Gargaarsa Maallaqaa

Tajaajilli UNHCR fi michoota isaatiin kennu hundi kaffaltii malee!

UNHCR namoota baayyee saaxilamoo ta’aniif eegumsa, gargaarsaa fi tajaajila kennuudhaaf gidduu seensaa maallaqa irratti hundaa’e fayyadama. Maallaqni maallaqaa buqqaatota fedhii adda addaa akka guutuuf gargaara, kanneen akka nyaata, bishaan, kunuunsa fayyaa, bakka jireenyaa, kanneen jireenya ijaaruu fi deeggaruuf isaan dandeessisu dabalatee.

UNHCR namoonni ergaa gabaabaa armaan gadii bilbila isaanii irratti argattan, waajjiraalee poostaa armaan gadii keessaa kamiyyuu akka itti dhiyaatan gargaarsa maallaqaa isaanii karaa mirkaneessa iris scanner akka argatan jajjabeessa.

Ergaa gabaabaa: “Dhimma keessan xxx waajjira Poostaa Masrii irraa karaa IRIS scan gargaarsa maallaqaa ni argata”

Waajjiraalee Poostaa IRIS dandeessisan:

 1. Onkololeessa/October: El Hossary, Walxaxaa tajaajilaa (Service complex), Aanaa torbaffaa, Aanaa ja’affaa, Aanaa Sadaffaa, Aanaa Tokkoffaa-Zayed, Waxabajjii ijoo.
 2. Giizaa: Giizaa: Ard Al-Lewaa, Waajjira Poostaa Guddaa Al-Haram, Kafr Tohormos, Al-Malika, Al-Mohandiseen, Rabie Al-Jizz
 3. Magaalaa guddoo Kaayiroo/Downtown Cairo: Waajjira Poostaa Guddaa Kaayiroo, Ramses
 4. Kibba Kaayiroo/South Cairo (Maadi): Daandii 9, Hadayek El Maadi
 5. Baha Kaayiroo/East Cairo: Zahraa Ain Shams, Ain Shams, Wareegama Abdel Moneim Riad, Baha El Qobba, Nozha haaraa, Aanaa Saddeettaffaa, Aanaa Kurnaffaa, Hadayek El Qobba, Pirojektii Siwiizarlaand
 6. Katameya: dargaggoo naannoo mana jireenyaa-Obour, Obour magaalaa, Qubsuma jalqabaa, Madinty,10th of Ramadaana, 9ffaa ollaa
 7. Iskindiriyaa/Alexandria: El Mandara, Sidi Gaber, Magaalaa Faisal, Waajjira Poostaa Guddaa Aleeksaandiraa, Al-Saray
 8. Borg El Arab: Al-Ajami Bitash, Al-Ameriyah, Burj Durii Al-Arab
 9. Daamiyeetaa: Daamiyaa Haaraa, Kolleejjii Daldalaa, Daamiyeetaa Haaraa Lammaffaa, Mana Jireenyaa Mubaarak
 10. Dakahlia: Gamasaa
 11. Aswan: Damee Xiqqaa Aswan

UNHCR kallattiin gargaarsa maallaqaa gosa akkamii kennaa jira?

Gargaarsa Maallaqaa Kaayyoo Hedduu: maallaqa fedhii bu’uuraatiif yeroo yeroon ji’a lamatti yookiin ji’oota qorraa keessatti al tokko (gargaarsa qorraa) baqattoota galmaa’anii fi koolu galtoota baay’ee saaxilamoo ta’aniif kennamu, akkaataa bu’aa madaallii saaxilamummaatiin.

Deeggarsi maallaqaa biroo: kan akka jireenyaa fi maallaqa barnootaaf oolu ulaagaalee damee UNHCR fi michoota dhimmi ilaallatu biroo (kan akka Tajaajila Gargaarsa Kaatolikii) hojiirra oolchan hordofuun akka al tokkotti kennama.

Hubadhaa, baqattoonni galmaa’an hundi gargaarsa maallaqaa argachuuf mirga akka hin qabne. Baqattoota baay’ee saaxilamoo ta’aniif ulaagaalee ulaagaa addaa irratti hundaa’uun gargaarsi maallaqaa ni kennama.

Gargaarsa maallaqaa kaayyoo hedduu qabu argachuu jalqabuuf madaallii iyyachuun na barbaachisa?

Akka tarkaanfii jalqabaatti ofii keetii fi maatii kee UNHCR Masrii jirutti galmeessuu qabda. Yoo duraan kaardii UNHCR kee qabaatte tarkaanfii kana duraan uwwifteetta.

Odeeffannoo yeroo galmee UNHCRf kennite irratti hundaa’uun, UNHCR gargaarsa maallaqaa argachuuf ulaagaa guutuu kee murteessuu ni danda’a. Yoo odeeffannoon dabalataa barbaachise, UNHCR dhimma keessan af-gaaffii madaallii saaxilamummaaf gara Caritas ni erga.

