Jeequmsa koorniyaa irratti hundaa’e (GBV)

Jeequmsa Koorniyaa irratti hundaa’e (GBV) wajjin walqabatee gargaarsa argachuuf eessa deemuu danda’a?

Tajaajila UNHCR:
Tajaajilli barbaachisoo Jeequmsa Koorniyaa irratti hundaa’e (GBV) waliin walqabatan akkuma barame itti fufaniiru. Gara:
([email protected]) deeggarsaaf.

Tajaajila hatattamaa michuu namoota GBV irraa dandamataniif:

Kunuunsa Idil-addunyaa:namoota GBV irraa lubbuun hafaniif deeggarsa kan kennu yoo ta’u, karaa sarara bilbilaa isaatiinis ni argama.
Bilbila Sarara Gargaarsaa GBV: 01028859777/ 01028859666 / 01120486345.
Sarara bilbilaa halkanii yeroo muddamaa: 01028062178. Sarara gargaarsaa halkanii sa’aatii hojii, dhuma torbee fi guyyoota ayyaanaa ofiisaa booda
Sa’aatii hojii: Sunday – Thursday, 9:00 to 17:00

Teessoowwan:

      – Maadi: Daba 8 – Dhowwuu S64 – El Shatr El Aasher (10th Aanaa) – Zahraa Maadi – fuuldura Carrefour Maadi, Kaayiroo.
        – Waxabajjii 6/6th of October: Gamoo 22 – 1st ollaa – 1st aanaa.

Doktoroota Daangaa Hin Qabne (MSF): namoota GBV irraa hafan taatee gudeeddii mudateef kunuunsa fayyaa hatattamaa ni kenna. MSF 24/7 bilbila irra jira – kilinika isaaniitti dhiyaachuu dura dursitee bilbiluu qabda.
MSF Sarara bilbilaa: 01117083502 (24/7)

Kooluu Gibxii/Refuge Egypt: namoota GBV irraa hafan taatee gudeeddii mudateef kunuunsa fayyaa hatattamaa ni kenna. Maaloo osoo kilinika isaanii hin dhiyaatin dura dursa bilbilaa.

Teessoowwan:

       – Kilinika Kaatediraala Qulqulloota Hundaa Zamalek: 5, Michel Lotfallah St., (duuba Marriott Hotel).
           Bilbila kilinikaa: 01203339126, Atattama: 01282112011
        – Nasr Magaalaa: Bilbila kilinikaa 01211970028; Atattama: 01282112011
        – Waxabajjii 6 City kilinikaa: 48 El Mehwar El Markazi daandii., Waldaa Ipiskoopaal, 10th Aanaa;
          Bilbila kilinikaa: 01211970037; Atattama: 01211970037