ኵነታት ስደተኛታት ምውሳን

ምውሳን ኩነታት ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ’ቲ ናይ ሓለዋ ጉጅለ ዝርከብ ኣሃዱ ኮይኑ፡ ኣባላት ሰራሕተኛታት ስደተኛታት ቃለ መሕትት ብምግባር፡ ውልቀሰባት ካብ ገዝኦም ወጺኦም ዑቕባ ዝሓትቱሉ ምኽንያታት ሓበሬታ ንምርካብ፡ ሓደ ውልቀሰብ ስደተኛ ድዩ ወይስ ብትኽክል ንኽፈልጡ ዘኽእሎም ኣሃዱ እዩ። ዘይኮነ.

ዕላማ ናይቲ ናይ ስደተኛ ኩነታት ምውሳን ቃለ መሕትት እንታይ እዩ?

ዕላማ ናይቲ ናይ ስደተኛ ኩነታት ምውሳን ቃለ መሕትት ንምንታይ ካብ ዓድኻ ዝወጻእካን ምኽንያታት ክትምለስ ዘይትኽእልን ንምርካብ እዩ። ጉዳይካ ንቕድሚት ከተቕርብን ንዓድኻ ክትሃድም ዝደረኸካ ተመኩሮኻን ኩነታትካን ንምንታይ ናብ ዓድኻ ክትምለስ ዘይትኽእልን ምሉእ ብምሉእ ክትገልጸሉ እትኽእል ዕድል እዩ። ካብቲ ቃለ መሕትት መሰረት ብምግባር UNHCR ብመሰረት ኣህጉራዊ ሕጊ ስደተኛታት ነቲ ናይ ስደተኛ ትርጉም ኣማሊእካ ወይ ዘይትማላእ ክውስን እዩ።

ቃለ መሕትት ምውሳን ኩነታት ስደተኛታት

ንውልቃዊ ናይ ስደተኛ ኩነታት ምውሳን (RSD) ቃለ መሕትት መደብ ምስ ዝህልወካ፡ ብዛዕባ ናይ RSD ቃለ መሕትት ክሕብረካን ቅድሚ እቲ ቃለ መሕትት ክትወስዶም ዘለካ ስጉምትታት ክመኽረካን ናይ መደብ ጻውዒት ይመጸካ። ብተወሳኺ፡ ኣብ rsd.unhcregypt.org/refugeeresult.aspx ዝርከብ መርበብ ሓበሬታ RSD ምስ ናይ ቆጸራ መዓልቲ እውን ክሕደስ እዩ። ኣብ ቆጸራ RSD ለውጢ ክህሉ ስለ ዝኽእል፡ ብፍላይ ቅድሚ ቆጸራ RSD 48 ሰዓታት ቅድሚ ምጽናሕ፡ ነቲ መርበብ ሓበሬታ ብቐጻሊ ክትምርምሮ እውን ትሕተት። ርሑቕ ቃለ መሕትት ክትገብሩ እንተተሰማሚዕኩም፡ ድሕሪ እቲ ናይ መደብ ጻውዒት፡ ናይቲ ምልክት መመልከቲ ሊንክ ዘለዎ ኤስኤምኤስ ክመጸኩም እዩ።