Qunnamuu dandeessu Caritas Fedhii Bu’uuraa kallattiin af-gaaffii madaalliidhaaf beellama qabachuuf yoo kanaan dura af-gaaffii madaallii saaxilamummaa kamiyyuu hin goone, ykn af-gaaffii madaallii isa dhumaa irraa eegalee haala maallaqaa kee irratti jijjiiramni guddaan yoo jiraate (kan akka madda galii ijoo dhabuu). Sababa baay’ina namoota deeggarsa gaafatan irraa kan ka’e, maaloo af-gaaffii madaallii saaxilamummaa Caritas Basic Needs waliin beellama qabadhaa. Caritas beellama malee waajjira isaaniitti yoo dhiyaattan bakka isin tajaajilu qabaachuu dhiisuu danda’a. Hubadhaa, gaaffii fi deebii xumuruun ofumaan gargaarsa maallaqaa irratti hammatamtu jechuu miti. Akkasumas, Caritas Basic Needs itti gaafatamummaa kan qabu karaa af-gaaffii odeeffannoo barbaachisaa ta’e, yaada deebii fi mala deebii gargaarsa maallaqaa siif kennuu qofaaf akka ta’e hubadhu. Caritas murtoo ulaagaa maallaqaa wajjin walqabatu hin kennu. UNHCR murtii jalqabaa fi ol’iyyannoo gargaarsa maallaqaa wajjin walqabatee murtii dhumaa kan kennudha. Gargaarsa maallaqaa argachuuf ulaagaa guuttee yoo argame UNHCR lakkoofsa bilbilaa UNHCR irratti galmeessiteef karaa ergaa gabaabaatiin si beeksisa.

UNHCR eenyu gargaarsa maallaqaa kaayyoo hedduu argachuuf ulaagaa guutuu akka qabu akkamitti murteessa?

UNHCR murtii ulaagaa guutuu gargaarsa maallaqaa wajjin walqabatee jiru irra ga’uuf maddoota odeeffannoo hedduu irratti hirkata. Odeeffannoon filannoof oolu odeeffannoo yeroo galmee keessan UNHCRtti galmaa’ee fi yeroo tokko tokko af-gaaffii hojjettoota Caritas tiin gaggeeffame akkasumas odeeffannoowwan biroo galmaa’an of keessatti qabata. Murteen kun wantoota hedduu kanneen akka: faayinaansii, fayyaa fi piroofaayilii balaa ilaalcha keessa galcha. Jijjiiramoonni umurii baqattootaa/koolu galtootaa, bakka jireenyaa, baay’ina miseensota maatii, sadarkaa barnootaa, haala maallaqaa, gargaarsa biroo argachuu, fedhii addaa, haala yaalaa fi kanneen biroo dabalatee ilaalama. Tokkoon tokkoon baqattootaa fi koolu galtootaa piroofaayilii baqattootaa fi koolu galtoota UNHCR keessatti galmaa’an biroo wajjin wal bira qabamee kan ilaalamu yoo ta’u, kan maallaqaan caalaatti saaxilamuu fi piroofaayilii balaa olaanaa qabu filatama. Murtoon ulaagaa guutuu maallaqaan walqabatee kennamu kamiyyuu sagantaalee gargaarsaa biroo argachuu hin dhorku ykn hin guddisu.

Tarree gargaarsa maallaqaa irratti akka hammatamuuf maallaqa akkan kennu na gaafatan, maal gochuu qaba?

Maallaqa jijjiiruun kallattiin tarree fayyadamtootaatti isin dabaluu danda’a jedhu ykn sababa dhimmoota dursa kennaniif beekuu jedhu kamiyyuu hin amaninaa. UNHCR maatiin sirrii ta’an kanneen baay’ee rakkatan gargaarsa maallaqaa akka filataman hojjechaa jira. Tajaajilli UNHCR hundi bilisaan kan kennamudha.

Adeemsi ulaagaa guutuu fi murteessuun foormulaa deeskii fayyadamuun ofumaan kan raawwatamu yoo ta’u, gidduu seenuun namaa tokkollee hin danda’amu. UNHCR murtee dhumaa gargaarsa maallaqaa keessatti hammatamuu wajjin walqabateedha.

Gargaarsa maallaqaa argachuuf ulaagaa guutuu akkan danda’u akkamittan beeka?

Gargaarsa maallaqaa argachuuf ulaagaa guuttee yoo argame UNHCR lakkoofsa bilbilaa hojjettoota galmee UNHCRf kenniteef karaa ergaa gabaabaatiin si beeksisa ykn UNHCR Infoline.

Ergaan gabaabaan akkaataa gargaarsa itti sassaabdan (gargaarsa eessaa akka sassaabdu, eenyu fi sanadoota akkamii (yoo jiraatan) eenyummaa kee mirkaneessuuf agarsiisuu akka qabdu bal’inaan ni dabalata), akkasumas yeroo xumuraa gargaarsa maallaqaa itti fudhattu, Akkasumas argachuu dandeessa bilbila hordoffii hojjettoota Caritas irraa. Maaloo odeeffannoo quunnamtii keessan UNHCR waliin yeroo yerootti akka qabaatan mirkaneessaa, kanaaf isin qunnamuu dandeenya. Lakkoofsa bilbilaa keessan yoo jijjiirtan karaa UNHCR Infoline ykn kutaa galmee karaa liinkii kanaa: https://enketo.unhcr.org/x/9dUBf4OV

Waa’ee gargaarsa maallaqaa UNHCR kennu odeeffannoo dabalataa eessaa argachuu danda’a?

Gaaffii, yaada, fi komii gargaarsa maallaqaa UNHCRn kennamu ilaalchisee yoo qabaattan, maaloo michuu keenya qunnamaa Caritas- Pirojektii Fedhii Bu’uuraa lakkoofsa bilbilaa armaan gadii irratti. Caritas gaaffii keessan hundaaf deebii ni kenna, odeeffannoo barbaachisu isiniif kenna akkasumas tarkaanfii barbaachisaa kamiyyuu ni fudhata, yoo barbaachise.

