ዕቝባ ቘልዑ

ኩሉ ብUNHCRን መሻርኽቱን ዝወሃብ ኣገልግሎት ብነጻ እዩ!

ትሕቲ 18 ዓመት ዲኻ፡ ኣብዚ ግብጺ ድማ ብዘይ ወለድኻ ወይ ኣዝማድካ? ቆልዓ ዲኻ ካብ ሓደ ሰብ ጉድኣት ወይ ዓመጽ የጋጥመካ ኣሎ?

ንሓደ ካብዞም ሕቶታት እወ ኢልኩም እንተመሊስኩም፡ ብቐጥታ ናብ ኣሃዱ ሓለዋ ህጻናት ብመንገዲ እቲ ተግባራዊ ኢመይል ([email protected]) ደገፍ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ወይ

ንናይ UNHCR መስመር ቴሌፎን 0227390400

ተወከሱ ናይ ስራሕ ሰዓታት፤

ሰንበት ክሳብ ረቡዕ፡ 08፡15– 15፡00

ሓሙስ ሰዓት 08፡15– 12፡00

ኣነ ዋሕስ ዘይብለይ ቘልዓ ወይ ካብ ወለደይ ዝተፈልኹ ቘልዓ ኢየ፣ እንታይ ኣገልግሎት እዩ ክረክብ ዚኽእል?

ምስ እተፈላለያ ውድባት  ኰይኑ  ነቶም  ዋሕስ ዘይብሎም ወይ ካብ ወለዶም ዝተፈልዩ ቘልዑ ደገፍን ኣገልግሎትን ይህብዎም ። እዚ ኸኣ ካብ ሰራሕተኛታት ምክቲታል ኬዝ፣ ጥዕናውን ትምህርትን መንበሪ ኣባይትን ካልእ ዜድልየካ ነገራትን ንኺድግፉኻ ዚሕግዙ ሓገዝ የጠቓልል ። ንዅሉ እቲ ኣብዚ ሊንክታት እዚ ዚርከብ ዝርዝር ሓበሬታ ብዝተፈላለየ ቛንቋታት ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ፦ ዓረብኛ | እንግሊዝኛ 

ዋሕስ ዘይብሎም ወይ ካብ ወለዶም ዝተፈልዩ ቘልዑ ብኸመይ እዮም ገንዘባዊ ደገፍ ኪረኽቡ ዚኽእሉ?

በጃኹም ነዞም ዝስዕቡ ኣገባባት ምፍናው ገንዘብ ኣብ ግምት ኣእትውዎም፤

  • ወዲ 16 ወይ 17 ዓመት እንተኾይኑ፡ ወርሓዊ ናይ ገንዘብ ሓገዝኩም ብመንገዲ ፖስታ ቤት፡ ብካርድ UNHCR ተጠቒምኩም ክትረኽቡ ኢኹም። ናይ ፖስታ ቤት ናይ ስራሕ ሰዓታት ካብ ሰዓት 8.00 ቅድሚ ቀትሪ ክሳብ ሰዓት 3.00 ድሕሪ ቀትሪ፡ ካብ ሰንበት ክሳብ ሓሙስ ኮይኑ ኣብ ከባቢኦም ናብ ዝቐረበ ፖስታ ቤት ክትቀርቡ ትኽእሉ ኢኹም።
  • ወዲ 15 ዓመት ወይ ትሕቲኡ እንተኾይኑ፡ እቲ ሰራሕተኛ ጉዳይ ካብ ቤት ጽሕፈት ካሪታስ ኣብ ከተማ ጀርዲን ጥረ ገንዘብኩም ንምርካብ፡ ብዛዕባ ዕለት ቆጸራኹም ሓበሬታ ዝሓዘ ኤስኤምኤስ ክሰደልኩም እዩ።

ነቲ ሓገዝ ኣብ ምእካብ ዝኾነ ብድሆታት እንተ ኣጋጢሙካ፡ ምስ ሰራሕተኛ ጉዳይካ ወይ UNHCR [email protected] ተወከስ