ኣብ ግዜ ቓለመጠይቕ ከምዚ ዝስዕብ ክትገብር ኣሎካ፡

 • እዚ ግዜኻ ዛንታኻ ክትነግር እዩ፡ ሰራሕተኛታት UNHCR ድማ ኣብቲ መስርሕ ክሕግዙኻ እዮም። ኣብቲ ቃለ መሕትት ብዛዕባ ነብስኻ፣ ስድራኻን ዝኾነ ኣጋጢሙካ ክኸውን ዝኽእል ጸገማትን ናብ ዓድኻ ከይትምለስ ዘለካ ፍርሕን ሓያሎ ሕቶታት ክሕተተካ እዩ፤
 • ብዛዕባ እቶም ዘሰንዩኻ ዘለዉ ኣባላት ስድራቤትካ ንUNHCR ምሕባር። ኩሎም ልዕሊ 12 ዓመት ዝዕድሚኦም ውልቀሰባት ብውልቂ ቃለ መሕትት ክግበረሎም እዩ፤
 • ኩሉ እቲ ንዓኻን ዝኾነ ዘሰንየካ ኣባላት ስድራቤትን ዝቐርቡ ሰነዳት፡ ከም ናይ መገሻ ሰነዳት፡ መንነት ወረቐት፡ ናይ ስራሕ መዛግብቲ፡ ከምኡ’ውን ካልእ ሰነዳት ሒዝካ ምጻእ እዚ ድማ ንናይ ስደተኛነት ጥርዓንካ ንኽድግፍ ዝሕግዝ እዩ።
 • ናይ ሓሶት ወይ ናይ ምትላል ሰነድ ምቕራብ ንኣሰራርሓ ጉዳይካ ብኣሉታ ክጸልዎ ስለ ዝኽእልን ናብ ኣሉታዊ ውሳነ ከብጽሕን ስለ ዝኽእል ሓቀኛ ናይ መንነት ሰነድ ጥራይ ምቕራብ ኣገዳሲ እዩ።
 • ኣብ እዋን ቃለ መሕትት ምውሳን ኩነታት ስደተኛታት ምስ ኣባል ሰራሕተኛ UNHCR ክትተሓባበሩን ኣብ ኩሉ ግዜ ሓቅን ምሉእን ሓበሬታ ክትህቡን ኣገዳሲ እዩ። ሓቅን ቅኑዕን ጸብጻብ ዘይምሃብ ንኣሰራርሓ ጉዳይካ ብኣሉታ ዝጸሉ ኮይኑ፡ ናብ ኣሉታዊ ውሳነ ከስዕብ ይኽእል።
 • ርሑቕ ቃለ መሕትት ክትገብሩ እንተተሰማሚዕኩም፡ ስማርት ስልኪ ምስ ስራሕ ዝሰርሕ ናይ ቅድሚት ካሜራን ርጉእ ምትእስሳር ኢንተርነትን ይሃልኹም እሞ ኣብቲ ክፍሊ በይንኹም ኩኑ። ኣብ ውሑስን ምስጢራውን ቦታ ከምዘለኻ ዘይምርግጋጽ፣ ነቲ ቃለ መሕትት ዳግማይ መደብ ምግባር የምርሕ።

ኣብ ግዜ ቓለመጠይቕ ከምዚ ክትገብር መሰል ኣሎካ፦

 • ክትረዳድኡሉ እትኽእሉ ቋንቋ ቃለ መሕትት ግበሩ፤
 • ብጠበቓ ወይ ሕጋዊ ወኪል ክትውከል፣ ብመሰረት UNHCR ዝተቐመጠ ኣገባባት ከምኡ ብቑዕ ዝኾነ፣ ኣብ እዋን መስርሕ RSD ናትካ።

ነዚ ዚስዕብ ውን ኣስተብህለሉ

 • ነፍሲ ወከፍ ኣመልካቲ ካብ ሃገሩ ዝሃደመሉ ዝተፈላለየ ፕሮፋይል፣ ድሕረ ባይታ፣ ምኽንያት ኣለዎ፤ ስለዚ፡ ነፍሲ ወከፍ ጉዳይ ብውልቂ፡ ብመሰረት ሕግታትን ኣገባባትን UNHCR ክግምገም እዩ።
 • እዚ ንUNHCR ናይ ሓሶት ሒሳብ ምሃብ ስለዝኾነን ንኣሰራርሓ ጉዳይኩም ብኣሉታ ዝጸሉ ስለዝኾነን ናብ ኣሉታዊ ውሳነ ከብጽሕ ስለዝኽእልን ፍሉያት ዛንታታት ስደተኛነት ክወሃበኩም ክቐርቡ ኣብ ሞንጎ ስደተኛታት ዝተዘርግሐ ወረ ኣቓልቦ ኣይትሃብዎ።
 • ኮነ ኢልካ ንUNHCR ብዛዕባ ሓቅታት ጉዳይካ ወይ መንነትካ ምድንጋር ምትላል እዩ። እዚ ንኣሰራርሓ ጉዳይኩም ብኣሉታ ከም ዝጸልዎን ናብ ኣሉታዊ ውሳነ ከስዕብ ከም ዝኽእልን ኣስተውዕሉ። UNHCR ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ግቡእ ስጉምቲ ናይ ምውሳድ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ።
 • መግለጺታትካን ሰነዳትካን ምስጢራዊ ክኸውንን ብዘይ ፍቓድካ ብUNHCR ምስ ካልኦት ሳልሳይ ወገን ኣይካፈልን እዩ። UNHCR ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ሓበሬታኹም ንመንግስቲ መበቆል ሃገርኩም ከምዘይካፍል ኣስተውዕሉ።
 • ብኣኻ ተነቢቡን ተረዲኡን እንተዘይጸዲቑን ዝኾነ ሰነድ ኣይትፍርም።
 • ኣብ ግብጺ እንከለኻ ከም ካልእ ወጻእተኛ ሕግን ልምድን ልምድን ናይቲ ዘአንግደካ ሕብረተሰብ ከተኽብር ትጽቢት ይግበረልካ።
 • ንሰራሕተኛታት UNHCR ዝግበር ናይ ቃላትን ኣካላውን ምፍርራሕ ሃገራዊ ሕጊ ዝጥሕስ እዩ። UNHCR ዝኾነ ከምዚ ዓይነት ምፍርራሕ ዝገብር ሰብ ንፖሊስ ክሕብር እዩ እዚ ሰብ ድማ ብመሰረት ሃገራዊ ሕጊ ክኽሰስ ይኽእል እዩ።

