ኵነታት ስደተኛታት ምውሳን

ኣብ ግብጺ ዝርከብ ዩ. ኤን. ኤች. ሲ. ኣር. ነቶም ዕቝባ ዝደልዩ ንምግልጋል እናቐጸለ ነቲ ናይ ምዝርጋሕ ቫይረስ ኮሮና ዘለዎ ኣጋጣሚ ምእንቲ ኽንክዮ ክብ ርሑቕ ቦታታት ናይ መንነት ቃለ – መጠይቓት ክገብር ጀሚሩ ኣሎ ። ብዛዕባ እቲ ቓለ-መጠይቕ ዝያዳ ኽትፈልጥ ኣብዚኣ ቪድዮ እዚኣ ተዓዘብ፦

ብዛዕባ ኵነታት ስደተኛታት ምውሳን ዝግበር ቓለ-መጠይቕ እንታይ እዩ ዕላሙኡ?

እቲ ብዛዕባ መንነት ስደተኛታት ዚገልጽ ቃለ-መጠይቕ ጕዳይካ ንኸተበግሶ ከምኡውን ካብ ሃገርካ ከም እትሃድም ዝገበረካ ተመክሮታትን ኵነታትን ምሉእ ብምሉእ ንኽትገልጸሉ ዚሕግዘካ እዩ። ዩ ኤን ብመሰረት እቲ ቓለ-መጠይቕ ንትርጕም ስደተኛታት ኣማሊኡ ምስ ኣህጉራዊ ሕጊ ስደተኛታት ዝሰማማዕ ስደተኛ ኽትከውን ትኽእል እንተ ዄንካ ኺውስን እዩ።

ቃለ መጠይቕ ኵነታት ስደተኛ

ናይ ውልቀ-ሰብ ኵነታት ንምውሳን ናይ ቃለ-መጠይቕ ግዜ ምስ ዝወሰነ፣ መዓስ ኵነታትካ ዝውስን ቃለ-መጠይቕ ክትገብር ከም ዘሎካ ከምኡውን ቅድሚ እቲ ቓለ-መጠይቕ ክትወስዶ ዘሎካ ስጕምትታት ንምሕባር ደወል ክትቕበል ኢኻ። ድሕር ኢቲ ደወል ካብ ርሑቅ ቃለ-መጠይቕ ክትገብር ፍቓደንያ ኢንተ ኼንካ ኣብ ሓጻር መልእኽቲ ናይ ሲግናል ሊንክ ክስደደልካ ኢዩ።

ኣብ ርእሲ እዚ እቲ ስደተኛታት ውሳነ ናይ ግምገማ ቃል-መተይቖም ዝርኢዩሉ መርበብ rsd.unhcregypt.org/refugeeresult.aspx ክማሓየሽ እዩ። ቖጻራ ቃለ-መጠይቕ ውን ይራአየሉ ኢዩ፣  ቃለ-መጠይቕ ለውጢታት ክራኣየሉ ስለዝኽእል ኣዘውቲርካ ኢቲ መርበብ ክትካታትል ይግባእ ብፍላይ ቅድሚ 48 ሰዓት ቅድሚ ኢቲ ኵነታት ንምውሳን ዝግበር ቃለ-መጠይቕ።

ኣብ ግዜ ቓለመጠይቕ ከምዚ ዝስዕብ ክትገብር ኣሎካ፡

 • ዕቝባ ንምርካብ ዘለካ ዝዀነ ይኹን ሰነዳትን መርትዖታትን ኣቕርብ፣
 • ብዛዕባ ኩሎም ምሳኻ ዘለዉ ኣባላት ስድራ ቤትካ ን ዩ. ኤን. ኤች. ሲ. ኣር. ሓብር፣ ንዓበይቲ ኣባላት ስድራ ቤት ናይ በይኖም ቃለ-መጠይቓት ክግበርሎም እዩ፣
 • ሓቂ ተዛረብ ከምኡ ውን ተሓባበር፣
 • ካብ ርሑቕ ቃለ-መጠይቕ ክትገብር እንተ ተሰማሚዕካ ናይ ቅድሚት ካሜራ ዘለዋ ስማርትፎንን ጽኑዕ መርበብ ሓበሬታን ኣሎካ።
 • ካብ ርሑቕ ቦታ ቓለ መጠይቕ ክትገብር እንተ ተሰማሚዕካ ኣብ ናይ በይንኻ ክፍሊ ኩን።

