Hayyama Jireenyaa Gibxii

Baqattootaa fi koolu galtoota dabalatee namni biyya alaa Rippabiliika Arabaa Masrii keessa jiraatu hundi hayyama jireenyaa seera qabeessa ta’e qabaachuun dirqama. Osoo hayyama jireenyaa seera qabeessa ta’e hin qabaatin seera jireenyaa biyyattii keessatti ba’e kan seera Masriitiin adabamu cabsaa jira. Kanaafuu, UNHCR biratti erga galmooftanii booda hayyama jireenyaa keessan argachuu qofa osoo hin taane yeroo yeroon isaa dhumu akka haaromsitan gorfamtaniittu.

Hayyama jireenyaa argachuuf ykn haaromsuuf qajeelfama kana hordofaa:

 1. Akkuma Ministeerri Dhimma Alaa Masrii (MFA) beeksise, 1st of July irraa eegalee, lakkoofsi adeemsa jireenyaaf kennamu kana booda Ministeera Dhimma Alaa (MFA) keessatti hin kennamu.Baqattootaa fi koolu galtoota haaromsuuf ykn argachuuf beellama qaban kaardii UNHCR isaanii Waajjiraalee UNHCR keessatti, Waajjiraalee UNHCR keessatti af-gaaffii isaanii irratti adeemsa jireenyaaf lakkoofsa (MFA) fudhachuu ni danda’u, guyyaa beellama Waajjira Komunikeeshinii Bulchiinsa Paaspoortii fi Immigireeshinii Abbaasiyaa jirutti dhiyaachuuf qaban waliin.

Namoota kaardii UNHCR seera qabeessa qabaniif, lakkoofsa wabii MFA fi guyyaan muudama Waajjira Komunikeeshinii Bulchiinsa Paaspoortii fi Immigireeshinii Abbaasiyaa dura jiru Caritas Egypt irraa argachuun ni danda’ama – waajjiraalee isaanii armaan gadii irraa argachuun ni danda’ama:

 • Magaalaa Onkoloolessa/October City:  Gamoo 48/8  –  8th aanaa,  2nd Ollaa
  Dilbataa fi Wiixata malee guyyaa guyyaan: 8:30 to 15:30.
 • Magaalaa Nasr/Nasr City: 30 Sibaway daandii dhaamsuu Anwar El Mofty daandii- Behind Magaalaa Nasr Giddugala tiraafikaa
  Dilbataa fi Wiixata malee guyyaa guyyaan: 8:30 to 15:30.
 • Alexandria: 26 Talaat Numaan daandii, Mahatet El Raml, Daree Sadaffaa
  Dilbataa fi Wiixata malee guyyaa guyyaan: 15:30 to 20:30.
 • Damietta: 21/81, 1St Ollaa, 1St District, fuuldura Dhaabbata Tuurizimii fi Hoteelotaa, Daamiyeetaa Haaraa
  Dilbataa fi Wiixata malee guyyaa guyyaan: 14:30 to 19:30.

Hubadhaa kaardii keessan sirrii ta’e gara Waajjiraalee Caritas fiduu qabdu. Dabalataanis, kaardii keessan guyyaa Waajjira Komunikeeshinii Bulchiinsa Paaspoortii fi Immigireeshinii Abbaasiyaatti beellamtanii yoo xiqqaate ji’a tokkoof hojiirra ooluu isaa mirkaneessaa.

