Faawundeeshinii Mirga Baqattootaa Masrii (EFRR)

Tajaajilli UNHCR fi michoota isaatiin kennu hundi kaffaltii malee!

Tajaajila Eegumsaa

Yeroo Muddamaa Seeraa & Af-gaaffii

Gargaarsi seeraa EFRR kennu damee sadii kan hammate yoo ta’u:

(i) baqattoota fedhii isaaniitiin hidhamuu, hidhaa yeroo hin murtoofneefi seeraan ala ari’amuu ykn deebi’anii ari’amuu isaan mudate;

(ii) baqattoota miidhamtoota yakka ta’an; fi,

(iii) baqattoota gocha yakkaa haqa hin qabneen himannaa isaan mudate.

Akkasumas gargaarsi seeraa adeemsa bulchiinsa Masrii keessatti kennamu babal’atee dhimmoota mana jireenyaa, hojii fi galmee haala dhuunfaa (dhaloota, gaa’ila, wal hiikuu fi du’aa) ilaallatan hammateera. Miidhaamtoota sarbama mirgaa tajaajila kennuu bira darbee, EFRR baqattoota waa’ee mirga isaanii fi karaalee furmaata itti argatan barsiisuu fi baqattootaa fi hawaasa baqattootaa tooftaalee sarbama mirgaa xiqqeessuu fi salphisuuf gargaaran qopheessuu keessatti gargaaruuf hawaasa baqattootaa waliin dursee ni hojjeta.
01272020938 / 0225751118
2 Huseen El-Ma’mar, daandii Mahmuud Bassiouny irraa fagaatee, Magaalaa guddoo
Wiixata – Kamisa: 10 to 17:00

Sarara gorsaa

01288410870/ 01288410871

Wiixata – Kamisa: 9 to 17:00


Fuula Feesbuukii