Caritas Kaayiroo Guddittii:

 • Guyyoota hojii fi sa’aatii hojii: Isniina hanga Jimaataatti irraa 8:30 to 15:30. Dilbataa fi Wiixata cufama.
 • Lakkoofsa quunnamtii (Lakkoofsa Infoline):
  15946

Caritas Iskindiriyaa:

 • Guyyoota hojii fi sa’aatii hojii: Isniina hanga Dilbata 9 hanga 15:30. Jimaataa fi Wiixata cufama.
 • Lakkoofsa quunnamtii (Lakkoofsa Infoline):
  15946

Caritas Daamiyeetaa:

 • Guyyoota hojii fi sa’aatii hojii: Wiixata hanga Kamisaatti ganama sa’aatii 9 hanga 15:30. Jimaataa fi Dilbata cufama.
 • Lakkoofsa quunnamtii (Lakkoofsa Infoline):
  15946

Af-gaaffiin eessatti gaggeeffama?

Haala weerara amma jiruun, fi akka of eeggannoo nageenyaatti, af-gaaffiin irra caalaan isaa karaa bilbilaa fi haala muraasa keessatti bakka Caritas yookaan Magaalaa Nasr, Waxabajjii 6, Aleeksaandiraa yookaan Damietta keessatti ni gaggeeffama, haa ta’u malee af-gaaffiin tokko tokko mana keessanitti raawwatamuu danda’a. Maatiin guyyaa fi sa’aatii af-gaaffii, akkasumas sanadoota yeroo af-gaaffii bilbilaa barbaachisan kamiyyuu dursanii ni beeksifamu.

Yeroo af-gaaffii maaltu ta’a?

Hojjettoonni Caritas hundi gaaffii fi deebii bilbilaa of beeksisuu, hojii isaanii Caritas keessatti hojjetaniifi kaayyoo bilbila kanaa ni jalqabu. Akkasumas odeeffannoo galmee keessan isin waliin ilaaluun dhuguma hojjettoota Caritas ta’uu isaanii ni mirkaneessa. Yeroo af-gaaffii gaaffilee si waliin ni guutama.

Af-gaaffiin yeroo hangamii fudhata?

Af-gaaffiin kun baay’ina maatii irratti hundaa’uun naannoo sa’aatii tokko kan fudhatu ta’a.

How do I prepare?

 1. Maaloo lakkoofsi moobaayilaa keessan haaromfame UNHCR biratti akka beekamu mirkaneessaa. Lakkoofsa bilbilaa keessan yoo jijjiirtan UNHCR Infoline qunnamaa, ykn kutaa galmee UNHCR hidhaa kana irratti: https://enketo.unhcr.org/x/9dUBf4OV
 2. Kana malees, maaloo sanada eenyummaa UNHCR miseensota maatii keessanii hundaaf qophaa’aa godhaa.
 3. Yoo “waajjira keessa” ykn “af-gaaffii manaa” ta’e sanadoota qabaachuu dandeessan kamiyyuu, kan akka waliigaltee kiraa, kaffaltii (ibsaa fi gaazii), gabaasa yaalaa fi kkf akka agarsiiftu si gaafatama.
 4. Yoo af-gaaffii mana keessatti godhame, namoonni odeeffannoo walitti qaban naannoo adda addaa bakka jireenyaa kee akka ilaalan akka hayyamtu si gaafatama.

Gaaffii fi deebii kana irratti eenyutu argamu qaba?

Iyyataan muummee akka UNHCRtti galmaa’etti gaaffilee af-gaaffii nama odeeffannoo walitti qabu waliin guutuu qaba, miseensota galmee isaa irratti galmaa’an hunda irratti odeeffannoo sirrii ta’e kennuudhaaf itti gaafatamummaa ni qabaata, af-gaaffii dura eenyummaa isaanii dhiyeessuun dirqama ta’a. Af-gaaffiidhaaf daawwannaan manaa yoo barbaachise, miseensonni hundi af-gaaffii irratti akka argamanii fi kallattiin af-gaaffiidhaaf daataa isaanii akka guutan ni jajjabeeffamu.

Maatii hin galmoofne af-gaaffiin ni taasifamaa?

Maatiin hin galmoofne af-gaaffii kana keessatti hin hammataman.

Beellama ramadame bira gahuu hin danda'u. Sagantaa irra deebi'ee baasuu nan danda'aa?

Eeyyee. Yoo beellama keessan irra deebiin saganteessuu barbaaddan, maaloo yoo xiqqaate guyyaa lama dursitanii beeksisa kennuudhaan Caritas beeksisaa. Lakkoofsa bilbilaa kanneenitti bilbiluun sagantaa irra deebi’uu dandeessu:

Bulchiinsa hunda: 15946

Lakkoofsi kun sagantaa irra deebiin qopheessuu qofaaf akka ta’e hubadhaa.

Yoo Caritas dursee haqamuu hin beeksifamne, harkifannaa ni jiraata, hanga ji’a itti aanutti si qunnamuu dhiisuu danda’a.

Gaaffii fi deebii booda maaltu ta'a?

Gargaarsa maallaqaa argachuuf yoo filatamte, UNHCR akkaataa gargaarsa maallaqaa kee itti walitti qabuu dandeessu bal’inaan ibsu ergaa gabaabaa siif erga.

Gaaffii fi deebii kan godhu / namni daataa walitti qabu gaaffii nama qaanessu yoo na gaafate maal gochuu qaba?

Maaloo quunnamuu Caritas yaaddoo keessan waliin. Yoo dandeesse, maqaa nama daataa walitti qabu/gaaffii gaafataa yaaddoo qabdu dhiyeessuu kee mirkaneessi.

