ጾታዊ ምዝመዛን ግህሰትን

UNHCRን ኩሎም መሻርኽቱን ዝኾነ ይኹን ጾታዊ ምዝመዛ ወይ ግህሰት ስደተኛታት ብሰራሕተኛታትና ዝኾነ ይኹን ተጻዋርነት የብሎምን። ኩሉ ብUNHCR ዝወሃብ ሓገዝ ብነጻ እዩ። ሓገዝ ብጾታዊ፡ ፋይናንሳዊ፡ ማሕበራዊ ወይ ፖለቲካዊ ረብሓ ፈጺሙ ክወሃብ የብሉን።

ጾታዊ ምዝመዛን ጾታዊ ዓመጽን እንታይ እዩ?

ጾታዊ ምዝመዛ፦ ገንዘብ፡ መጽለሊ፡ መግቢ ወይ ካልእ ኣቑሑት ብጾታዊ ርክብ ወይ ጾታዊ ሞገስ ካብ ሓደ ኣብ ተቓላዓይ ኩነታት ዘሎ ሰብ ምልውዋጥ እዩ።
ኣብነት፦ ሓደ ሰራሕተኛ ሰብኣዊ ረድኤት ንሓንቲ ስደተኛ ጓል ኣንስተይቲ ንጾታዊ ርክብ ንምቕያር ዳግመ-ምጥያስ ቃል ዝኣተወላ፡ ኣብ ጾታዊ ምዝመዛ ይዋፈር ኣሎ። እዚ ክልኩል እዩ።

ጾታዊ ዓመጽ፦ ንሓደ ሰብ ኣብ ትሕቲ ዘይምዕሩይ ወይ ግዱድ ኩነታት ጾታዊ ርክብ ክገብር ወይ ጾታዊ ሞገስ ክህብ ምፍርራሕ ወይ ምግዳድ እዩ።
ኣብነት፦ ሓደ ሰብኣዊ ሰራሕተኛ ምስ ሓደ ህጻን (ትሕቲ 18 ዓመት) ዝኾነ ይኹን ጾታዊ ርክብ ዝፍጽም ጾታዊ ዓመጽ ይፍጽም ኣሎ። እዚ ክልኩል እዩ።

ጾታዊ ምዝመዛን ግህሰትን ብኸመይ ንሕብር?

ዝኾነ ዓይነት ጾታዊ ምዝመዛ ወይ ግህሰት ብሰብኣዊ ሰራሕተኛ (ሰራሕተኛታት UNHCR ወይ ምስ UNHCR ውዕላዊ ምድላዋት ዘለዎም ሰባት/ኣካላት) እንተ ኣጋጢሙኩም ወይ ድማ እዚ ይፍጸም ከምዘሎ እንተፈሊጥኩም፡ ክትሕብሩን ደገፍ ክትረኽቡን ትኽእሉ ኢኹም።

1- ናብ ዋና ቤት ፅሕፈት UNHCR፤

ኢመይል ናብዚ ዝስዕብ ስደዱ፡ [email protected][email protected] ከምኡ’ውን/ወይ ድማ ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ ተወከሱ፡ www.unhcr.org/igo-complaints.html

2- ናብ ቤት ጽሕፈት UNHCR ግብጺ፤

  • ኣብ ኩለን ኣብያተ ጽሕፈት UNHCR ናይ ጥርዓን ሳጹናት
  • ብኢመይል፡ [email protected]
  • ብፖስታ ናብ፡ ወኪል UNHCR ግብጺ፡ UNHCR፡ 17 ጎደና መካ ኤል ሞካራማ፡ 7ይ ኣውራጃ፡ 3ይ ክፍለ ሰራዊት፡ 6ይ ጥቅምቲ ከተማ።

ኩሎም ጸብጻባት ብሚስጢር ይሕዙ፣ ቅድሚ ዝኾነ ዓይነት መርመራ ድማ ፍቓድካ ክሕተት እዩ። በቲ ገበነኛ ስግኣት ኮይኑ እንተተሰሚዑካ፡ ኣገልግሎት ድሕነት ክወሃበካ ይኽእል እዩ። ብተወሳኺ ዝኾነ ዘድሊ ኣገልግሎት ምላሽ ጾታ መሰረት ዝገበረ ዓመጽ (ከም ሕክምናውን ስነ-ኣእምሮኣውን ማሕበራውን ደገፍ) ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

እቶም ዘለዉ ኣገልግሎታት እንታይ እዮም?

ንናይ ጾታ መሰረት ዝገበረ ዓመጽ ፍጻመ (ብሰብኣዊ ሰራሕተኛ ዝተፈጸመ ሓዊሱ) ምላሽ ንምሃብ ህጹጽ ደገፍ ንምርካብ፡ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም፤

  • ክንክን: ካብ ጾታ መሰረት ዝገበረ ዓመጽ ንዝደሓኑ ህጹጽ ምላሽ ይህብ፣ ካብ ሓደ ገበነኛ ቅልጡፍ ናይ ድሕነት ሓደጋታት እንተጋጢሙካ ሓዊሱ።
    ናይ CARE ናይ ህጹጽ እዋን መስመር ቴሌፎን፡ 010 280 62178 (ድሕሪ ናይ ስራሕ ሰዓታት)፤01028859777/ 01028859666 / 01120486354 (ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓታት)።
  • ኤም ኤስ ኤፍ ( ዶክቶራት ብዘይ ፖርድር): ካብ ጾታ መሰረት ዝገበረ ዓመጽ ንዝደሓኑ ናይ ዓመጽ ፍጻመ ዘጋጠሞም ህጹጽ ሕክምናዊ ክንክን ይህብ። MSF 24/7 ኣብ ጻውዒት ኣሎ – ቅድሚ ናብ ክሊኒካቶም ምቕራብካ መጀመርታ ክትድውል ኣለካ።
    መስመር ቴሌፎን ኤምኤስኤፍ፡01117083502 (24/7)
  • ንኻልእ ናይ ጾታ መሰረት ዝገበረ ዓመጽ መልሲ ኣገልግሎት ደገፍ፡ [email protected]