ጥዕና

ኩሉ ብUNHCRን መሻርኽቱን ዝወሃብ ኣገልግሎት ብነጻ እዩ!

ሓሚመ ክንክን ጥዕና የድልየኒ ኣሎ። ካበይ ክረኽቦ ይኽእል?

ሚኒስትሪ ጥዕናን ህዝብን ግብጺ ንስደተኛታትን ሓተትቲ ዑቕባን ኣብ መሳለጥያታቱ ዝወሃቡ ኩሎም ኣገልግሎታት ጥዕና ምስ ዜጋታት ግብጺ ማዕረ ዕድል ይህብ ኣሎ። ንመብዛሕትኡ ኩነታት ናብ ህዝባዊ መባእታዊ ክንክን ጥዕና ከይድካ ኣብኡ ብነጻ ወይ ብተመጣጣኒ ወጻኢታት ክንክን ክትረክብ ትኽእል ማለት እዩ።

ከም ክታበት ደቀይ ወይ መርመራ ጥንሰይ ዝኣመሰሉ ናይ ምክልኻል ኣገልግሎት ጥዕና የድልየኒ ኣሎ። ናበይ ክኸይድ ይኽእል?

ከምዚ ዓይነት ኣገልግሎት ብነጻ ወይ ብተመጣጣኒ ወጻኢታት ኣብ ህዝባዊ መባእታዊ ክንክን ጥዕና ንዜጋታት ግብጺ ከምኡ’ውን ንስደተኛታትን ሓተትቲ ዑቕባን ዝወሃብ እዩ።

ህጹጽ ሕክምናዊ ኩነታት ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን – እንታይ ክገብር ኣለኒ?

መንግስታዊ ሆስፒታላት ንግብጻውያን ከምኡ’ውን ንስደተኛታትን ሓተትቲ ዑቕባን ብነጻ ወይ ብተመጣጣኒ ወጻኢታት መሰረታዊ ህይወት ዘድሕን ህጹጽ ኣገልግሎት ጥዕና ይህባ። ይኹን እምበር፡ ንዝለዓለ ምትእትታው ወይ ልዕሊ 24 ሰዓታት ኣብ ሆስፒታል ንዝኣትዉ ሰባት፡ እቲ ሆስፒታል ካብ ግብጻውያንን ዘይግብጻውያንን ብማዕረ ክፍሊት ክሓትት እዩ። መጓዓዝያ ኣምቡላንስ ናብቲ ኣብ ቀረባኻ ዝርከብ ሆስፒታል MOHP ንምርካብ፡ ቁጽሪ ተሌፎን 123 ደውሉ።MOHP ንኣገዳሲ ጥዕናዊ ድሌታት ንዘለዎም ሰባት ብቑጽሪ ተሌፎን 16474 ኣቢሉ ተወሳኺ ምኽርን ደገፍን ይህብ።

ሕዱር ሕማም ኣለኒ፡ ኣብ ህዝባዊ መባእታዊ ክንክን ጥዕና ግን ሓገዝ ክረክብ ኣይክእልን’የ ወይ’ውን መድሃኒታት ክገዝእ ዓቕሚ የብለይን። እንታይ ክገብር ይኽእል?

መሻርኽቲ ክንክን ጥዕና UNHCR ካሪታስ ኣብ ኣሌክሳንድርያ፡ ዳሚየታ፡ ማርሳ ማትሩህ፡ ዓባይ ካይሮን ኣስዋንን ክሊኒካት ኣለዋ። ኣብዘን ክሊኒካት እዚኣተን፡ ብነጻ ምምኽኻር፡ ትእዛዝ ናይ ድጎማ ዝግበረሎም መድሃኒታት፡ ከምኡ’ውን ናብ ድጎማ ዝግበረሎም መርመራታት መርመራታት ሪፈራል ክትረክብ ትኽእል። (ዝርዝር ርክብ ኣብ ታሕቲ ርአ።)

ኣነ ነፍሰጾር እየ፡ ንዓይን/ወይ ንውላደይን ብዘጋጥመኒ ሓደጋታት ጥዕና ድማ ስፔሻሊስት መርመራ የድልየኒ ኣሎ። ናበይ ክኸይድ ኣለኒ?