Gaaffii fi deebii kan godhu/daataa walitti qabu gargaarsa maallaqaa irratti na dabaluuf jijjiirraa maallaqa ykn tola yoo na gaafate maal gochuu qaba?

Tajaajilli UNHCR bilisaan kennama. Gaaffii fi deebiidhaaf kaffaltii hin kaffaliin taatee mudate gara UNHCR Infoline yerosuma.

Nama tajaajila UNHCR kamiyyuu kennina ykn ariifachiisa jedhu kamiyyuu akka hin qabnee fi taatee sana akka dhimma hannaatti akka gabaasitan isin gaafanna: [email protected]

Hammam argachuu akkan qabu akkamittan beeka?

UNHCR maallaqa gargaarsa maallaqaa keessan waliin ergaa gabaabaa isiniif erga.

Gargaarsi maallaqaa koo maaliif dabale / hir'ate?

UNHCR gargaarsa maallaqaa iskeelii qaama maatii keessanii ilaalcha keessa galchu irratti hundaa’uun ni kenna. Maallaqni ati argattu sababa jijjiirama qaama maatii keetii fi maallaqa jiruun jijjiiramuu danda’a.

Yeroo gargaarsa maallaqaa hanga yoomiitti nan argadha?

Gargaarsi maallaqaa yeroo murtaa’eef qofa (hanga waggaa tokkootti) kan kennamu yoo ta’u, saaxilamummaa itti fufiinsa qabuu fi argamuu maallaqaa irratti hundaa’uun haaromfamuu qaba. UNHCR bilbila keessanitti ergaa barreeffamaa (SMS) kan UNHCR irratti galmaa’ee fi yeroo gargaarsa maallaqaa keessan itti fufu agarsiisu ni erga.

Gargaarsi koo yoom akka xumuramu akkamittan beeka?

UNHCR lakkoofsa bilbilaa UNHCR keessatti galmaa’e irratti yeroo gargaarsa maallaqaa keessan waliin ergaa gabaabaa isiniif erga. Gargaarsi keessan osoo hin eegin yoo dhaabbate fi ergaan barreeffamaa guyyaa xumura gargaarsaa qabu yoo isin hin geenye, maaloo Caritas Basic Needs qunnamaa.

Gargaarsa maallaqaa koo eessaan walitti qaba?

Gargaarsa maallaqaa keessan waajjira poostaa kamiyyuu Masrii keessa jiru irraa fudhachuu dandeessu. Yoo maallaqa walitti qabuu IRIS dandeessisuun siif beeksifame, waajjira poostaa IRIS dandeessisuun ergaa gabaabaa keessatti barreeffame kan teessoo galmaa’e keetti dhihoo ta’etti dhiyaachuun si irraa eegama. Akkasumas waajjira poostaa iris-enabled kan biraa kamiyyuu dhaquun maallaqa keessan fudhachuu dandeessu. (tarreen waajjiraalee poostaa Iris dandeessisanii karaa fuula kanaa argachuu dandeessu.

Maallaqa kana karaa Iris scanning ykn karaa kaardii UNHCR argachuu akkan qabu akkamittan beeka?

Odeeffannoo kana karaa ergaa gabaabaa beeksisa UNHCR irraa argattan beekuu dandeessu. Gargaarsa maallaqaa karaa Iris scan argachuuf yoo ta’e, kun ergaa gabaabaatiin ni qulqullaa’a. Akkasumas, tarree waajjiraalee poostaa iris dandeessisaniif haayperliinkii ergaa gabaabaa keessatti ni kennama.

Yoo kana hin taane, akkasumas ergaan gabaabaan sun iris-enabled akka taate yoo hin eerin, sana booda kaardii UNHCR kee fayyadamuun damee waajjira poostaa kamiyyuu guutuu Masrii irraa gargaarsa maallaqaa kee argachuu dandeessa.

Saamuda ergaa gabaabaa isin argattan armaan gaditti agarsiifameera:

Maallaqa Walitti Qabuu Iris-Dandeesiifame:

[MAQAA] [ID dhimmaa] gargaarsa maallaqaa kan argatu ta’a [GATII] karaa IRIS scan irraa [EPO] -n [GUYYAA XUMURAA]. Waajjira Poostaa Iris-Enabled Egypt isa dhiyoo jiru argachuuf maaloo ilaalaa [URL].

Maallaqa Iris Hin Taane Walitti Qabuu:

[MAQAA] [ID dhimmaa] gargaarsa maallaqaa kan argatu ta’a [GATII] karaa IRIS scan irraa [EPO] -n [GUYYAA XUMURAA]. Waajjira Poostaa Iris-Enabled Egypt isa dhiyoo jiru argachuuf maaloo ilaalaa [URL].

Yoo ammallee gargaarsa keessan karaa iris-scanning argachuu qabdu mirkaneeffachuu baattan, maaloo sarara bilbilaa Caritas qunnamaa odeeffannoo barbaachisaa ta’e isiniif kennu.

15946

Gargaarsa koo fudhachuuf waajjira poostaa keessatti maal gochuu qaba?

Isaan keessaa tokko akka gootu si gaafatamuu danda’a

 • Eenyummaa/ kaardii UNHCR keessan kaashiyeerii waajjira poostaa keessa jirutti dhiheessaa. Waajjirri poostaa suuraa, lakkoofsa dhimmaa fi maqaa keessan ni ilaala. sana booda, gargaarsa maallaqaa ni argattu. Hojimaanni waajjiraalee poostaa hunda irratti walfakkaataadha.

