ዳግመ ምስፋር (ተውጢን)

ኩሉ ብUNHCRን መሻርኽቱን ዝወሃብ ኣገልግሎት ብነጻ እዩ!

ዳግመ-ምጥያስ ነቶም ኣብ ከባቢኦም ክወሃሃዱ ወይ ናብ ዓዶም ክምለሱ ዘይክእሉን ኣብታ ዝነብሩላ ሃገር ቀጻሊ ናይ ሓለዋ ድሌታት ዘለዎምን ስደተኛታት ቀዋሚ ናይ ሳልሳይ ሃገር ፍታሕ ዘምጽእ መስርሕ እዩ።

ዳግመ-ምጥያስ ኣዝዩ ፍሉይ ጠለባት ዘማልኡ ስደተኛታት ዝወሃብ ውሱን መፍትሒ እዩ። እቶም መዐቀኒታት ብሃገር ዳግመ-ምጥያስ፣ ፍሉይ ድሌታት ሓለዋን ተቓላዕነትን ይግለጹ ። UNHCR ንውልቃዊ ጉዳያት ስደተኛታት ብቐጻሊ ይከታተልን ነቶም ኣብ ምሕሳብ ዳግመ-ምጥያስ ብቑዓት ዝኾኑ ይውስን።

ዳግመ-ምጥያስ መሰል ኣይኮነን፡ ንኹሉ ናይ ስደተኛ ደረጃ ዝተዋህቦ ድማ ኣይርከብን። ቦታታት ውሱን ስለዝኾነ ሃገራት ዳግመ-ምቕማጥ ክንደይ ስደተኛታት ዳግማይ ክሰፍራ ይመርጻ።

መን እዩ ዳግመ-ምጥያስ ክሕሰብ ዝኽእል?

ዳግመ-ምቕማጥ መለለዪ ዓሌት፡ ብሄር፡ ጾታ፡ ኩነታት ሓዳር፡ ትምህርቲ፡ ደረጃ፡ ማሕበራዊ ኩነታት፡ ዜግነት ወይ ሃይማኖት ብዘየገድስ ይግበር። ይኹን እምበር፡ ንዳግመ-ምጥያስ ምእንቲ ክትልለ፡ ነቶም ናይ ዳግመ-ምጥያስ ምድባት ከተማልእ ኣለካ።

ንዳግመ-ምጥያስ ምግባር ከመልክት ይኽእል ድየ?

ኣይፋልን ብመገዲ UNHCR ዝግበር ዳግመ-ምጥያስ ብውልቃዊ መመልከቲ ስደተኛ ኣይጅምርን እዩ። UNHCR ናይ ዳግመ-ምጥያስ ጥርዓናት (ደብዳቤታት፡ ኢ-መይላት ወዘተ) ወይ ካብ ስደተኛታት ዝመጽእ ጻውዒት ቴለፎን ኣብ ግምት ከእቱ ኣይክእልን እዩ። ብUNHCR እንተዘይተመኺርካ ናይ ዳግመ-ምጥያስ ጉዳይ ኣለካ ኢልካ ክትሓስብ የብልካን።

ዳግመ-ምጥያስ ንምሕታት ብውልቂ ናብቲ ቤት ጽሕፈት ምቕራብ ወይ ደብዳቤ ወይ ኢመይል ምልኣኽ ኣየድልን። ይኹን እምበር፡ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣብ ዝድለየሉ እዋን ምሳኻ ቆጸራ ምእንቲ ክሕዝ፡ ዝርዝር ርክብካ ምስ UNHCR እዋናዊ ምግባር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ።

ስደተኛታት ንዳግመ-ምጥያስ ብኸመይ ይልለዩ?

UNHCR ንመሰረት ስደተኛታት ብመሰረት ናይ ዳግመ-ምጥያስ መዐቀኒታት ብመሰረት ናይ ሓለዋ ድሌታቶም የለልዮም። ንመጠናኸሪ ዝኸውን መለለዪ ምስቲ ናብ ግብጺ ዝኣተኻሉ ዕለት ወይ ምስ ምዝገባ ኣብ UNHCR፡ ዜግነት ወይ ካልእ ፕሮፋይል ዝተኣሳሰር ኣይኮነን።

UNHCR ንስደተኛታት ብመሰረት ናይ ምክልኻል ድሌታቶም የለልዮምን ንኹነታት ኣዝዮም ተቓላዕቲ ስድራቤታት ብቐጻሊ ብምግምጋም ንመዐቀኒታት ዳግመ-ምጥያስ ዘማልኡ ድዮም ኣይማልኡን ይግምግም።

