ጾታዊ ምዝመዛን ግህሰትን

ኩሉ ብUNHCRን መሻርኽቱን ዝወሃብ ኣገልግሎት ብነጻ እዩ!

UNHCRን ኩሎም መሻርኽቱን ዝኾነ ይኹን ጾታዊ ምዝመዛ ወይ ግህሰት ስደተኛታት ብሰራሕተኛታትና ዝኾነ ይኹን ተጻዋርነት የብሎምን። ኩሉ ብUNHCR ዝወሃብ ሓገዝ ብነጻ እዩ። ሓገዝ ብጾታዊ፡ ፋይናንሳዊ፡ ማሕበራዊ ወይ ፖለቲካዊ ረብሓ ፈጺሙ ክወሃብ የብሉን።

ጾታዊ ምዝመዛን ጾታዊ ዓመጽን እንታይ እዩ?

  • ጾታዊ ምዝመዛ፦ ኣገልግሎት፡ ገንዘብ፡ መጽለሊ፡ መግቢ ወይ ካልእ ኣቑሑት ካብ ሓደ ኣብ ተቓላዓይ ኩነታት ዝርከብ ሰብ ብጾታዊ ሞገስ ምልውዋጥ እዩ።

ኣብነት፦ ሓደ ሰራሕተኛ ሰብኣዊ ረድኤት ንሓንቲ ስደተኛ ጓል ኣንስተይቲ ንጾታዊ ርክብ ንምቕያር ዳግመ-ምጥያስ ቃል ዝኣተወላ፡ ኣብ ጾታዊ ምዝመዛ ይዋፈር ኣሎ። እዚ ክልኩል እዩ።

  • ጾታዊ ዓመጽ፦ ንሓደ ሰብ ኣብ ትሕቲ ዘይምዕሩይ ወይ ግዱድ ኩነታት ጾታዊ ርክብ ክገብር ወይ ጾታዊ ሞገስ ክህብ ምፍርራሕ ወይ ምግዳድ እዩ።

ኣብነት፦ ሓደ ሰብኣዊ ሰራሕተኛ ምስ ሓደ ህጻን (ትሕቲ 18 ዓመት) ዝኾነ ይኹን ጾታዊ ርክብ ዝፍጽም ጾታዊ ዓመጽ ይፍጽም ኣሎ። እዚ ክልኩል እዩ።

ጾታዊ ምዝመዛን ግህሰትን ብኸመይ ንሕብር?

ዝኾነ ዓይነት ጾታዊ ምዝመዛ ወይ ግህሰት ብሰብኣዊ ሰራሕተኛ (ሰራሕተኛታት UNHCR ወይ ንመሻርኽቲ ትካላት UNHCR ዝሰርሑ ሰባት) እንተ ኣጋጢሙካ ወይ እዚ ይፍጸም ከምዘሎ እንተፈሊጥካ፡ ክትሕብርን ደገፍ ክትረክብን ትኽእል ኢኻ

1- ናብ ዋና ቤት ፅሕፈት UNHCR፤

ኢመይል ናብዚ ዝስዕብ ስደዱ፡ [email protected]፤ ከምኡ’ውን/ወይ ድማ ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ ተወከሱ፡ www.unhcr.org/igo-complaints.html

2- ናብ ቤት ጽሕፈት UNHCR ግብጺ፤

  • ኣብ ኩለን ኣብያተ ጽሕፈት UNHCR ናይ ጥርዓን ሳጹናት
  • ብኢመይል፡ [email protected]
  • ብፖስታ ናብ፡ ወኪል UNHCR ግብጺ፡ UNHCR፡ 17 ጎደና መካ ኤል ሞካራማ፡ 7ይ ኣውራጃ፡ 3ይ ክፍለ ሰራዊት፡ 6ይ ጥቅምቲ ከተማ።

ፖስታ ምስጢራዊ ኢልካ ምልክት ግበር

ኩሎም ጸብጻባት ብሚስጢር ይሕዙ በቲ ገበነኛ ስግኣት እንተተሰሚዑካ፡ ኣገልግሎት ድሕነት ክወሃበካ ይኽእል እዩ። ብተወሳኺ ንዝደሓኑ ካብ ጾታ መሰረት ዝገበረ ዓመጽ (GBV) ዝኾነ ዘድሊ ናይ ምላሽ ኣገልግሎት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ (ከም ንኣብነት ሕክምናውን ስነ-ኣእምሮኣውን ማሕበራዊ ደገፍ)።

እቶም ዘለዉ ኣገልግሎታት እንታይ እዮም?

ንጾታዊ መሰረት ዝገበረ ዓመጽ ፍጻመ (ጾታዊ ምዝመዛን ግህሰትን ሓዊሱ) ንምምላስ ህጹጽ ደገፍ ንምርካብ፡ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም፤

  • ክንክን: ካብ ጾታ መሰረት ዝገበረ ዓመጽ ንዝደሓኑ ህጹጽ ምላሽ ይህብ፣ ካብ ሓደ ገበነኛ ቅልጡፍ ናይ ድሕነት ሓደጋታት እንተጋጢሙካ ሓዊሱ።
    ናይ CARE ናይ ህጹጽ እዋን መስመር ቴሌፎን፡ 010 280 62178 (ድሕሪ ናይ ስራሕ ሰዓታት)፤01028859777/ 01028859666 / 01120486354 (ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓታት)።

ንኻልእ ናይ ጾታ መሰረት ዝገበረ ዓመጽ መልሲ ኣገልግሎት ደገፍ፡ [email protected]