YOOKAAN

 • Iris keessan iskaanaroota iris waajjira poostaa irratti argaman irratti scan godhaa. Yoo iskaaniin iris kee galmee UNHCR wajjin walsimu, gargaarsa maallaqaa ni argatta. Kaardii UNHCR keessan dhiyeessuun osoo hin barbaachisin.
 • Maaloo ija keetiin sirriitti beekuu mirkaneessuuf, ija keetiin osoo hin taane gara gadiitti osoo hin taane, ija keetiin kallattiin gara iris-scanner keessa ilaaluu kee mirkaneessi.

Waajjira Poostaa dhaqee ergaa gabaabaa (SMS) naaf ergamullee maallaqni naaf hin jiru natti himame.

Maaloo qajeelfama ergaa gabaabaa hordofuu keessan mirkaneessaa yaadadhaa:

 • Gargaarsa walitti qabuu kan danda’u dhimma ergaa gabaabaatiin ibsame irratti iyyataa ijoo qofa. Gargaarsa maallaqaa kana namni biraa iyyataa ijoo bakka bu’ee walitti qabuu hin danda’u.
 • Yeroo xumuraa maallaqa baasuu dura gargaarsa akka walitti qabdu mirkaneessi.
  Waajjira poostaa keessatti, iris-scanner qabachuu keessan mirkaneessaa ija keetiin sadarkaa wal fakkaatutti, akkasumas iji keessan balʼinaan akka banamte akkasumas kallattiin yeroo iris kee scan ta’u scanner ilaaluu.
 • Waajjiraalee poostaa adda addaa iris dandeessisanitti dhiyaachuu.

Kanneen armaan olii hunda hordofuun rakkoon jiru yoo furmaata hin arganne quunnamaa Caritas Fedhii Bu’uuraa komii keessan sirna keessatti galmeessisuuf. Kun tarkaanfii baay’ee barbaachisaa dha. Komii idilee Caritas Basic Needs irratti hin dhiyaanne UNHCR dhimmicha bu’a qabeessa ta’een furuu hin danda’u. Gorsaan Caritas irraa dhufe tokko mari’atee rakkoo furuuf si gargaara akkasumas komii kee sirnicha irratti ni galmeessa. UNHCR sababoota kee ni qorata akkasumas Tarkaanfiiwwan armaan olii hordofuu kee yoo argame, UNHCR gargaarsa maallaqaa si barbaachisu guyyaa 60 keessatti yeroo xumuraa maallaqaan bahu irraa eegalee deebisee ni kenna. Gargaarsa keessan yoom, eessatti, akkamitti akka walitti qabuu dandeessan ergaa gabaabaatiin isin beeksifna.

Hubadhaa, komiin gargaarsa maallaqaa UNHCR waliin walqabatu hundi karaa Caritas Basic Needs galmaa’uu qaba. Waajjiraalee UNHCR keessatti hin galmaa’an.

Gargaarsa maallaqaa argachuuf mirga akkan qabu ergaa gabaabaa naaf ergame. Haa ta'u malee kaardii UNHCR yeroon isaa darbe qaba. Maal godha?

Waajjirri poostaa sanadni keessan yeroon isaa darbees gargaarsa maallaqaa keessan isiniif kenna. Kunis haala yeroo ammaa COVID-19 irraa kan ka’e ala ta’uu isaati.
Yoo rakkoon sun itti fufe maaloo sarara bilbilaa Caritas qunnamaa dhimma sana irrattis si gargaaru.

15946

Balaa muddamaa waanan qabuuf deeggarsa fudhachuuf waajjira poostaa dhaquu hin danda'u (guyyaa ergaa gabaabaa naaf dhufe). Maal gochuu danda'a?

UNHCR baqattootaa fi koolu galtootaaf yeroo gahaa kennuudhaan deeggarsa kana maallaqaan akka kaffalan gochuuf fedhii guddaa qaba. Kanaafuu, UNHCR yeroo baayyee yeroo walitti qabuu guyyoota 15tti dheeressa. Yeroon sirrii ta’e baqattootaa fi koolu galtoota ulaagaa guutaniif ergaa barreeffamaa UNHCR erguun ni beeksifama, kanaaf maaloo yeroon walitti qabuu osoo hin xumuramin waajjira poostaa dhiyoo jirutti dhiyaadhaa.

Gargaarsa maallaqaa koo karaa iris scanner fudhachuuf waajjira Poostaa akkan dhiyaadhu naaf beeksisa ergaa gabaabaa naaf dhufe , garuu ija koo keessatti haala fayyaa qaba. Maal gochuu qaba?

Yoo hanqina ijaa ykn rakkoo ijaa kan akka ijaa ykn haalawwan biroo kanneen akka iris beekuu dadhabuutti fiduu danda’aniin rakkattan, maaloo kana Caritasitti gabaasuu keessan mirkaneessaa mala walitti qabuu keessan ni fooyya’a. Ergaa gabaabaa biraa kan yeroo haaraa gargaarsa maallaqaa kaardii UNHCR keessaniin isin beeksisu ni argattu.

Maallaqa kana eenyutu walitti qabuu qaba?

Iyyataan ijoo akka UNHCRtti galmaa’etti gargaarsa maallaqaa maatii bakka bu’uun ni argata. Yoo, mataan maatii dhimmicha keessaa nama dhuunfaa biraa bakka bu’ee maallaqa argachuuf bakka bu’ee kennuuf murteesse malee. Nama dhimma keessan keessa jiru bakka keessan bu’ee gargaarsa maallaqaa walitti qabuuf bakka bu’ummaa kennuudhaaf, maaloo gaaffii bakka bu’ummaa guutuu fi mallatteessuudhaaf Caritas qunnamaa.