ሓደ ስደተኛ ብፍላይ ተቓላዓይ ምዃኑ ምልላይ፡ እቲ ስደተኛ ወይ ንኽምለስ ወይ ብቑዕ ወይ ንምጥያስ የድልዮ ማለት ኣይኮነን። ዳግመ-ምጥያስ ንUNHCR ንሓደ ስደተኛ ድሌታትን ተቓላዕነትን ንምምላእ ውሱን ኣማራጺ እዩ። ንሓደ ውልቃዊ ጉዳይ ኣብ ዝግምገመሉ እዋን፡ ወለንታዊ ምምላስን ናይ ከባቢ ውህደትን ተስፋታት እውን ኣብ ግምት ክኣቱ እዩ።

ከመይ ጌረ ኩነታት ናይቲ ናይ ዳግመ-ምጥያስ ጉዳየይ ክምርምር ይኽእል?

ጉዳይካ ብUNHCR ንመጠናኸሪ ዝረአ እንተኾይኑ፡ ብውልቂ ክትረኽበካን ኣብ ቤት ጽሕፈት UNHCR ንቃለ መሕትት ክትዕደምን ኢኻ። ድሕሪ እቲ ቃለ መሕትት፡ ብተሌፎን ዳግማይ ክትረኽበካ ኢኻ፡ ጉዳይካ ናብ ሃገር ዳግመ-ምጥያስ ከምዝተላእከ ድማ ይሕበር።

UNHCR ጉዳይካ ናብ ናይ ዳግመ-ምጥያስ ሃገር ከቕርቦ እንተዘይክኢሉ፡ ኣብዚ እዋን’ዚ ንዳግመ-ምጥያስ ብቑዕ ከምዘይኮንካ ይሕበር፡ እዚ ማለት ድሕሪ ደጊም ንጡፍ ናይ ዳግመ-ምጥያስ ጉዳይ የብልካን። ንልዕሊ 6 ኣዋርሕ ካብ UNHCR መልሲ እንተዘይሰሚዕኩም፡ ድሕሪ ናይ ዳግመ-ምጥያስ ቃለ-መጠይቕኩም፡ ብዛዕባ ጉዳይኩም ስቴታስ ሓድሽ ሓበሬታ ንምርካብ ርኸቡና።

ገለ ስደተኛታት ኣብ ዝሓለፈ እዋን ንዳግመ-ምጥያስ ምግባር ተለልዮም ከምዝነበሩን ቅድሚ ሓያሎ ዓመታት ምስ ዳግመ-ምጥያስ ምግባር ዝተኣሳሰር ርክብ ረኺቦም ክኾኑ ከምዝኽእሉን ግን ዝኾነ ቃለ መሕትት ከምዘይገበሩን ይኣምኑ። መብዛሕትኡ ግዜ እዞም ስደተኛታት ንጡፍ ጉዳያት የብሎምን።

ከመይ ጌረ ኩነታት ናይቲ ናይ ዳግመ-ምጥያስ ጉዳየይ ክምርምር ይኽእል?

ንጡፍ ናይ ዳግመ-ምጥያስ ጉዳይ እንተሃልዩካን እቲ ጉዳይ ኣበይ ደው ክብል ከምዝኽእልን ንምፍላጥ መስመር ቴሌፎን ክሕግዘካ ይኽእል። ብቐጥታ ብኢንፎላይን ወይ ብኻልእ ኣገባባት ኣቢልካ ዳግመ-ምጥያስ ከተመልክት ኣይትኽእልን ኢኻ።

ንናይ ኢመይል ሕቶታት፡ በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ርኸቡና፡ [email protected]

ሓድሽ ወይ ህጹጽ ሓለዋ፡ ጥዕና፡ ወይ ካልእ ስክፍታታት፡ እንተላይ ለውጢ ኣብ ኣቃውማ ስድራቤትን ዝርዝር ርክብን ንምክፋል ፋይልኩም ከተመሓይሹ ምስ እትደልዩ፡ በጃኹም ብመንገዲ ዝምልከቶ ናይ ኣገልግሎት ከባቢ ናይቲ መስመር ቴሌፎን ወይ ኣብ ዝቕጽል ናይ ምሕዳስ ቆጸራኹም ናብ UNHCR ጸብጻብ ኣቕርቡ።

ንዳግመ-ምጥያስ ምግባር እንተተለልየ እንታይ ይኸውን?

