Štipendijný program DAFI

Od roku 2022 UNHCR Slovensko udeľuje štipendiá DAFI vybraným študentom a študentkám z radov utečencov a utečeniek, ktorí sa zapíšu na bakalárske štúdium na slovenských vysokých školách.

Výzva na predkladanie žiadostí sa vyhlasuje každoročne na prelome júla/augusta a záujemcovia a záujemkyne o štúdium sa môžu prihlásiť prostredníctvom globálneho online portálu DAFI.

V súčasnosti nie je na Slovensku otvorená žiadna výzva na predkladanie žiadostí.


Čo je to štipendijný program DAFI?

Nemecká akademická iniciatíva pre utečencov a utečenky Alberta Einsteina (The Albert Einstein German Academic Refugee Initiative), známa ako štipendijný program DAFI, ponúka študentom a študentkám z radov utečencov a utečeniek možnosť získať vysokoškolské vzdelanie (bakalársky alebo ekvivalentný titul) v ich prvej krajine azylu. Vďaka podpore nemeckej vlády, UNHCR a súkromných darcov a darkýň podporil program DAFI od roku 1992 viac ako 24 300 mladých utečencov a utečeniek, aby mohli absolvovať vysokoškolské štúdium.

Hlavné ciele programu DAFI:

 • podporovať sebestačnosť mladých utečencov a utečeniek poskytovaním príležitostí na získanie vysokoškolského vzdelania, ktoré im otvára cestu k budúcemu zamestnaniu, podnikaniu, inému spôsobu obživy alebo postgraduálnemu štúdiu,
 • rozvíjať občianske, sociálne a vodcovské zručnosti študentov a študentiek DAFI s cieľom podporovať ľudské práva, rodovú rovnosť, mier a nenásilie a rozvoj komunity,
 • posilniť ochranný vplyv vzdelávania podporou celoživotného vzdelávania,
 • prispieť k udržateľnému rozvoju, mieru a stabilite v regiónoch postihnutých konfliktom a vysídľovaním a umožniť utečencom a utečenkám prístup k riešeniam.

Štúdium na magisterskej úrovni nie je v rámci programu DAFI podporované.


Aké sú podmienky štipendia DAFI?

Štipendiá DAFI prispievajú k širokej škále nákladov, ako je ubytovanie, strava, miestna doprava a študijné materiály, a v niektorých prípadoch aj registračné poplatky a školné.

Štipendiá DAFI sa môžu každoročne predlžovať až štyri roky, a to na základe pravidelnej dochádzky na vyučovanie, úspešného ukončenia každého semestra a akademického roka, pokroku pri získavaní bakalárskeho titulu v rámci štandardnej dĺžky štúdia, ktorý predpokladá vysokoškolská inštitúcia, a pravidelnej účasti na aktivitách programu DAFI (napr. stretnutia študentov a študentiek, komunitné aktivity atď.).


Aké sú kritériá na získanie štipendia DAFI?

Aby ste mohli na Slovensku získať štipendium DAFI, musíte spĺňať nasledujúce kritériá:

 • na Slovensku vám bol udelený štatút utečenca/utečenky (alebo ste požiadali o azyl) alebo vám bolo udelené dočasné útočisko,
 • na začiatku štúdia máte menej ako 28 rokov,
 • máte ukončené gymnaziálne/stredoškolské vzdelanie a môžete predložiť originály dokladov potvrdzujúcich vaše výsledky,
 • dosiahli ste aspoň 60 % bodov na konci strednej školy na skúškach,
 • ste prijatí na bakalárske štúdium na akreditovanej univerzite alebo vysokej škole na Slovensku (buď ste práve prijatí v čase podania žiadosti o DAFI, alebo študujete v bakalárskom študijnom programe a zostávajú vám viac ako dva roky štúdia),
 • ovládate vyučovací jazyk študijného programu, na ktorý ste sa zapísali,
 • potrebujete finančnú pomoc na pokračovanie v štúdiu,
 • máte silnú motiváciu prispieť k rozvoju svojej komunity prostredníctvom vodcovstva, dobrovoľníckej činnosti, komunitnej služby, mentorstva, rozvoja komunity alebo podobne,
 • v súčasnosti nepoberáte štipendium z iného zdroja (napr. súkromné štipendium, štipendium slovenskej vlády, štipendium Erasmus a pod.).

Nemáte nárok na štipendium DAFI:

 • uchádzači s pokročilými prípadmi presídlenia alebo doplnkovými cestami (odchod sa očakáva do jedného roka),
 • žiadatelia, ktorí neplánujú ukončiť vysokoškolské štúdium na Slovensku z dôvodu plánovanej repatriácie alebo iných dôvodov,
 • študenti, ktorí už majú vysokoškolské vzdelanie tretieho alebo vyššieho stupňa.

Viac informácií o štipendijnom programe DAFI:


Súvisiace informácie

<< Späť na domovskú stránku Slovenska
>> Vyberte inú krajinu na našej stránke UNHCR