መሻርኽቲ ክንክን ጥዕና UNHCR ካሪታስሪፉጅ ግብጽ ንዝተሓላለኸ ወይ ልዑል ሓደጋ ዘለዎ ጥንሲ ዘለወን ደቂ ኣንስትዮ ነጻ ኣገልግሎት ጥዕና ይህባ። (ዝርዝር ርክብ ኣብ ታሕቲ ርአ)።

ኣነ ነፍሰጾር ስለ ዝኾንኩ፡ ውላደይ ኣብ ሆስፒታል ክወልድ ዓቕሚ የብለይን። እንታይ ክገብር ይኽእል?

መሻርኽቲ ክንክን ጥዕና UNHCR ካሪታስ ንዝኾነት ስደተኛ ወይ ሓታቲ ዑቕባ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ሆስፒታል MOHP ንዝወልድ ናይ ገንዘብ ደገፍ ይህብ። ንዝያዳ ሓበሬታ ምስ ክሊኒክ ካሪታስ ተወከሱ። (ዝርዝር ርክብ ኣብ ታሕቲ ርአ)።

ናይ ሆስፒታል ክንክን የድልየኒ እዩ ግን ዓቕሚ የብለይን። እንታይ ክገብር ኣለኒ?

 • መሻርኽቲ UNHCR ሴቭ ዘ ቺልድረን ንኸቢድ ሕክምናዊ ኩነታት ንዘለዎም ሰባት ናይ ሆስፒታል ክንክን ይኸፍል።
 • ህጹጽ ኩነታት እንተጋጢሙ ናብ መስመር ቴሌፎን ሴቭ ዘ ቺልድረን ደውሉ፡ 012 80770146012 8076 9456 ወይ 010 6483 3320
 • ህጹጽ ኩነታት እንተዘይሃልዩ፡ መጀመርታ ብሓኪም ኣብ ካሪታስ ክትረአን ክትውከስን ኣለካ (ኣብ ታሕቲ ዝርዝር ርክብ ርአ)።

ምስ ኤችኣይቪን/ወይ ቲቢ-ረኽሲ ዝተኣሳሰር ኣገልግሎት ጥዕና የድልየኒ ኣሎ። ካበይ ክረኽቦ ይኽእል?

 • MOHP ኣብ ፍሉያት ሆስፒታላት ንዝርከቡ ስደተኛታትን ሓተትቲ ዑቕባን ብነጻ ሕክምና ኤችኣይቪን ቲቢን ይህብ። ንዝያዳ ሓበሬታ ናብ መስመር ቴሌፎን ኤችኣይቪ ክትድውሉ ትኽእሉ ኢኹም፡ 01100666471
 • መሻርኽቲ UNHCR ሪፉጅ ግብጺ ተወሳኺ ተዛመድቲ ኣገልግሎታት ከም መርመራን ምኽርን ከምኡ’ውን ሕክምና ዕድለኛታት ረኽስታት ይህብ። (ዝርዝር ርክብ ኣብ ታሕቲ ርአ)።

ኣገልግሎት ጥዕና ንምርካብ ኣብ UNHCR ምምዝጋብ የድልየኒ ድዩ?

 • ከም MOHP ዝኣመሰሉ ትካላት ህዝባዊ ጥዕና መባእታዊ ትካላት ክንክን ጥዕና መባእታዊ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ንምሃብ ካርድታት UNHCR ኣይምርምሩን እዮም ከምኡ’ውን ኣብ MOHP ንዝርከብ ኣገልግሎት ህጹጽ ክፍልታት እውን ከምኡ
 • ይኹን እምበር፡ ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ብመሻርኽቲ UNHCR (ካሪታስ, ሴቭ ዘ ቺልድረን እና ረፉጅ ግብጽን) ዝወሃብ ኣገልግሎት ጥዕና ንምርካብ ኣብ UNHCR ክትምዝገብ ኣለካ።

ሕጂ ውን ናይ UNHCR ካርደይ ግዜኡ እንተወዲኡ ወይ እንተጠፊኡኒ ኣገልግሎት UNHCR ክረክብ ይኽእል ድየ?