Miseensi maatii koo [mucaa, obboleessi, haadha manaa] maallaqa gargaarsaa bakka koo bu’ee akka walitti qabu nan barbaada, maal gochuu qaba?

Mee qunnamaa Caritas dhimmicha gabaasuuf jecha adeemsa keessa si geessu. Gargaarsa maallaqaa kee argachuuf nama biraa lakkoofsa dhimma UNHCR walfakkaataa qabu kaadhimuuf unka sadarkaa isaa eeggate kan hayyama kee agarsiisu guutuutu si irraa eegama. Hojimaatni mirga keessan eeguuf kan kaa’amedha. Tumsi keessan barbaachisaadha.

Raabsa maallaqaa irratti mataa maatii waliin yoo walii hin galle maal gochuu qaba?

Gargaarsi maallaqaa fayyadamaan ijoo argatu maatii guutuu fayyadamoo gochuuf kan yaadame ta’us, UNHCR waldhabdee/waliigaltee dhabuu maatii gidduu seenuun mataan maatii eenyu akka ta’ee fi eenyu akka gargaarsa maallaqaa bakka kee bu’ee sassaabu murteessuuf hin jiru. Akka maatiitti waliin bobba’uun waliigaltee dhabuu kanaaf furmaata barbaaduuf akka yaaltan isin jajjabeessina.

Qaamni maatii keenyaa yoo jijjiirame maal gochuu qaba?

Jijjiirama qaama maatii kana UNHCR beeksisaa. Qabiyyeen maatii kee sirrii ta’e kuusaawwan deetaa UNHCR irratti sirritti akka calaqqisu mirkaneessuuf beellama galmee akka qabattu ni qajeelfamta.

Gargaarsa maallaqaaf jecha ergaa gabaabaa (SMS) argachaa hin jiru; garuu yeroon gara Waajjira Poostaa deemu maqaa koo tarree sana keessaa argadha, maaliif akkas ta'a?

Ergaan gabaabaa (SMS) mala qunnamtii ijoo UNHCR fi si gidduu jiruudha, karaa lakkoofsa bilbilaa UNHCRf kenniteen. Maaloo odeeffannoon quunnamtii keessan hundi galmee UNHCR waliin haaromfamuu isaa mirkaneessaa karaa link kanaa fi/ykn qunnamuu UNHCR Infoline

Yeroon walitti qabuu na jalaa hafe. UNHCR ammallee maallaqa sana naaf erguu danda'aa?

Lakkii Gargaarsi maallaqaa hanga yeroo xumuraa ergaa gabaabaatiin ibsametti waajjira poostaa keessatti ni argama.

Gargaarsa maallaqaa yeroon fudhachuu keessan mirkaneessaa. Dhuma yeroo walitti qabuu irratti UNHCR gargaarsa maallaqaa deebisee fudhata.

Gargaarsa maallaqaa koo walitti qabuu irratti rakkoon biroo yoo na mudate eenyuun qunnamaa?

Mee bilbilaa Caritas Fedhii Bu’uuraaInfoline yoo rakkoon isin mudate. Gorsitoonni Caritas gorsa mijaawaa ta’e siif kennu, tarkaanfii barbaachisu kamiyyuu ni fudhatu. (Rakkoo keessan furuu/ rakkina keessan yeroon furuu akka dandeessan yeroon xumuraa dura hanga danda’ametti dafanii akkas godhaa).

Gaaffii fi komiin gargaarsa maallaqaa UNHCR waliin walqabatu HUNDI karaa Caritas Basic Needs galmaa’uu akka qabu hubadhaa. Waajjiraalee UNHCR keessatti hin galmaa’an. Komii idilee Caritas Basic needs irratti hin dhiyaanne UNHCR dhimma keessan bu’a qabeessa ta’een furuu hin danda’u.

Murtoon ulaagaa guutuu fi deebii UNHCR fudhatu kallattiin karaa ergaa gabaabaa (SMS) siif beeksifama (Caritas irraas bilbila hordoffii argachuu dandeessa). Kanaaf lakkoofsa bilbilaa keessan yeroo yerootti eeguun barbaachisaa dha.

Namni ani bakka koo bu'ee gargaarsa kana akka argatu kaadhime qarshii naaf kennuu dide. Maal gochuu qaba?

Kaadhimamaa walitti qabaa filannoo Caritas ta’uu kee haquuf/haquuf gaaffii dhiyeessu dandeessa. Iyyanni kee ni ilaalama, gaaffii kee irrattis murtoon ni kennama.

Gargaarsa maallaqaa yoon hin sassaabne maaltu ta’a?

Gargaarsa maallaqaa walitti qabuu yoo dadhabdan, UNHCR ykn hiriyaa bilbila keessaniin isin qunnamuu fi gargaarsa argachuu irratti rakkoon yoo isin mudate akka agarsiisu isin gaafachuu danda’a. Gargaarsa maallaqaa marsaa raabsaa sadii walitti aansuun yoo hin sassaabne, dhimmi kee tarree maallaqaa keessaa ni haqama, maatiin saaxilamoo ta’an kan biraa bakka kee ni dabalama. Maaloo yeroo haalli gargaarsa maallaqaa keessan akka hin sassaabne isin dhorku yeroo isin mudatu hundatti Caritas Infoline qunnamuu keessan mirkaneessaa.

