikaa: 48 El Mehwar El Markazi daandii., Waldaa Ipiskoopaal, 10th Aanaa;
          Bilbila kilinikaa: 01211970037; Atattama: 01211970037