 • ናይ ሓታቲ ዑቕባ ወይ ናይ ስደተኛ ካርድኻ ወይ ናይ ዑቕባ ምስክር ወረቐትካ ግዜኡ ከም ዘብቅዐ ምስ ተረዲእካ ኩሉ ግዜ ምስ UNHCR ርክብ ብምግባር ቆጸራ ክትሕዝ ኣለካ።
 • ሕጂ’ውን ብመንገዲ UNHCR መሻርኽቲ ክንክን ጥዕና ዘተግብር (ካሪታስረፉጅ ግብጽን ሴቭ ዘ ቺልድረን) ኣገልግሎት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም
 • ካብዞም ካርድታት እዚኣቶም፡ ቅኑዕ ይኹን ግዜኡ ዝሓለፎ፡ ወይ ጉዳይካ እንተተዓጽዩ፡ ወናኒ ዝኾነ ይኹን እንተዘይኮንካ፡ ብመንገዲ ኣተገባብራ መሻርኽቲ UNHCR ኣቢልካ ነቶም ኣብ ላዕሊ ዝተገልጹ ኣገልግሎታት ክትረኽቦም ኣይትኽእልን ኢኻ።

ርክባት

ካሪታስ

ኣብ ካይሮ ዝርከባ ክሊኒካት ካሪታስ፤

 • ጋርደን ሲቲ

አድራሻ: 8 ሻርዕ ኣብዱላጢፍ ባልጢያ፡ ብድሕሪ ፎር ሲዝን ሆቴል
ቁጽሪ ተሌፎን: 02 2794 9203 / 02 2796 1771 / 02 2796 1441

 • ማዲነት ነስር

አድራሻ:15 ሻረዕ ማሓመድ ዩሲፍ ሙሳ
ቁጽሪ ተሌፎን: 02 2386 7366 / 02 2386 7367 / 0223867378 / 011 2988 0884

 • ሲታ ኦክቶበር

አድራሻ: ቪላ 8/48 ኣልሓይ ኣልሳኒ ኣልመንጥቃ ኣልሳምና

ቁጽሪ ተሌፎን: 02 3889 7129 / 011 2988 4420

 

ኣብ ኣስዋን ዝርከብ ክሊኒክ ካሪታስ፤

አድራሻ: Al Sadat St., behind Al-Mokawolon El Arab Garage, Alta Ameen buildings
ቁጽሪ ተሌፎን።: 01155571760

 

ኣብ ሰሜናዊ ገማግም ባሕሪ ዝርከባ ክሊኒካት ካሪታስ፤

ኣልእስከንደሪያ

 • Raml ክሊኒክ

አድራሻ: 10 ሻረዕ ጣልዓት ኑዕማን፣ ረምል ኢስቴሽን

ቁጽሪ ተሌፎን: 01120077088 / 01207726477

 • Agamy ክሊኒክ

አድራሻ: ኣልኪሎ 21, ድሕሪ ኣልዓሳፍራ ዓረብ ሆስፕታል

ቁጽሪ ተሌፎን።: 01207726577

 

ዲምያጥ

አድራሻ: ህንጻ 81/21, ኣልሓይ ኣልኣወል፣ ኣልመንጥቓ ኣልኡላ፣ ጥቓ መስጂድ ኣል-ራሺዲ

ቁጽሪ ተሌፎን: 01207937255 / 01122000782

 

ኣልመንሱራ

አድራሻ: ሻረዕ ኣልኢማም ሙሓመድ ዓብዱ ካብ ሻርዕ ቃናት ኣልሲዌስ ዝፍለ

ቁጽሪ ተሌፎን።: 01010280088

 

ማጥሩሕ

አድራሻ: ማእከል ዓስር ኣሊስላም ኣልጡቢ፣ ሻርዕ ኣልሳነዊያ፣ ጥቓ ማስጂድ ኣልደፍራዊ

ቁጽሪ ተሌፎን።: 01000197739

 

ትካል ረፍዩጅ ኢጅፕቲ (ኣብ ካይሮ ጥራይ)

 • ኣል-ዛማልክ

አድራሻ: ኩሎም ቅዱሳን ቤተ ክርስትያን፣ 5 ሻረዕ ሜሸል ሉጥፊ ኣላህ፣ ብድሕሪ ማርዩት ሆቴል

ቁጽሪ ተሌፎን።: 012 7204 0710

 • ማዲነት ነስር

አድራሻ: ኣድራሻ፡ ፌርማታ ኣልሓይ ኣልዓሽር፣ እልሱቕ፣ በላሶ ቤት ጽሕፈት ኪቦን ኣልሓይ ኣልዓሽር

ቁጽሪ ተሌፎን።: 012 1197 0028

 • ሲታ ኦክቶበር

አድራሻ: 48 ኣልምሕወር ኣልመርከዚ፣ ኣልሓይ ኣልዓሽር፣ ኣልሳድስ ምን ኦክቶበር

ቁጽሪ ተሌፎን።: 012 1197 0037