ካሪታስ

ኩሉ ብUNHCRን መሻርኽቱን ዝወሃብ ኣገልግሎት ብነጻ እዩ!

ኣገልግሎት መሰረታውያን ድሌታት

ጥርዓናት/ ትእዛዛት/ ጣለባት ዳግማይ ማርማራ ናይ ገንዘብን ምግብን ሓጋዛት ጣለባት ጥርዓን/ ትእዛዝ/ ናይ ጥረ ገንዘብን ምግብን ሓጋዛት ይግባይ።

በጃኹም ናብዚ ደውሉ 15946

ካይሮ
ዋትስኣፕ: 01102842637

ኣልእስከንደሪያ
ዋትሳብ፡ 01151890999
10 ሻረዕ ጣልዓት ኑዕማን፣ ረምል ኢስቴሽን
ብጃካ ዓርብን ሰንበትን መዓልታዊ ካብ 8፡30 ቅ.ቓ ክሳብ 15፡30 ድ.ቓ

ዲምያጥ
ዋትሳብ፡ 01274376908
ህንጻ 81/21, ኣልሓይ ኣልኣወል፣ ኣልመንጥቓ ኣልኡላ፣ ጥቓ መስጂድ ኣል-ራሺዲ
ካብ ሰንበት ክሳብ ሓሙስ ካብ 9፡00 ቅ.ቓ ክሳብ 16፡00 ድ.ቓ

ኣገልግሎት ሰብ ፉሉይ ነገራትን ኣረጋውያንን ህጹጽ ረድኤትን

ካይሮ፡ 01279760329/ 01279760318

ዋትሳብ፡ 01102843159

ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ካብ 8፡30 ቅ.ቓ ክሳብ 15፡30 ድ.ቓ

እስከንደሪያ፡ 01118897564

ካብ ሰንበት ክሳብ ሓሙስ፡ ካብ ሰዓት 8፡30 ቅ.ቀ ክሳብ ሰዓት 3፡30 ድ.ቀ

ዲምያጥ፡ 01288209128

ካብ ሰንበት ክሳብ ሓሙስ ካብ 9፡00 ቅ.ቓ ክሳብ 16፡00 ድ.ቓ

ናይ እስከንደሪያን ዲምያጥን ዋትሳብ፡ 01118897564

ኣገልግሎት ጥዕና

መባእታዊ ኣገልግሎት ጥዕናን ወርሓዊ ምዓዳል መድሃኒትን

ሲታ ኦክቶበር፡ 01129884420/ 0238897129

ቪላ 8/48 ኣልሓይ ኣልሳኒ ኣልመንጥቃ ኣልሳምና

ብጃካ ዓርብን ሰንበትን መዓልታዊ ካብ 8፡30 ቅ.ቓ ክሳብ 15፡30 ድ.ቓ

ጋርደን ሲቲ፡ 0227694441/ 0227961771/ 0227949203
ህጹጽ መስመር፡ 01222206380
8 ሻርዕ ኣብዱላጢፍ ባልጢያ፡ ብድሕሪ ፎር ሲዝን ሆቴል
ብጃካ ዓርብን ሰንበትን መዓልታዊ ካብ 8፡30 ቅ.ቓ ክሳብ 15፡30 ድ.ቓ

ማዲነት ነስር፡ 0223867367/ 0223867366/ 01129880884/ 01129880223
15 ሻረዕ ማሓመድ ዩሲፍ ሙሳ
ብጃካ ዓርብን ሰንበትን መዓልታዊ ካብ 8፡30 ቅ.ቓ ክሳብ 15፡30 ድ.ቓ

