Tajaajila Gargaarsa Kaatolikii (CRS)

Tajaajilli UNHCR fi michoota isaatiin kennu hundi kaffaltii malee!

Tajaajila Barnootaa

UNHCR deeggarsa barnootaa karaa CRS kan carraa barnootaa Masrii keessatti manneen barnootaa mootummaa, dhuunfaa fi hawaasaa keessatti argamu maallaqaan gargaaruuf gargaaru kenna. Kana malees, CRS hojiilee barnootaa adda addaa kanneen akka barnoota afaan Arabaa fi Ingiliffaa, sagantaa gargaarsa turotiring fi leenjii ogummaa ni kenna.

Toora bilbilaa barnootaa: 012 8500 3114/ 010 3049 9923
komii: 010 0056 4747
Gorsa Barnootaa: 01069341111
Gamoo 33, Daandii 106, Hadayek El-Maadi
Wiixata – Kamisa: 9:00 – 15:00

Tajaajila Jireenyaa

Rifaralaa Jireenyaa & Bilbila Hordoffii

Baqattootaa fi koolugaltoota hojii ofii jalqabuu / babal’isuuf fedhii qaban ni deeggara. Qaama sagantichaa ta’uuf UNHCR irratti galmaa’uu qabda.
Sarara bilbilaa: 01022282706
Gamoo 33, Daandii 106, Hadayek El-Maadi
Wiixata – Kamisa: 9:00 – 15:00


Fuula Feesbuukii