ኣብቲ ናይ RSD ቃለ መሕትት እንታይ ከዳሉ/ ሒዘ ክመጽእ ኣለኒ?

 • ናይ UNHCR ናይ ዑቕባ ሓታቲ ምዝገባ ካርድኩም፤
 • ንዝኾነ ናይ ስደተኛ ሕቶኹም ንምድጋፍ ኣገዳሲ ዝኾነ ሰነዳት፤
 • ናይ ናትካን ናይ ኣባላት ስድራቤትካን ኦርጅናልን ሓቀኛን መለለዪ ሰነዳት (ከም ፓስፖርት፣ መለለዪ ካርድ፣ ወተሃደራዊ መጽሓፍ፣ ናይ መርዓ ምስክር ወረቐት፣ ናይ ልደት ምስክር ወረቐት ከምኡ’ውን ዝኾነ ናይ ትምህርቲ ምስክር ወረቐት ወይ ሕክምናዊ ጸብጻብ እንተሃልዩ ወዘተ)፤
 • ቅድሚ ሕጂ ኣብ ካልኦት ኣብያተ ጽሕፈታት UNHCR ከምዝተመዝገብካ ዘረጋግጽ መርትዖ።

ኣብ መስርሕ ምውሳን ኩነታት ስደተኛይ ዝሕግዘኒ ሕጋዊ ወኪል/ኣማኻሪ ክህልወኒ ይኽእል ድዩ?

ኣብ እዋን ናይ ስደተኛ ኩነታት ምውሳን ቃለ መሕትትካ ዝሕግዘካ ሕጋዊ ወኪል/ኣማኻሪ ክህልወካ መሰል ኣሎካ። ኣብ ግብጺ፡ ኣገልግሎት ስደተኛታት ቅዱስ እንድርያስ (StARS) ኣብ ግብጺ ንዝርከቡ ሓተትቲ ዑቕባን ስደተኛታትን ሓበሬታ፡ ምኽሪ፡ ሪፈራል፡ ውክልናን ምጉስጓስን ብነጻ ይህብ።

ስለምንታይ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝተፈላለዩ ኣገባባት ኣለዉ?

UNHCR ግብጺ ከከም ዝተሓላለኸ ናይቶም ጉዳያት ዝተፈላለየ ኣገባባት ኣለዎ። ገለ ጉዳያት ኣብ ሓደ ቃለ መሕትት ብሓባር ምዝገባን ምውሳን ኩነታት ስደተኛታትን (RSD) ቃለ መሕትት ይገብሩ፣ እዚ ድማ ኣገባብ ውህደት ምዝገባ/RSD ይበሃል፤ ገለ ጉዳያት ዝተፈላለየ ምዝገባን RSD ቃለ መሕትትን ኣለዎም፤ ከምኡ እውን ገለ ጉዳያት እቲ ቤት ፅሕፈት ንኣሰራርሓ RSD ንምዝዛም እኹል ሓበሬታ ከምዘለዎ ንምርግጋፅ ካብ ሓደ ንላዕሊ ቃለ መሕትት RSD ኣለዎም።

ናይ RSD ቆጸራ እንተ ኣምሊጡኒኸ?