Dhaabbata tokko irraa bilbilli naaf bilbilamee waa’ee gargaarsa maallaqaa koo gaaffii na gaafate. Kun waanuma jiruudhaa? Deebii fi yaada kennuu qabaa?

Yeroo yeroon UNHCR garee baqattoota gargaarsa maallaqaa irratti argaman akka tasaa filatee waa’ee sagantaa gargaarsa maallaqaa ilaalchisee yaada walitti qabuuf dhaabbata hordoffii qaama sadaffaa hayyamame “SAGACI” jedhamu fayyadamuun.

Maaloo deebii keessan irratti banaa ta’aa sababiin isaas isaan UNHCR fi Michoota tajaajila baqattootaaf kennamu fooyyessuuf gargaara. Qorannoon kun ulaagaa gargaarsa maallaqaa argachuuf qabdu irratti dhiibbaa hin qabu. Qorannoon hordoffii hundi filannoo waan ta’eef gargaarsa keessan irratti dhiibbaa HIN qabu, deebii isin kennitan iccitii cimaadhaan ilaalama.
Hojjettoonni SAGACI lakkoofsa armaan gadii keessaa tokko ni fayyadamu, nama bilbileef lakkoofsa kana keessaa tokko fayyadamuun yoo bilbilan QOFA akka tumsitan isin gaafanna:

01101447053 – 01110464504 – 01015435263 – 01098684165 – 01101447051
01101447083 – 01101447052 – 01015815687 – 01020649547 – 01112139489 – 0110103627

Kana booda gargaarsa maallaqaa UNHCR irraa hin argadhu, maaliif akka ta’es hin beeku. Maal gochuu qaba ?

UNHCR ragaa maatii Masrii keessatti galmaa’anii walitti fufiinsaan gamaaggama. Ji’a sadiitti al tokko, xiinxala ragaa walitti qabame irratti hundaa’uun gargaarsa maallaqaaf maatiin hedduun hammatamu/ deebi’anii hammatamu. Madaallii/af-gaaffii isa dhumaa hordofee ji’a sadii keessatti haalli kee haalaan yoo jijjiirame (kan akka madda galii ijoo dhabuu) maaloo quunnamuu Caritas sababa keessan agarsiisuun beellamaaf. Gaaffiin keessan UNHCRn kan ilaalamu yoo ta’u, gaaffii fi deebii biraa gochuuf Caritas isin qunnamuu danda’a.

Murteen tarree gargaarsa maallaqaa keessaa na baasuuf kenname sirrii natti hin fakkaatu. Ani komachuu barbaada.

UNHCR ragaa maatii Masrii keessatti galmaa’anii walitti fufiinsaan gamaaggama. Ji’a sadiitti al tokko, xiinxala ragaa walitti qabame irratti hundaa’uun gargaarsa maallaqaaf maatiin hedduun hammatamu/ deebi’anii hammatamu. Baay’ee saaxilamoo ta’uu kee fi gargaarsa maallaqaa argachuuf ulaagaa guutuu qabda jettee amanuuf sababa cimaa yoo qabaatte, maaloo quunnamuu Caritas murtii addaan baafamuu irratti ol’iyyannoo akka dhiyeessu beellamaaf. Gaaffiin keessan UNHCRn ni ilaalama, akkasumas gargaarsa maallaqaa keessatti deebitee yoo hammatamtan yoo ta’e UNHCR irraa ergaa gabaabaa ni argattu.

Waa'ee gargaarsa maallaqaa koo hojjettoota UNHCR / Caritas waliin haasa'een gara jabinaan turan. Maal gochuu qaba?

Hojjetoonni gargaarsa namoomaa kamiyyuu yeroo walqunnamtii keessanitti haala ogummaadhaan amala hin agarsiifne jettanii yoo amantan, gochoota armaan gadii keessaa tokko hordofuu dandeessu:

 1. Yaaddoo keessan irratti mari’achuuf gorsaa tokko waliin beellama akka qabaattan gaafadhaa
 2. Komii barreeffamaan dhiyeessuun saanduqa komii UNHCR’tti gadi dhiisuu;
 3. Yeroo daawwannaa daawwannaa bakka jirtutti hojjettoota UNHCRf komii barreeffamaa geessisuu;
 4. Komii keessan waliin email ergaa: [email protected]

Himannaan maqaan isaa hin ibsamne hin ilaalamne. Maqaa kee, lakkoofsa dhimmaa fi odeeffannoo quunnamtii kee agarsiisuu qabda. Fedhii keessan malee eenyummaan keessan dabalataan akka hin qooddanne mirkaneessaa. Komiin keessan karaa kamiinuu gargaarsa keessan irratti dhiibbaa akka hin geessisne mirkaneessaa. Hubadhaa chaanaalonni armaan olii kan itti fayyadamtan yoo waa’ee hojjettoota UNHCR/Caritas komii qabaattan qofa malee waa’ee gaaffii waa’ee gargaarsa maallaqaa keessatti hammatamuu ykn odeeffannoo waliigalaa yoo qabaattan miti.

Gaaffii fi deebii koo bilbilaan akka gaggeeffamu yoo hin barbaanne hoo?

Adeemsichi fedhii ofiitiin kan raawwatamu yoo ta’u, hayyama keessan malee odeeffannoon walitti qabuun hin gaggeeffamu. Af-gaaffii bilbilaan fagoo irraa kan hafe namoota dhuunfaa armaan gadii irratti raawwatiinsa ni qabaatu, isaanis tarkaanfiiwwan of eeggannoo barbaachisoo ta’an fudhachuudhaan af-gaaffii waajjira irratti hundaa’eef dursa ni kennamaaf:

 1. Namoota dhuunfaa qaama miidhamtoota gartokkee qaban kan akka hanqina dubbii/dhageettii qaban, kunis yoo bilbilaan gaggeeffame af-gaaffiin isaanii irratti dhiibbaa hamaa geessisa.
 2. Namoota balaa guddaa keessa jiran kanneen bakka jireenyaa amma jiran irraa af-gaaffii gaggeessuu dadhabuu (sababii yaaddoo nageenyaa fi/ykn iccitiitiin) ibsan.

