Finančná pomoc 2024


Často kladené otázky k novému spoločnému programu finančnej pomoci UNHCR a UNICEF v roku 2024

UNHCR a UNICEF v reakcii na otázky týkajúce sa nového spoločného programu finančnej pomoci v roku 2024 vytvorili dokument Často kladené otázky.

 


Požiadať o pohovor

Termín pohovoru si môžete dohodnúť pomocou tohto odkazu alebo kontaktovať našu telefonickú linku pomoci.
Po odoslaní žiadosti o pohovor vykoná UNHCR predbež preverenie. Potom dostanete SMS informujúcu o dátume a mieste vášho osobného pohovoru s UNHCR.  Upozorňujeme, že zaslanie SMS môže trvať niekoľko dní a že termín pohovoru nepredstavuje automatické prijatie do programu finančnej pomoci. Váš prípad bude ďalej preskúmaný po vašom osobnom pohovore.


Finančná pomoc od UNHCR-UNICEF pre zraniteľnýchutečencov a utečenky na Slovensku v roku 2024

UNHCR a UNICEF podporia utečencov a utečenky/osoby s dočasným útočiskom („odídenec), žiadateľov o azyl a osoby bez štátnej príslušnosti na Slovensku, ktorí považovaní za obzvlášť zraniteľných podľa nižšie uvedených kritérií oprávnenosti. prostredníctvom nového program finančnej pomoci na Slovensku v roku 2024 s cieľom zmierniť individuálne riziká pre ich ochranu a podporiť ich základné potreby. 

 1. Kritériá oprávnenosti 

Na program finančnej pomoci budú zvážení len , ktorí spĺňajú kritériá. 
1. Oprávnené osoby a rodiny , ktoré prišli na územie Slovenskej republiky po 1 . januári 2024 a ekonomicky znevýhodnené (napr. nemajú riadne zamestnanie alebo riadny zdroj príjmu alebo zdroj príjmu nižší ako životné minimum); ALEBO  
2. Nedostávajú podporu od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR; a zároveň  
3. Fulfilling one or more criteria below:
ste osamelý rodič alebo sa staráte o 2 alebo viac detí; ALEBO  
ste rodina s 3 alebo viacerými deťmi; ALEBO 
ste osamelý rodič alebo rodina s aspoň jedným dieťaťom mladším ako 3 roky; ALEBO 
vy alebo dieťa vo vašej rodine ste považovaný za osobu so zdravotným postihnutím; ALEBO 
máte 60 a viac rokov a nemáte v rodine pracujúcu dospelú osobu; ALEBO  
• máte vážny zdravotný stav. 

Doplňujúce informácie: 
Počas pohovoru si vyžiadame podporné dokumenty o zdravotnom postihnutí alebo zdravotnom stave a rozhodnutie o nepriznaní pomoci z Úradu práce 
UNHCR posúdi všetky žiadosti starších osôb, dospelých so zdravotným postihnutím bez detí a dospelých s vážnym zdravotným stavom. Jedna z partnerských organizácií UNHCR vás môže kontaktovať na vašom slovenskom telefónnom čísle pre bližšie posúdenie zraniteľnosti. 
Pre účely registrácie je nevyhnutné mať k dispozícii slovenské telefónne číslo. 

2. Podanie žiadosti 

Termín pohovoru si môžete dohodnúť pomocou tohto odkazu alebo kontaktovať našu telefonickú linku pomoci.
Po odoslaní žiadosti o pohovor vykoná UNHCR predbež preverenie. Potom dostanete SMS informujúcu o dátume a mieste vášho osobného pohovoru s UNHCR.  Upozorňujeme, že zaslanie SMS môže trvať niekoľko dní a že termín pohovoru nepredstavuje automatické prijatie do programu finančnej pomoci. Váš prípad bude ďalej preskúmaný po vašom osobnom pohovore.

DÔLEŽITÉ: Nepristupujte prosím k registračným centrám za týmto účelom bez termínu pohovoru.

3. Dokončenie osobnej registrácie 

Počas pohovoru je potrebné mať so sebou tieto dokumenty: 
Pas, občiansky preukaz alebo akýkoľvek iný doklad, ktorý môže preukázať vašu totožnosť. 
Slovenské rodné číslo vydané pri udelení dočasného útočiska alebo osvedčenia žiadateľa o azyl/utečenca. 
Slovenské telefónne číslo. Každá rodina musí mať vlastné slovenské telefónne číslo. Prosím, nezdieľajte telefónne čísla medzi rodinami. 
Číslo slovenského bankového účtu/IBAN a zmluvu s bankou (ak ju máte a ste vlastníkom účtu). 
Slovenský doklad o opatrovníctve dieťaťa (ak je to relevantné). 
Dokumenty poskytnuté Úradom práce, ktoré potvrdzujú, že vám bola zamietnutá pomoc. 
Dokumenty potvrdzujúce zdravotný stav a/alebo zdravotné postihnutie. 

DÔLEŽITÉ: Na pohovor prosím príďte so všetkými členmi rodiny. Ak člen rodiny vážne problémy s pohybom alebo zdravotné postihnutie, môžete o tom informovať počas pohovoru 

4. Proces preskúmania  

Ak sa pri pohovore preukážete, že spĺňate kritériá oprávnenosti, dostanete SMS s potvrdením, že máte nárok na pomoc. Ak nespĺňate požadované kritériá, dostanete SMS s informáciu o tomto rozhodnutí. Upozorňujeme, že rozhodovací proces môže trvať až 4 týždne. 

 5. Vyplatenie pomoci 

Po spracovaní platby dostanete upozornenie prostredníctvom SMS. Ak dostávate platbu prostredníctvom spoločnosti Western Union, bude vám zaslaná ďalšia SMS s kódom. Pri preberaní platby v ktorejkoľvek  pobočke spoločnosti Western Union si prosím prineste platný doklad totožnosti. 

6. Odhad finančnej podpory 

Suma sa vypočíta na základe počtu rodinných príslušníkov, ich veku a kategórie zraniteľnosti, ktorá sa týka rodiny.  Približnú sumu je možné vypočítať pomocou online kalkulačky.

DÔLEŽITÉ: Upozorňujeme, že tento nástroj slúži len na informačné účely a nenesie žiadne právne povinnosti. Oficiálne výpočty hotovostnej pomoci pre oprávnené domácnosti budú vykonávať UNHCR a UNICEF. 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte linku pomoci UNHCR-UNICEF: 

Bezplatná linka: 0800 22 12 30 (volania zo slovenského tel. čísla) 
Bežná pevná linka: +421 2 22 11 56 50 (volania z iného ako slovenského tel. čísla)
pondelok piatok (pracovné dni), 8:00 – 18:00
E-mail UNHCR ohľadom finančnej pomoci:  [email protected]
Najnovšie informácie o tomto programe budú vždy zverejnené na našom Telegram kanáli:
http://t.me/unhcr_slovakia

Viac informácií nájdete tu.