ኣብ ግዜ ቓለመጠይቕ ከምዚ ክትገብር መሰል ኣሎካ፦

 • እቲ ቓለ-መጠይቕ በቲ ኽትርድኦ እትኽእል ቋንቋ ኪኸውን ኣለዎ።
 • ብጠበቓ ወይ ብሕጋዊ ተወካሊ ክትውከል ።

ነዚ ዚስዕብ ውን ኣስተብህለሉ

 • ነፍሲ ወከፍ ዕቝባ ዚደሊ ሰብ ፍሉይ ባህርያትን ድሕረ ባይታን ካብ ሃገሩ ዚሃድመሉን ዝተፈላለየ ምኽንያት ኣለዎ ፣ ብመሰረት መስርሕ ዩ ኤን ኤች ሲ ኣር።
 • በጃኹም ነቲ ኣብ መንጎ ስደተኛታት ብዛዕባ ስደተኛታት ዚወሃብ ዝርዝር ዛንታታት ዚገልጽ ወረ ኣይተቕልቡሉ።
 • ብዛዕባ ጕዳይካ ወይ መንነትካ ደይመደይ ኢልካ ንዩ. ኤን. ኤች. ሲ. ኣር ክተጋጊ ከም ምትላል ኢዩ ዝሕሰብ፣ ኢዚ ንኣተሓሕዛ ፋይልካ ብኣሉታዊ መገዲ ከም ዚጸልዎን ናብ ኣሉታዊ ውሳነ ከም ዘመርሖን ኣስተብህል። ዩ ኤን ኤች ሲ ኣር ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ጕዳያት ግቡእ ስጕምቲ ናይ ምውሳድ መሰል ኣለዎ • -ሓበሬታኻን ሰነዳትካን ምስጢር ኰይኑ ክቕጽል ኢዩ ዩ ኤን ኤች ሲ ኣር ድማ ብዘይ ፍቓድካ ንኻልኦት ሳልሳይ ኣካል ኣየተካፍሎን ኢያ። ዩ ኤን ኤች ሲ ኣር. ኣብ ትሕቲ ዝዀነ ይኹን ኵነታት ሓበሬታኻ ንመንግስቲ መበቈል ዓድኻ ኣይትካፍሎን እያ፣
 • እንተ ዘየኣንቢብካዮን እንተ ዘይተረዲእካዮን እንተ ዘይትሰማሚዕካሉን ዝዀነ ይኹን ሰነድ ኣይትፍርም።
 • ኣብ ግብጺ ኣብ ዘለኻሉ ግዜ, ከምዝኾነ ወጽእተኛ ሕግን ባህልን ናይዚ ሕብረተስብ ክተኽብር ክትሕተት ኢኻ.
 • ናብ ሰራሕተንያታት ዩ ኤን ዘመልክት ናይ ቃልን ኣካላውን ታህዲዳት ን ናይ ግብጺ ሕጊ ስለዝጥሕስ፣ ከምዚ ዓይንት ታህዲድ ዝፍጽም ዝኾነ ይኽን ሰብ – ዩ ኤን ኤች ሲ ኣር ን ቦሊስ ክተመልኪተኢኡ ኢያ፣ ኢዚ ሰብ ናብ ፍርዲ ክቀርብ ውን ይኽእል።

ናብቲ ናይ ኵነታት ቃለ - መጠይቕ እንታይ ክዳሎ/ምሳይ ከምጽእ ኣሎኒ?

