Tajaajila Gargaarsa Kaatolikii/Catholic Relief Services (CRS)

Tajaajila Barnootaa

UNHCR deeggarsa barnootaa karaa CRS kan carraa barnootaa Masrii keessatti manneen barnootaa mootummaa, dhuunfaa fi hawaasaa keessatti argamu maallaqaan gargaaruuf gargaaru kenna. Kana malees, CRS hojiilee barnootaa adda addaa kanneen akka barnoota afaan Arabaa fi Ingiliffaa, sagantaa gargaarsa turotiring fi leenjii ogummaa ni kenna.

Deeggarsa barnootaa
01285003114
Wiixata – Kamisa: 8:30 – 16:00
Gamoo 33, Daandii 106, Hadayek El-Maadi

Barnoota Rifaralaa fi gaaffii
01285003114 / 01000564747

Gorsa Barnootaa
01069341111

Barnoota Olaanoo
010 1621 1196

Wiixata – Kamisa: 9:00 – 16:00

Tajaajila Jireenyaa

Rifaralaa Jireenyaa & Bilbila Hordoffii

Baqattootaa fi koolugaltoota hojii ofii jalqabuu / babal’isuuf fedhii qaban ni deeggara. Qaama sagantichaa ta’uuf UNHCR irratti galmaa’uu qabda.
Sarara bilbilaa: 01022282706


Fuula Feesbuukii