Nahlasovanie pochybení

Pripomíname, že všetky služby a činnosti úradu UNHCR sú vždy bezplatné. V žiadnom prípade sa od vás nikdy nebude požadovať žiadna platba za služby poskytované úradom UNHCR alebo niektorým z jeho partnerov. Dávajte si, prosím, pozor na podvodné správanie a neverte nikomu, kto si od vás vyžiada platbu za pomoc.

Čo je to pochybenie? 

Organizácia spojených národov definuje pochybenie ako „akékoľvek porušenie povinností zamestnanca vyplývajúcich z Charty Organizácie Spojených národov, služobného poriadku, pracovného poriadku, prípadne iných administratívnych dokumentov, alebo nedodržiavanie štandardov správania, ktoré sa očakávajú od pracovníka medzinárodného úradu.“

Možné pochybenia zahŕňajú:

 • Sexuálne vykorisťovanie a zneužívanie dotknutých osôb.
 • Podvod (napr. falšovanie dokumentu).
 • Korupcia (napr. vyberanie peňazí od utečencov alebo iných osôb).
 • Krádež a sprenevera (napr. krádež zariadenia alebo peňazí).
 • Obťažovanie na pracovisku (napr. nespravodlivé zaobchádzanie so zamestnancami).
 • Sexuálne obťažovanie (napr. nevítané sexuálne správanie).
 • Zneužívanie právomoci (napr. uprednostňovanie alebo diskriminácia zamestnancov).
 • Fyzický útok alebo vyhrážanie sa iným osobám.
 • Zneužitie majetku úradu UNHCR.
 • Porušenie povinnosti mlčanlivosti.
 • Konanie alebo správanie, ktoré by diskreditovalo úrad UNHCR.
 • Nedodržiavanie miestnych zákonov.
 • Konflikt záujmov.
 • Zneužívanie výsad a imunity.
 • Hrubá nedbanlivosť.
 • Nepovolené vykonávanie externej činnosti alebo zamestnania.

Čo sú podvod a korupcia?

Podvod je akýkoľvek úmyselný čin, ktorého cieľom je uviesť inú osobu do omylu so zámerom získania prospechu. Za takýto čin sa považuje aj získanie pomoci na základe falošných dokladov alebo falošných vyjadrení.

Korupcia je akýkoľvek čin ponúknutia, poskytnutia, prijatia alebo vyžiadania (priamo alebo nepriamo) čohokoľvek hodnotného s cieľom nevhodne ovplyvniť konanie inej osoby. Za takýto čin sa považuje aj požadovanie platby za humanitárnu pomoc.

Všetky služby úradu UNHCR sú bezplatné. Neverte žiadnej osobe ani organizácii, ktorá vás žiada o platbu za služby úradu UNHCR alebo jeho partnerov. Ak od vás niekto žiada peniaze alebo akúkoľvek inú formu odmeny vrátane odmeny sexuálneho charakteru, mali by ste túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť úradu UNHCR alebo najbližšiemu pracovisku polície. Upozorňujeme, že akákoľvek ponuka služieb úradu UNHCR výmenou za peniaze je podvodná.

Ak máte záujem o spoľahlivé informácie o práci a službách úradu UNHCR, vždy používajte stránku https://help.unhcr.org/slovakia/, alebo sa obráťte na informačnú linku úradu UNHCR, ktorá je k dispozícii od pondelka do piatku (8:00 – 20:00):

 • bezplatná linka: 0800 22 12 30 (hovor zo slovenského telefónneho čísla)
 • spoplatnená pevná linka: +421 2 22 11 56 50 (hovor zo zahraničného telefónneho čísla)

Čo je sexuálne zneužívanie a vykorisťovanie?

Sexuálne vykorisťovanie je akékoľvek zneužitie alebo pokus o zneužitie zraniteľnosti, pozície moci alebo dôvery na sexuálne účely.

 • Humanitárni pracovníci nesmú platiť za sex peniazmi, poskytnutím zamestnania, tovarom alebo službami – vrátane tovarov a služieb určených ako pomoc ľuďom v núdzi. Nesmú zneužiť prísľub ich poskytnutia na prinútenie iných ľudí, aby akceptovali akékoľvek správanie, ktoré ich ponižuje alebo využíva. Za takéto konanie sa považuje aj poskytnutie alebo ponúknutie peňazí za sex s prostitútkou.
 • Humanitárni pracovníci majú vplyv na to, kto dostane tovar a služby. Tým sa dostávajú do pozície moci vo vzťahu k ľuďom, ktorí potrebujú pomoc. Humanitárne organizácie preto dôrazne vyzývajú svojich pracovníkov, aby sa vyhýbali sexuálnym vzťahom s osobami postihnutými humanitárnou krízou. Takéto vzťahy spôsobujú, že humanitárna činnosť je vnímaná ako menej čestná a dôveryhodná.

Sexuálne zneužívanie je akákoľvek skutočná alebo potenciálna sexuálna aktivita vykonávaná s použitím násilia, v nerovnom postavení alebo z donútenia.

 • Humanitárni pracovníci nesmú mať sexuálne vzťahy so žiadnymi osobami mladšími ako 18 rokov, a to ani v prípade, ak to v ich krajine zákon povoľuje. Tvrdenie, že nepoznali skutočný vek osoby, nie je prijateľným ospravedlnením.

Ako nahlásiť pochybenie

Ak máte podozrenie na možné pochybenie zo strany pracovníkov úradu UNHCR alebo jeho partnerských organizácií, môžete túto skutočnosť priamo a dôverne nahlásiť Úradu generálneho inšpektora (IGO) so sídlom v ústredí UNHCR, a to

Prípadne môžete pochybenie dôverne nahlásiť úradu UNHCR na Slovensku prostredníctvom adresy [email protected].

Vaša správa by mala obsahovať nasledujúce informácie:

 • Čo sa stalo? Opíšte, čo o incidente alebo incidentoch viete.
 • Kto sa dopustil údajného pochybenia? Máte vedomosť, či sa na ňom zúčastnil aj niekto ďalší? Ak je to možné, uveďte celé mená, pracovné pozície a organizáciu.
 • Kedy a kde došlo k incidentu alebo incidentom? Ak je to možné, uveďte dátumy a časy.


Súvisiace informácie

<< Späť na domovskú stránku Slovenska
>> Vyberte inú krajinu na našej stránke UNHCR