 • ካብ ዩ ኤን ኤች ሲ ኣር ዝተዋሃበትካ ካርድ ምዝገባ እቶም ዕቝባ ዚደልዩ ሰባት።
 • ነቲ ዕቝባ ንምርካብ ዘቀርብ  ሕቶ ዝድግፍ ዝዀነ ይኹን ምስኡ ዝተሓሓዝ ሰነዳት፣
 • መንነትካን ኣባላት ስድራ ቤትካን ዝገልጽ ሰነዳ (ንኣብነት ፓስፖርት ካርድ መንነት ወተሃደራዊ ወረቐት ምስክር, ወረቐት ምስክር መርዓ, ወረቐት ምስክር ልደትን ጸብጻብ ሕክምናን ወዘተ)፣
 •  ቅድሚ ሕጂ ምስ ካልኦት ኣብያተ-ጽሕፈት ዩ. ኤን. ኤች. ሲ. ኣ ምስክር ምዝገባ።

ኣብ ናይ ስደተኛ ን ሙኻን ዝውስን ቃለ-መጠይቕ ዚሕግዘኒ ሕጋዊ ተወካሊ/ኣማኻሪ ኽረክብ እኽእል ድየ?

ኣብቲ ብዛዕባ ኩነታት ስደተኛ ንምውሳን ዝትገብሮ ቓለ-መጠይቕ ኪሕግዘካ ሕጋዊ ተወካሊ/ኣማኻሪ ኽትረክብ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ግብጺ ሰይንት ኣንድርውስ/StARS ካብቲ ንስደተኛታት ዚህብዎ ኣገልግሎት ነቶም ኣብ ግብጺ ዚርከቡ ዕቝባ ዚደልዩን ስደተኛታትን ብናጻ ሓበሬታ ምኽሪ መወከሲ ተወካሊነት ከምኡውን ተጣበቒ ይህቦም እዩ፣ እዚ ኸኣ ብኸመይ ናብ ሰይንት ኣንድርውስ/StARS ከም ተኣትዉ ንምፍላጥ በጃኻ ነዚ ኣብ ትሕቲ (ኣገልግሎት ዕቝባ) ዘሎ ሊንክ ርአ።

ኣብ ፈለማ ንግምገማ ዝግበር ቓለ-መጠይቓት ስለምንታይ እዩ ዝተፈላለየ ኣሰራርሓ ዘሎዎ?

ኣብ ግብጺ ከከም ሕልኽላኻት እቲ ጕዳይ ዝተፈላለየ ኣሰራርሓታት ኣለዎ ። ገሊኡ ጕዳያት ኣብ ሓደ ቓለ-መጠይቕ ናይ ምዝገባ ቃለ-መጠይቓትን ናይ ስደተኛታት ኵነታት ምውሳንን ዝግበረሉ ኢዩ, እዚ ቃለ-መጠይቕ እዚ ኸኣ ዝተሓዋወሰ ኣሰራርሓ ምዝገባን ኵነታትን ተባሂሉ ይጽዋዕ፣ ገሊኡ ጕዳያት ከኣ ዝተፈላለየ ናይ ምዝገባን ናይ ኵነታት ውሳነ ቃለ-መጠይቓትን ኣለዎ። ገሊኡ ጕዳያት እቲ ቤት ጽሕፈት ነቲ ናይ ኵነታት ኣሰራርሓኡ ንምፍጻም እኹል ሓበሬታ ምእንቲ ኺህልዎ ብዛዕባ ማንነት እቲ ዅነታት ዚገልጽ ልዕሊ ሓደ ቓለ መጠይቕ ኣለዎ።

ነቲ መደብ ዝተገብረሉ ቓለ-መጠይቕ እንተዘይ መጻእኹ ከ?

ብዘይ ርትዓዊ መግለጺ ዅነታትካ ንምውሳን ዝግበር ቓለ-መጠይቕ ኣብ ቈጸራ እንተ ዘይምጺእካ ጕዳይካ ኺዕጾ ከም ዚኽእል ኣስተብህል። ቈጸራ እንተ ሓሊፉካ ስለምንታይ ምስ ቤት ጽሕፈት ክትራኸብ ከም ዘይከኣልካ ክትሕብር ብዝተኻኣለካ መጠን ቀልጢፍካ ሓድሽ ቈጸራ ኽትሓትት ሓላፍነትካ እዩ። እቲ ሓድሽ ቈጸራ ኺወሃበካ ዚኽእለሉ መንጋዲ ስለምንታይ ኣብቲ ቖጻራኻ ከም ዘየተረኸብካ ርትዓዊ መግለጺ እንተ ሂብካ ጥራይ ምዃኑ ኣስተብህል።

እቶም ምሳይ ዝተመዝገቡ ኣባላት ስድራ ቤተይ ኣብቲ ብዛዕባ ስደተኛ ሙኻን ዘፈልጥ ውሳነ ዝግበር ቓለ-መጠይቕ ኪካፈሉ ድዮም?