ኣልእስከንደሪያ፡ 01120077088/ 0127726477

ዋትሳብ፡ 01129703003/ 0127726477

10 ሻረዕ ጣልዓት ኑዕማን፣ ረምል ኢስቴሽን

ብጃካ ዓርብን ሰንበትን መዓልታዊ ካብ 8፡30 ቅ.ቓ ክሳብ 15፡30 ድ.ቓ

ኣልዓጅሚ፡ 01207726577

ዋትሳብ፡ 01207726577

ኣልኪሎ 21, ድሕሪ ኣልዓሳፍራ ዓረብ ሆስፕታል

ካብ ሶኒ ክሳብ ሮቡዕ ካብ 8፡30 ቅ.ቓ ክሳብ 15፡30 ድ.ቓ

ዲምያጥ፡ 01207937255/ 01122000782

ዋትሳብ፡ 01122000782

ህንጻ 81/21, ኣልሓይ ኣልኣወል፣ ኣልመንጥቓ ኣልኡላ፣ ጥቓ መስጂድ ኣል-ራሺዲ

ካብ ሰንበት ክሳብ ሓሙስ ካብ 8፡30 ቅ.ቓ ክሳብ 15፡30 ድ.ቓ

ኣልመንሱራ፡ 01010280088

ሻረዕ ኣልኢማም ሙሓመድ ዓብዱ ካብ ሻርዕ ቃናት ኣልሲዌስ ዝፍለ

ሶኒ ካብ 8፡30 ቅ.ቓ ክሳብ 15፡30 ድ.ቓ

ማጥሩሕ፡ 01016684787

ማእከል ዓስር ኣሊስላም ኣልጡቢ፣ ሻርዕ ኣልሳነዊያ፣ ጥቓ ማስጂድ ኣልደፍራዊ

ሶኒ ካብ 8፡30 ቅ.ቓ ክሳብ 15፡30 ድ.ቓ

ስነ-ኣእምሮኣውን ኣእምሮኣውን ጥዕና ኣገልግሎት ምሃብ

ካሪታስ ብጉጅለ ሓካይምን ስነ-ኣእምሮኣውያንን ኣቢሉ ንስነ-ኣእምሮኣዊ ገምጋምን ኣወሃህባ ኣገልግሎትን ኣገልግሎት ጥዕና ኣእምሮ ይህብ።
እቲ ኣገልግሎት፡ ብዘይካ’ቲ ዘድሊ መርመራታት፡ ናይ ደገ መርመራታት፡ ናይ ስነ-ኣእምሮኣዊ ፍወሳ፡ ከምኡ’ውን ምሉእ ትእዛዝ መድሃኒታት ብነጻ የጠቓልል።
ናይ ካሪታስ ናይ ህጹጽ እዋን ምላሽ ጉጅለ እውን 24 ሰዓታት ኣብ መዓልቲ ኣበርክቶ ይገብር

0227961441/0227961771/0227949203

ካሪታስ ንፍሉይ ድሌት ዘለዎም ሰባትን ኣረጋውያንን ውልቃውን ጉጅላውን ምኽርን ስነ-ኣእምሮኣዊ ማሕበራዊ ደገፍን ይህብ። ጽሬት ህይወት ዘመሓይሹ ናይ ኣእምሮ መሳርሒታት፡ ንዋትን ቀረብን (ጸቕጢ ዝሕግዙ ፍራሽ፡ ናይ ዓበይቲ ዳያፐር ወዘተ…) ክወሃቡ ይኽእሉ።
ካሪታስ ብመንገዲ ሪፈራል፡ ፍወሳ ተሃድሶ ሓዊሱ ኣገደስቲ ኣገልግሎታት ንምርካብ የቃልል። ፍሉይ ድሌት ዘለዎም ሰባት ስነ-ኣእምሮኣዊ ኩነታትን ማሕበራዊ ውህደትን ንምዕባይ ማሕበራውን መዘናግዕን ንጥፈታት ብቐጻሊ ይውደብ።

ስልኪ ቁፅሪ 0129880223/ 0129880884/ 023867366

ስነ-ኣእምራውን ማሕበራውን ኣገልግሎት

ምሕያል ማሕበረሰብ

ኣልእስከንደሪያ፡ 01120076669

ብጃካ ዓርብን ሰንበትን መዓልታዊ ካብ 8፡30 ቅ.ቓ ክሳብ 15፡30 ድ.ቓ

 

ዲምያጥ፡ 01153727700

ካብ ሰንበት ክሳብ ሓሙስ ካብ 9፡00 ቅ.ቓ ክሳብ 16፡00 ድ.ቓ

ኣገልግሎት መናባብሮ

ኣልእስከንደሪያ፡ 01148411166

ብጃካ ዓርብን ሰንበትን መዓልታዊ ካብ 8፡30 ቅ.ቓ ክሳብ 15፡30 ድ.ቓ

ዲምያጥ፡ 01148411166

ካብ ሰንበት ክሳብ ሓሙስ ካብ 9፡00 ቅ.ቓ ክሳብ 16፡00 ድ.ቓ

መስማራት ሓበሬታ

01129880800 / 01288064703


ካሪታስ ግብጺ ናይ ፌስቡክ ገጽ