ብዘይ ምኽንያታዊ መብርሂ ኣብ ናይ RSD ቆጸራ እንተዘይተረኺብኩም፡ ጉዳይኩም ክዕጾ ከም ዝኽእል ክትሕበሩ ንላቦ። ቆጸራ እንተ ኣምሊጡካ፡ ናብቲ ቤት ጽሕፈት ክትቀርብ ዘይከኣልካ ምኽንያት ብምግላጽ፡ ብዝተኻእለ መጠን ቀልጢፍካ ሓድሽ ክትሓትት ሓላፍነትካ እዩ። እቲ ሓድሽ ቆጸራ ዝወሃበካ ንምንታይ ከምዘይተሳተፍካ ርትዓዊ መብርሂ ምስ ዝሃብካ ጥራይ ምዃኑ ኣስተውዕሉ።

እቶም ምሳይ ዝተመዝገቡ ኣባላት ስድራይ ኣብቲ ናይ ስደተኛነት ኩነታት ዝውስን ቃለ መሕትት ክህልዉ ይግደዱ ድዮም?

ኩሎም እቶም ኣብቲ ፋይል ዝተመዝገቡ ንቃለ መሕትት ምውሳን ኩነታት ስደተኛታት ክህልዉ ኣለዎም፣ ካልእ ሓበሬታ እንተዘይተገይሩልኩም። ኩሎም ልዕሊ 12 ዓመት ዝዕድሚኦም ውልቀሰባት ካብቲ ጉዳይ ኣብ UNHCR ብፍሉይ ቃለ መሕትት ክሓልፉ እዮም።

ብተወሳኺ UNHCR ንብሕታውነትን ተሃዋስነትን ናይቲ ምሳና ዝካፈል ሓበሬታ ከምዘኽብር ኣስተውዕሉ። ኩሉ ሓበሬታ ብዝለዓለ ምስጢር እዩ ዝሕሰብ። ገለ ሓበሬታ ምስ ሓደ ኣባል ስድራቤት ከነካፍል እንተድኣ ኣድልዩና፡ ኩሉ ግዜ መጀመርታ ፍቓድካ ክሕተት እዩ። UNHCR ፍቓድካ ከይረኸበ ፈጺሙ ስጉምቲ ኣይወስድን እዩ።

ከም ስደተኛ ተፈላጥነት እንተረኺበ እንታይ ይኸውን?

ውጽኢት RSD ከምዝተዛዘመ ዝሕብር መተሓሳሰቢታት ብኤስኤምኤስ ወይ ብመንገዲ ጻውዒት ዝለኣኽ ኮይኑ ቦታ፣ ዕለትን ሰዓትን ብንጹር ዝሕብር ቆጸራ ይህብ። ነቲ ውሳነ ንምእካብ፡ ናብ UNHCR ክትቀርብ ከለኻ፡ ናይ UNHCR ሓታቲ ዑቕባ ምዝገባ ካርድካን መለለዪ ሰነዳትካን (ፓስፖርት ወይ ካልእ መልክዕ መለለዪኻ) ናብ ናይ UNHCR መቐበሊ ሰራሕተኛታት ከተቕርብ ክትግደድ ኢኻ።

ከም ስደተኛ ኣፍልጦ እንተረኺብካ፡ ንስኻን ጽግዕተኛታትካን ናይ UNHCR ስደተኛ ካርድ ክትወሃበካ ኢኻ።

ስደተኛነት እንተተኸልኪለ እንታይ ይኸውን?

ድሕሪ ቀዳማይ ደረጃ ቃለ መሕትት ስደተኛነት እንተተኸልኪልካ፡ ናይ ውጽኢት መፍለጢ ቆጸራ ብኤስኤምኤስ ወይ ብመንገዲ ጻውዒት ይወሃበካ እዚ ድማ ቦታ፡ ዕለትን ሰዓትን ብንጹር ዝሕብር እዩ። ነቲ ውሳነ ንምእካብ፡ ናብ UNHCR ክትቀርብ ከለኻ፡ ናይ UNHCR ሓታቲ ዑቕባ ምዝገባ ካርድካን መለለዪ ሰነዳትካን (ፓስፖርት ወይ ካልእ መልክዕ መለለዪኻ) ናብ ናይ UNHCR መቐበሊ ሰራሕተኛታት ከተቕርብ ክትግደድ ኢኻ።