ንኸይ መጽኡ ኢንተ ዘይተሓቢርካ ኩሎም ኣባላት ስድራ ቤተካ ኣብቲ ብዛዕባ ስደተኛ ሙኻን ዘፈልጥ ውሳነ ዝግበር ቓለ-መጠይቕ ኪካፈሉ ይግባእ፣ ኩሎም ዕድመኦም ዝኣኸለ ኣባላት ስድራ ኻኣ ነንበይኖም ብዛዕባ ኢቲ ጉዳይ ቓለ-መጠይቕ ክግበረሎም ኢዩ።

ስደተኛ ሙኻነይ ከምዝተቕበልኩ ኢንተ ተሓቢሩኒ ኢንታይ ኢዩ ዝኸውን?

ስደተኛ ሙኻንካ ኢንተ ትወሲኑ, ንታ ውጽኢት ንኽትቅብል ቖጻራ ክዋሃበካ ኢዩ, ንቲ ውሳነ እትቕበለሉ ዕለትን ሳዐትን ክሕበርካ ኢዩ. ምስ ዩ ኤን ክትራኸብ ክለኻ ካርድ ምዝገባ ኢቶም ዑቕባ ዝደልዩ ሰባትን (ብጫ ካርድ) ናይ ማንነት ስነዳትካን ( ፓስፖርት ወይ ካልእ ዓይነት መረጋግጺ ማንነት) ንቲ ሰራሕተኛ ንኽተርኢዮ ክትሕተት ኢኻ።

ስደተኛ ሙኻንካ ኢንተ ትወሲኑ, ንስኻን ኣባላት ኣዝማድካን ካርድ ስደተኛታት ዩ ኤን ክትዋሀቡ ኢኹም.

ስደተኛ ሙኻነይ ኢንተዘይተቐበልኩ (ተነጺጉ) ኢንታይ ኢዩ ዝኸውን?

ኣብታ ቀዳመይቲ ቃል-መጠይቕ ስደተኛ ምኹንካ ኢንተ ተንጺጉ፣ ንታ ውጽኢት ንኽትቅብል ቖጻራ ክዋሃበካ ኢዩ, ንቲ ውሳነ እትቕበለሉ ዕለትን ሳዐትን ቦታን ክሕበርካ ኢዩ. ኣብ ዕለት ቆጻራኻ ንቲ ናይ ምንጽግ ውሳነን ስደተኛ ንኽትከውን ዝቕረብካዮ ጠለብ ስሌምንታይ ትነጺጉ ዝሕብር መግለጺ ክዋሀበካ ኢዩ፣ ምስ ዩ ኤን ክትራኸብ ክለኻ ካርድ ምዝገባ ኢቶም ዑቕባ ዝደልዩ ሰባትን (ብጫ ካርድ) ናይ ማንነት ስነዳትካን ( ፓስፖርት ወይ ካልእ ዓይነት መረጋግጺ ማንነት) ንቲ ዝቕበለካ ሰራሕተኛ ንኽተርኢዮ ክትሕተት ኢኻ።.

ኣብታ ቅቢሊት ናይ ምልክታ ዳብዳበ ክትፍርም ክትሕተት ኢኻ፣ ብዛዕባ ኢቲ ዝተነጸግካሉ ውሳነ ምስ ተሓበርካ, ኣብ ውሽጢ 30 ማዐልቲ ይግባይ ክትብል መስል ኣለካ። ድሕረ ኢታ ቀዳመይቲ ቃል-መጠይቕ ስደተኛ ንኽትከውን ዝቕረብካዮ ጠለብ ምስ ተንጽገ ይግባይ ክትብለ ኢንተ ዘይደሊኻ፣ ድሕሪ ድጊም ሓደ ካብቶም ኣብ ናይ ዩ ኤን ጉዳይ ኡቱዋት ዝኾኑ ሰባት ኣይክትቑጸርን ኢኻ።

ስደተኛ ንሙኻነይ ንምውሳን ዝግበር ውሳነ ብኽመይ ክሕበረኒ ኢዩ?