Sanadoonni koo UNHCR yeroon isaanii waan darbeef yeroo kanatti haaromsuu hin danda’u. Akka seera qabeessummaa hin qabneetti akka ilaalaman nan sodaadha. Maal godhu?

 • Sanadoonni UNHCR yeroon isaanii darbe hanga dhimmichi hin cufamne ykn hin hojjennetti seera qabeessa ta’ee fudhatama. Yoo rakkoon isin mudate karaa Infoline keenyaa ykn [email protected].

Akkamittan eenyummaa nama af-gaaffii na godhe karaa bilbilaatiin mirkaneessuu danda’a?/yoo bilbilaan af-gaaffii gochaa jiraate?

Hojjettoonni Caritas hundi gaaffii fi deebii bilbilaa/Mallattoo of beeksisuudhaan jalqabu, hojii isaanii Caritas keessatti hojjetaniifi kaayyoo bilbilaa sanaa beeksisuudhaan. Akkasumas odeeffannoo galmee keessan isin waliin ilaaluun dhuguma hojjettoota Caritas ta’uu isaanii ni mirkaneessa.

 • Gaaffii fi deebii kee lakkoofsa bilbilaa armaan gadii keessaa tokko qofa irraa siif bilbila:
 • 01129880808, 01129876688, 01129880010, 01129880040, 01129880030, 01129880404, 01129880559, 01129880882, 01129881123, 01129881138, 01129881153, 01129880440, 01129880070, 01129881161, 01129878833, 01129880554, 01129884423, 01143866769, 01125404701, 01125404703, 01128766784, 01128770785
 • Lakkoofsi kun bilbila tokkollee fudhachuu akka hin dandeenye hubadhaa. Yoo Caritas ykn michoota isaa kamiyyuu qunnamuu barbaaddan, maaloo lakkoofsa Infoline kan baqattootaa fi koolu galtoota irraa bilbila fudhachuuf qophaa’e fayyadamaa.
 • Sa’aatii hojii idilee keessatti Infoline keenya bilbiluun madaallii saaxilamummaaf beellama qabaattan mirkaneessuu dandeessu.

Gaaffii fi deebii bilbilaan Caritas waliin godheef iyyannoo Signal akkan buufadhu na gaafatan. Appilikeeshiniin kun maali?

Appilikeeshiniin mallattoo appii ergaa dabarsuudha, akkuma WhatsApp, Telegram ykn iMessage, garuu nageenya kan kennu fi waa’ee fayyadamtoota isaa odeeffannoo xiqqaa kan eegudha.

Akkamitti application kana buufachuun itti fayyadamuu danda'a?

 • App Store iPhone irratti ykn Play Store Android irratti seenuun Signal jedhu barbaadaa
 • Signal bilbila ismaartii keessan irratti buufadhaa (bilbilli keessan iOS 10.0+ ykn Android 4.4+ qabaachuu qaba).
 • Lakkoofsa bilbilaa nama waliin wal qunnamuu barbaaddu beekuu qabda.
 • Namni sun akkaawuntii Signal qabaachuus qaba.
 • Bilbiloonni lamaan qunnamtii interneetii sochii qabu barbaadu.

Tarkaanfiiwwan caqafaman hordofuu yoo hin dandeenye, gaaffii fi deebii kee af-gaaffii dura si gargaaruu danda’a.

Odeeffannoo dabalataa waa’ee aplikeeshinii mallattoo kanaa argachuuf, maaloo hidhaa kana daawwadhaa: https://support.signal.org/hc/en-us

Yeroo af-gaaffii fagootti godhamu sanadoota gaafataman akkamitti erguu danda’a?

Sanadoonni gaafataman karaa iyyannoo Mallattootiin dabarfamuu danda’u. Haala baayyee daangeffame keessatti haguuggii fuulaa fi guwaantii uffachuu dabalatee of eeggannoo barbaachisu hunda dursanii gochuudhaan sanadoonni qaamaan dabarfamuu danda’u.

Madaallii akka raawwatamuuf dhimmoota kamtu dursa kennama?

 • Dhimmoonni Covid-19 dura beellama qabaman;
 • Dhimmoota eegumsa UNHCRn adda baafaman yookaan deeggarsa maallaqaa yeroof yookaan madaallii saffisaa;
 • Dhimmoota madaallii haaraa gaafatan madaallii tokko malee waggoota 2019/20tti gaggeeffaman;
 • Dhimmoota gargaarsa/murtoon ulaagaa guutuu isaanii yeroon isaa darbuuf jedhu.

Gargaarsa maallaqaa mirga qabu walitti qabuu dadhabuu danda’u maal fa’a?

Kana booda haalawwan armaan gadii keessatti gargaarsa maallaqaa mirga qabdu walitti qabuu hin dandeessu:

 • Faayila kee UNHCR waliin fedhii keetiin cufteetta
 • Galmee hin sochoone-/cufame UNHCR irraa
 • Sababa sirrii ta’e osoo hin kennin ji’oota sadii walitti aansuun gargaarsa maallaqaa sassaabuu dhabuu.