ኣብቲ ዝተመዝገብካሉ ዕለት፡ ኣሉታዊ ናይ ውሳነ ደብዳበ ይመጸካ፡ እዚ ደብዳበ እዚ፡ ነቲ ናይ ዑቕባ ሕቶ ንኽኽልከል ዝደረኸ ምኽንያታት መብርሂ ዝሓዘ እዩ። ብኣሉታዊ ውሳነ እንተተሓቢርካ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ናይ ይግባይ ሕቶ ናይ ምቕራብ መሰል ኣለካ። እቲ ናይ መፍለጢ ደብዳበ፡ ነቲ ናይ ይግባይ ሕቶ ኣበይን ብኸመይን ከተቕርቦ ከም እትኽእል ብንጹር ክገልጽ እዩ። ነቲ ናይ ዑቕባ ሕቶኻ ዝኽሕድ ቀዳማይ ደረጃ ውሳነ ይግባይ ከተቕርብ እንተዘይደሊኻ፡ ድሕሪ ደጊም ንUNHCR ከም ዘተሓሳስብ ሰብ ኣይትቑጸርን ኢኻ።

ብስደተኛነት ተነጺገ ኣለኹ፡ ወላዲየይ፡ ውላደይ ወይ ሓወይ ግን ተቐባልነት ኣለዎ። እዚ ብኸመይ እዩ ዚጸልወኒ፧

ብስደተኛነት እንተተነጺግካ፡ ግን ከኣ ወላዲኻ፡ ውላድካ ወይ ሓውኻ ከም ስደተኛ ተቐባልነት እንተረኺቡካ፡ ኣብ ዝተወሰኑ ኩነታት ብUNHCR ስደተኛነት ክትረክብ ብቑዕ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ብገለ ምኽንያት እዚ ንዓኻ እንተዘይተፈጢሩልካ፡ ሽዑ UNHCR ድሕሪ እዚ ውሳነ ዘሎ ምኽንያታት ምገለጸልካ። ሕጂ’ውን ብዛዕባ እዚ ስክፍታታት እንተሃልዩኩም ወይ ኣብ መመልከቲኹም ጌጋ ኣጋጢሙ ኣሎ ኢልኩም እንተኣሚንኩም፡ በጃኹም ንUNHCR ሓብሩ።

ብዛዕባ ውሳነይ ናይ ስደተኛ ኩነታት ውሳነይ ብኸመይ ክሕበር እየ?

ውሳነ RSD ድሉው ምስ ኮነ፡ ውጽኢት መፍለጢኻ ዕለት/ቆጸራኻ ዝሕብር ኤስኤምኤስ ወይ ጻውዒት ክመጸካ እዩ። ብዛዕባ ውሳኔኻ ወይ ብመንገዲ ምልክት መመልከቲ ብሪሞት ክትሕበር ኢኻ ወይ ድማ ኣብ ቤት ጽሕፈት ንኽትሕብር መደብ ይግበረልካ። ነፍሲ ወከፍ ውልቀ ሰብ ብዛዕባ ኣገባብ፣ ቦታን ዕለትን መፍለጢኡ ብጻውዒት/ኤስኤምኤስ ክሕበር እዩ።

ክሳብ ሽዑ ግን፡ ነዚ መርበብ ሓበሬታ ብመንገዲ እቲ ናይ RSD ኩነታት ክፍሊ https://rsd.unhcregypt.org/RefugeeResult.aspx እውን ክትፍትሽዎ ትኽእሉ ኢኹም፡ እዚ ውን ነቲ ናይ ውጽኢት መፍለጢ ዕለት/ቆጸራኹም ዘንጸባርቕ እዩ፡ ምስ ተረኽበ። ኣብ ሕቶ ዑቕባኻ ዝወሃብ ውሳነ ወይ ኣፍልጦ ወይ ምንጻግ ክኸውን ይኽእል እዩ።

ድሮ ናይ RSD ቃለ መሕትተይ ጌረ ኣለኹ። ውጽኢት RSD ክሳብ ክንደይ ክጽበ ኣለኒ?

እዚ ድማ ኣብ ዝርዝር ጉዳይካ ይምርኮስ። ነፍሲ ወከፍ ጉዳይ ብውልቂ ይረአ። ብሰንኪ እቲ ዝበጽሓና ቁጽሪ መመልከቲታት፡ ውጽኢትካ ንምርካብ ገለ ግዜ ክትጽበ ወይ ውን ቅድሚ ጉዳይካ ምዝዛምካ ተወሳኺ ሕቶታት ንኽሓተካ ካልእ ቃለ መሕትት ክትጽዋዕ ከድልየካ ይኽእል እዩ። ኣሃዱ RSD ድሕሪ ውሳነ RSD ውሳነታት RSD ብዝተኻእለ መጠን ቀልጢፉ ንምውዳእ ዝከኣሎ ይጽዕር፣ ብሰንኪ ልዑል መጠን ጉዳያት ግን ኩሉ ግዜ ኣብዚ ናይ ግዜ መስመር ምጽናዕ ኣይከኣልን እዩ። ርድኢትኩምን ትዕግስትኹምን ነመስግን።