ስደተኛ ንሙኻንካ ንምውሳን ዝግበር ውሳነ ድሉው ምስ ዝኸውን, ብሓጻር መልእኽቲ ወይ ተደዊሉልካ በቲ ዕለት/ቕጻራ ክትሕበር ኢኻ፣ ካብ ርሑቕ ብስግናል ዲኻ ክትገብሮ ወይ ቕጻራ ተዋሂቡካ ኣብ ኦፊስ  መጺእካ ከምትገብሮ በቲ ዝውሰድ ውሳነ ክትኒገር ኢኻ። ኩሉ ዜጋ ብኣጋባብ ኢቲ ርክብን ቦታን ዕለትን ግዜን በቲ ደወል/ሓጻር መልእኽቲ ክሕበር ኢዩ።

ኢዚ ኸምዚ ኢሉ ከሎ በቲ ብዛዕባ ኩነታት መምራጽ ውጺኢት ዝገልጽ ክፋል ኣቢልካ ውን ንዚ ዌብ ሳይት ኢዚ ኽትርኢ ትኽእል። https://rsd.unhcregypt.org/Refugeeresult.aspx . ኢሱ ብወገኑ ውን ውጺኢት እትንገረሉ ዕለ/ቆጻራ ክሕብራካ ኢዩ።

ከምይ ጌረ ይግባይ ክብል ይኽእል?

ኣብዚ ሊንክ ኣቲኻ ካብ ክፍሊ ኣብነታት ናይ ይግባይ ኣብነት ፎርም ክተውርድ ትኽእል ኢኻ

ኣብ ናይ ይግባይ ኣብነት ፎርም፣ ኢዚ ዝስዕብ ክተማልእ ይግባእ፡

 • ናይታ ቃዳመይቲ ቃለ-መጠይቕ ሪጀክቲ መበሊ ውሳነ ጌጋ ከምዝነበረ ምኽኒያት
 • ዝተሓደሰ ናይ መራኸቢ ዳታኻ

ብድሕሪ ኢዚ ንቲ ናይ ይግባይ ጠለብ ፎርም ከምቲ ዝድለ መሊእካ ወይ ብ ኢመይል ጌርካ ናብ  [email protected]   ትልእኾ, ወይ ናብቲ ኣብ 44A ኣልሙጃውራ ኣልሳኒያ፣ ኣልሓይ ኣልሳምን- ሲታ ኦክቶበር ዝርከብ, ስደተኛ ንምኻን ናይ ወሳነ ግምገማ ዝግበረሉ ህንጻ ኣብ ዝተወሰነ መዓልታት ኣብ ሶሙን ኬድካ ኣረክቦ፣ እተን ማዓልታት ኣብተን ሰባት ዝሕበሩሉ ማዓልቲ ኢየን ዝውሰና።

ኣብ ናይ ይግባይ መስረሕ ግዜ ኢንታይ ይጋጥም?

ካብቶም ኣብቲ ናይ መጀመርያ ውሳነ ዝተሳተፉ ዝተፈልዩ ናይ ዕቑባ ሰራሕተንያታት ዩ ኤን ኩሉ ኢቲ ናይ ይግባይ ጠለባት ክምርምርዎ ኢዮም፣ ኩሉ ኢቲ ናይ ይግባይ ጠለባት ናብ ናይ ይግባይ ቃለ-መጠይቕ ኣይ ይብጽሕን ኢዩ፣ ናይ ይግባይ ቃል-መጠይቕ ኣድላይ ኢንተ ኾይኑ፣ ብሓጻር መልእኽቲ በቲ ናይ ቃል-መጠይቕ ዕለት ክትሕበር ኢኻ፣ ኢቲ ቖጻራ ኣብቲ ናይ ስደተኛ ንምኻን ናይ ግምጋማ ውሳነ ክፍሊ በዚ ሊንክ ክሁሊ ኢዩ።

ኢቲ ቃዳማይ ናይ ሪጀክቲኻ ውሳኒ ኢንተ ተሰሪዙ፣ ስደተኛ ክትከውን ኢኻ፣ ኢቲ ቃዳማይ ውሳነ ኢንተ ተራጋጊጹ ግን ፋይልካ ክዕጾ ኢዩ።