ጉዳይካ ንሕሳብ ዳግመ-ምጥያስ እንተተለልዩ፡ ብUNHCR ክትረኽበካን ንቃለ-መጠይቕ ክትዕደምን ኢኻ። ቃለ መሕትት እንተተገይሩካ ዳግማይ ክትሰፍር ኢኻ ዝብል ውሕስነት የለን። ድሕሪ እቲ ቃለ መሕትት፡ ጉዳይካ ንዳግመ-ምጥያስ ብቑዕ ኮይኑ እንተተረኺቡን ጉዳይካ ንኽረአ ናብ ናይ ዳግመ-ምጥያስ ሃገር እንተተመሓላሊፉን፡ ካብ UNHCR ስልኪ ይመጸካ፡ ብዛዕባ ምቕራብ ጉዳይካ ዝሕብር፡ እታ ሃገር ዝገልጽ።

UNHCR ብዛዕባ ነፍሲ ወከፍ ደረጃ መስርሕ ዳግመ-ምጥያስ ብተሌፎን ክረኽበካ እዩ። ስለዚ ቁጽሪ ርክብኩም እንተቐይርኩም UNHCR updated ክትገብሩ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ናብ መሻርኽቲ ኢንፎላይን ወይ UNHCR ብምድዋል ቁጽሪ ርክብኩም ምስ UNHCR ከተመሓይሹ ትኽእሉ ኢኹም።

መን እዩ ናይ መወዳእታ ውሳነ ኣብ ጉዳይይ ንዳግመ-ምጥያስ?

UNHCR ብዛዕባ ነፍሲ ወከፍ ደረጃ መስርሕ ዳግመ-ምጥያስ ብተሌፎን ክረኽበካ እዩ። ስለዚ ቁጽሪ ርክብኩም እንተቐይርኩም UNHCR updated ክትገብሩ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኢንፎላይን ወይ ናብ መሻርኽቲ UNHCR ብምድዋል ቁጽሪ ርክብኩም ከተመሓይሹ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣብ መንጎ ቃለ መሕትት ዳግመ-ምጥያስን ምብጋስን ክንደይ ግዜ ይወስድ?

ዳግመ-ምጥያስ ንኹሎም ዝምልከቶም ሰባት ኣዝዩ ነዊሕ መስርሕ ክኸውን ይኽእል እዩ፡ እቲ ናይ መስርሕ ግዜ ድማ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ይፈላለ፡ ብሰንኪ ዝተፈላለየ ሕግታት ኢሚግሬሽን፡ ቀዳምነታትን ጸጋታትን። ምስ UNHCR ናይ ምጥያስ ቃለ መሕትት ካብ ዝተዛዘመሉ ክሳብ ዝብገሰሉ ግዜ ክንደይ ግዜ ከም ዝወስድ ንምግማት ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ።

ከከም ኩነታት ዳግመ-ምጥያስን ኣገባባቱን ብዙሕ ኣዋርሕ ወይ ሓያሎ ዓመታት ክወስድ ይኽእል። ገለ ሃገራት ዳግመ-ምጥያስ እውን ኣብቲ ናይ መጀመርታ ቃለ መሕትት ምስ ኣብ መስመር ዳግመ-ምጥያስ ዝርከቡ ስደተኛታት ተወሳኺ ቃለ-መጠይቓት ክገብራ ይኽእላ እየን። ቅድሚ ምብጋስካ ሕክምናዊ መርመራ ክትገብርን ካብ ሃገር ዳግመ-ምጥያስን IOMን ተወሳኺ ሓበሬታ ክትረክብን ክግደድ እዩ።

UNHCR ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃታት መስርሕ ዳግመ-ምጥያስ ምሳኻ ክራኸብ እዩ፣ ግን ትዕግስቲ ምግባር ኣገዳሲ እዩ።

ናይ ዳግመ-ምጥያስ ጉዳየይ ምስጢራዊ ድዩ?

ኩሎም ብUNHCR ዝስርሑ ናይ ዳግመ-ምጥያስ ፋይላት ብጥብቂ ምስጢራዊ ይሕዙ። UNHCR ጉዳዮም ንሕሳብ ዳግመ-ምጥያስ ዝቐረቡ ስደተኛታት፡ UNHCR ንኹሉ ሓበሬታን ዝኾነ ንዓኣቶምን ንኣባላት ስድራቤቶምን ዝምልከት ሰነዳትን ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ካብታ ሃገር ዳግመ-ምጥያስ ከካፍል ስልጣን ዝህብ ኣዋጅ ክፈርሙ ክሓትት እዩ።

ጉዳይና ንዳግመ-ምጥያስ ክሕሰብ ከሎ ኣነ ወይ ጽግዕተኛታተይ ስራሕ ወይ ምጽናዕ ከቋርጽ ይግባእ ድዩ?