UNHCR ብዛዕባ ቁጽሪ ተሌፎንካ፡ ኢመይልካ ወይ ካልእ ርክብ ሓበሬታኻ ክትሕብር ኣገዳሲ እዩ። ንኻልእ ቃለ መሕትት ወይ ንዝኾነ ካልእ ምክትታል ንምእታው ክንረኽበኩም ምስ ዘድልየና ነዚ ዝርዝራት ክንጥቀመሉ ኢና።

ከመይ ጌረ ናይ ይግባይ ሕቶ ከቕርብ ይኽእል?

ነቲ ናይ ይግባይ ሕቶ ቅጥዒ ካብ ክፍሊ ቅጥዕታትን ጽሑፋትን ናይዚ መርበብ ሓበሬታ https://rsd.unhcregypt.org/FormsAndLeaflets.aspx ከተውርድዎ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብቲ ናይ ይግባይ ሕቶ ቅጥዒኹም፡ ነዞም ዝስዕቡ ከተእትዉ ኣለኩም፤

 1. ስምካን ቁጽሪ ጉዳይካን
 2. እቲ ቀዳማይ ደረጃ ኣሉታዊ ውሳነ ጌጋ እዩ ዝመስለካሉ ምኽንያታት
 3. እዋናዊ ርክብ ሓበሬታኹም

ብድሕሪኡ ብግቡእ ዝተመልአ ናይ ይግባይ መመልከቲ ቅጥዒ ወይ ብኢመይል ናብ ይግባኝ/ዳግማይ ምኽፋት [email protected] ወይ ድማ ናብ ህንጻ RSD ኣብ 44A ፅርጊያ, ካልኣይቅርበት ምዃኑ’ዩ።, ሻሙናይ ኣውራጃ, ሻድሻይ ጥቅምቲ ከተማ ብምቕራብ ከተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣብ መስርሕ ይግባይ እንታይ ክኸውን እዩ?

እቲ ናይ ይግባይ መስርሕ UNHCR ነቲ ቀዳማይ ደረጃ ምንጻግ ክግምግሞን እቲ ዝተዋህበ ውሳነ ቅኑዕ ምዃኑ ከረጋግጽን የኽእሎ። ኣብ መስርሕ ይግባይ፡ ካብቶም ኣብቲ ናይ መጀመርታ ቀዳማይ ደረጃ ውሳነ ዝተሳተፉ ዝተፈላለዩ ኣባላት ሰራሕተኛታት ሓለዋ UNHCR፡ ንኹሉ ናይ ይግባይ ሕቶታት ይምርምሩ። ኩሎም ናይ ይግባይ ሕቶታት ናብ ናይ ይግባይ ቃለ መሕትት ዘምርሑ ኣይኮኑን ኣብ ገለ ጉዳያት ድማ ብዘይ ናይ ይግባይ ቃለ መሕትት ውሳነታት ክውሰዱ ይኽእሉ። ነዚ እዩ ድማ ኣብቲ ናይ ይግባይ መመልከቲኻ ኩሉ እቲ ቀዳማይ ደረጃ ውሳነ ጌጋ እዩ ኢልካ እትኣምነሉ ምኽንያታት ከተቕርብ ኣገዳሲ ዝኸውን።

ናይ ይግባይ ቃለ መሕትት እንተድኣ ኣድልዩ፡ ዕለት ናይ ይግባይ ቃለ መሕትትካ ብኤስኤምኤስ ክትሕበር ኢኻ፡ እቲ ቆጸራ ድማ ኣብቲ ናይ RSD ኩነታት ክፍሊ ናይዚ መርበብ ሓበሬታ https://rsd.unhcregypt.org/RefugeeResult.aspx እውን ክቐርብ እዩ።

እቲ ቀዳማይ ብርኪ ውሳነ እንተተገልቢጡ ስደተኛነት ይወሃበካ፤ እቲ ቀዳማይ ደረጃ ውሳነ እንተተረጋጊጹ፡ ብመሰረት ኣህጉራዊ ሕጊ ከም ስደተኛ ብቑዕ ከም ዘይኮንካ ስለ እትረክብ፡ ፋይልካ ይዕጾ።


https://youtu.be/WYTRA_TCUMI