 1. Mee itti dhiyaadhaa Waajjira Komunikeeshinii Bulchiinsa Paaspoortii fi Immigireeshinii Abbasyaa keessatti argamu guyyaa muudamaa lakkoofsa wabii MFA waliin argame irratti. Lakkoofsa wabii UNHCR ykn Caritas irraa kenname Waajjira Komunikeeshiniif kennuu qabda haaluma kanaan iyyata jireenyaa galmeessisuuf beellamni siif kennama.
 2. Guyyaa beellama keessanitti, maaloo Waajjira Jireenyaa Abbaasiyaa jirutti dhiyaadhaa, achitti unka iyyannoo hayyama jireenyaa dabalatee sanadoota barbaachisoo ta’an hunda akka dhiheessitan isin gaafanna. Miseensota maatii keessanii waliin ta’uun suuraa fi ashaaraa qubaa keessan akka kaafamus ni gaafatamna. Sana booda kaardii hayyama jireenyaa akka fudhattu beellamni siif kennamaaf.
 3. Maaloo beellama kennameen gara waajjira kenna jireenyaa Kutaa Jireenyaa Bulchiinsa Paaspoortii fi Immigireeshiniitti deebi’aa, achitti kaardii hayyama jireenyaa mootummaan Masrii irraa kenname ni argattu.
 4. Hayyamni jireenyaa kun kan kennamu Bulchiinsa Paaspoortii fi Immigireeshinii Abbaasiyaa qofatti. Bakki jireenyaa keessan Gibxii keessa jiru osoo hin ilaalin hojimaata hunda xumuruuf qaamaan achi dhaquu qabdu.

Maaloo guyyaa beellamini isiniif kennametti Waajjira Jireenyaa Bulchiinsa Paaspoortii fi Immigireeshinii Abbaasiyaatti dhiyaadhaa.Abbaan Taayitaa Immigireeshinii yoo guyyaa beellama keessanii Malee dhuftan iyyata keessan diduu danda’u.

Sanada akkamii fiduu qaba?

 1. Kaardii galmee UNHCR miseensota maatii fi hirkattoota Masrii keessatti isin biratti galmaa’an hunda.
 2. Paaspoortii jalqabaa miseensota maatii fi hirkattoota Masrii keessatti isin biratti galmaa’an.
 3. Koppii sanada galmee UNHCR fi paaspoortii kee lamaanuu.
 4. Lakkoofsa wabii kan waajjira UNHCR ykn Caritas irraa argattan.
 5. Suuraa kee kan hamma paaspoortii ta’e lama. Suuraan hirkattoota keessanii umuriin isaanii waggaa 12 fi isaa ol yoo ta’ee fi kaardii sanada UNHCR adda ta’e yoo kennameef malee hin barbaachisu.

Kaardii jireenyaa argachuuf kaffaltii kamiyyuu kaffaluun qabaa?

Eeyyee, kaffaltii adeemsa kaardii hayyama jireenyaa EGP 100 + kaffaltii bulchiinsa baankii miseensa maatii waggaa 12 ol ta’eef baankii bakka sanatti argamutti yeroo iyyata keessan Kutaa Jireenyaatti dhiheessitan kaffaluun isin irraa eegama.

Akkamitti Bulchiinsa Paaspoortii fi Immigireeshinii bira gahuu danda’a?

Waajjirri muummee bulchiinsa kanaa bakka 417 Ramses Daandii in Abbasiya, kan qajeelfama kana hordofuun geejjiba uummataatiin salphaatti dhaqqabuu danda’u:

Baqattoota Kaayiroo Guddittii keessa jiraataniif:

Meetroo Kaayiroo: Buufatni waajjira muummee haaraatti dhihoo jiru Buufata Abbaasiyaa (Sarara Magariisaa; Imbaba – Buufata Xiyyaaraa) dha. Bulchiinsi kun buufata meetroo irraa erga bahee booda daqiiqaa shan miilaan deemuun ni danda’ama.

Baqattoota bulchiinsa biroo keessa jiraataniif:

Buufata Baaburaa Ramses: Baabura/geejjibaa uummataa bulchiinsa kamirraayyuu gara buufata Ramses deemuun ni danda’ama. Yeroo buufata sana geessan buufata meetroo Al Shohadaa dhaquun buufata meetroo Ataba irraa bu’aa gara sarara meetroo magariisaa (Imbaba – Airport) tti jijjiiramtanii buufata Abbassiya bu’aa. Bulchiinsi kun buufata meetroo irraa erga bahee booda daqiiqaa shan miilaan deemuun ni danda’ama.