ኣይኮነን። ከምኡ ስለዝኾነ፡ እዚ ብሃገር ዳግመ-ምጥያስ ክሳብ ዝግለጽ፡ ጉዳይካ ንዳግመ-ምጥያስ ተቐባልነት ከም ዝረክብ ውሕስነት የለን። ብተወሳኺ ዳግመ-ምጥያስ ነዊሕ መስርሕ ስለዝኾነ ጉዳይካ ንዳግመ-ምጥያስ ተቐባልነት እንተረኺቡ ኣብታ ዳግመ-ምጥያስ ሃገር ክእለት ቋንቋ ሓዊሱ ናይ ስራሕ ክእለትን ትምህርትን መሰረታዊ ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ። ክእለትካ ሓንሳብ ዳግማይ ምስ ሰፈርካ ብዝበለጸ ክትወሃሃድ ክሕግዘካ እዩ!

ንመሰረት ምኽፋል የድልየኒ ድዩ?

ዳግመ-ምጥያስ ብነጻ እዩ።

ስደተኛታት ንመቕጻዕቲ ዳግመ-ምቕማጥ ዝኾነ ይኹን ሞገስ ክኸፍሉ ወይ ክህቡ የብሎምን ንዝኾነ ሰብ ጉዳዮም ናብ ዳግመ-ምጥያስ ንኽልእኽ። ኩሉ ብUNHCRን ኣተግበርቲ መሻርኽቱን ዝወሃብ ኣገልግሎታት ብነጻ እዩ።

ዝኾነ ሰብ ዳግመ-ምጥያስ ምግባር ገንዘብ ክሓትት እንተፈቲኑ ንUNHCR ኣፍልጡ።

UNHCR ምትላልን ብልሽውናን ኣይጻወርን እዩ። UNHCR ቅንዕናን ተኣማንነትን መስርሕ ምጥያስ ንምዕቃብ ምትላልን ብልሽውናን ንምምካት ቆሪጹ ተላዒሉ ኣሎ።

ዝኾነ ስደተኛ ምስ ናይ ዳግመ-ምጥያስ ጉዳዩ ዝተኣሳሰር ምትላል ክፍጽም ዝፍትን ኣብ ትሕቲ UNHCR ካብ ዳግመ-ምጥያስ ንሓዋሩ ክእለ ይኽእል። ኣብነታት ናይ ከምዚ ዓይነት ምትላል፡ ብዛዕባ ድሕረ ባይታኻ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ምሃብ፤ ናይ ሓሶት መንነት ኣለካ ምባል ወይ ንኻልእ ሰብ ክትትክእ ምፍታን፤ ሓቀኛ ኣባል ስድራቤትካ ዘይኮነ ሰብ ኣብ ጉዳይካ ክትውስኽ ምፍታን፤ ንኣገልግሎት ዳግመ-ምጥያስ ገንዘብ ምኽፋል፤ ስምን ኣርማን UNHCR ብዘይፍቓድ ምጥቃም።

ብኻልእ ስደተኛታት ዝተፈጸመ ምትላል እንተፈሊጥኩም ናብ: [email protected] ሪፖርት ግበሩ

ብዛዕባ ክፍጸም ዝኽእል ዘይግቡእ ተግባር ወይ ጾታዊ ምዝመዛ ወይ ግህሰት ብዝኾነ ኣባል ሰራሕተኛ UNHCR ወይ UNHCR Partner ወይ ካልኦት ብቐጥታ ምስ UNHCR ዝሰርሑ ሰባት ዝኾነ ሓበሬታ እንተሃልዩኩም፡ በጃኹም ናብ ቤት ጽሕፈት ዋና ተቖጻጻሪ UNHCR ዋና ተቖጻጻሪ UNHCR ጸብጻብ ኣቕርቡ፤

  • መስመር ቴሌፎን፡ +41-22-739-884
  • ምስጢራዊ ኢ-መይል[email protected]

ኣብ መስርሕ ዳግመ-ምጥያስ ንደገፍ ገንዘብ፡ ውልቃዊ ሓበሬታ፡ ሰነዳት ወዘተ ዝሓትት ሰብ ወይ ኣካል እንተቐሪቡኩም፡ በጃኹም ነዚ ብቕልጡፍ ናብ UNHCR ጸብጻብ ሃቡ።