Pomoc pri násilí

Aké sú formy rodovo podmieneného násilia (GBV)?

Rodovo podmienené násilie (GBV) je vážnym porušením ľudských práv a život ohrozujúcim problémom zdravia s potrebou ochrany. Podľa odhadov každá tretia žena zažije v živote sexuálne alebo fyzické násilie. Rodovo podmienené násilie môže zahŕňať sexuálnu, fyzickú, duševnú a ekonomickú ujmu spôsobenú na verejnosti alebo v súkromí. Zahŕňa aj vyhrážky násilím, kontrolu nátlakom a manipuláciu. GBV môže  mať mnoho podôb ako je napríklad násilie zo strany intímneho partnera, sexuálne násilie, detské sobáše, mrzačenie ženských pohlavných orgánov a takzvané „zločiny v mene cti“. Dôsledky rodovo podmieneného násilia sú zničujúce a môžu mať pre ľudí, ktorí ho zažili, doživotné následky.

AK STE ZAŽILI NÁSILIE v sexuálnej, fyzickej alebo psychickej forme, sexuálne  vykorisťovanie alebo obťažovanie, alebo máte z takéhoto násilia strach, nie je to vaša chyba A NIE STE V TOM SAMA.

Kde hľadať pomoc?

Pohotovostné služby – bezplatné telefónne čísla 24/7 (SK): 

  • Tiesňová linka (polícia, hasiči, zdravotná služba): 📞112
  • Polícia: 📞158
  • Zdravotná záchranná služba: 📞155

Bezplatná psychologická podpora po telefóne v jazykoch UK a RU poskytovaná Ligou za duševné zdravie (24/7) na bezplatnej telefónnej linke 📞0800 222 450.
Poradkyňa vás môže odkázať na ďalšie služby dostupné podľa vašej aktuálnej polohy.

Núdzová krízová intervencia na mieste a psychologická pomoc Modrý anjel (SK/UA/EN): 📞 0944 171 272

Pre zdravotnú pomoc kontaktujte Equita (UA/SK/EN): 📞+421 948 339 647,[email protected]

Národná linka pomoci ženám zažívajúcim násilie na bezplatnom čísle 24 hodín denne (SK/EN): 📞0800 212 212.

Viac informácií pre obete domáceho násilia (SK): 🌐zastavmenasilie.gov.sk/adresar/

Informácie o právach obetí trestných činov na Slovensku (SK): 🌐pomocpreobete.gov.sk

Národná linka pomoci pre ohrozené deti, ktorú poskytuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (SK): 📞 0800 191 222, online 🌐viacakonick.gov.sk/

Bezplatná linka pomoci pre obete obchodovania s ľuďmi, ktorú poskytuje Charitas (SK) 📞0800 800 818.

Právnu pomoc v prípadoch diskriminácie, vrátane sexuálneho obťažovania, poskytuje Slovenské národné stredisko pre ľudské práva 📞+421220850121 (SK/EN/UA): ✉ [email protected]

K násiliu páchanému humanitárnym personálom

Neprijateľné sexuálne správanie humanitárneho personálu zahŕňa činy spáchané zamestnancami a dobrovoľníkmi Organizácie Spojených národov, ich partnerských organizácií, mimovládnych organizácií atď. pri poskytovaní pomoci. Vyskytuje sa, keď osoby v pozícii moci alebo dôvery využívajú zraniteľnosť ľudí z postihnutých komunít za účelom sexuálnych aktivít.

Humanitárni pracovníci môžu byť potrestaní – dokonca prepustení – za neprijateľné sexuálne správanie vo vzťahu. Toto sú pravidlá:

  • Humanitárny personál nesmie mať sexuálne vzťahy s osobami mladšími ako 18 rokov, aj keď je to v danej krajine legálne. Tvrdenie, že páchateľ nepoznal skutočný vek osoby, nie je neospravedlnením.
  • Humanitárnemu personálu nie je dovolené kupovať sex za peniaze, ani za prísľub práce, tovar alebo služby, a to vrátane tovarov a služieb určených ako pomoc ľuďom v núdzi. Nesmie používať prísľuby takýchto vecí na vynútenie akékoľvek ponižujúceho alebo zneužívajúceho správania. To zahŕňa aj platenie alebo ponúkanie finančnej odmeny za sex s prostitútkou.
  • Humanitarian workers have influence over who receives goods and services. This places them in a position of power in relation to people who need assistance. For that reason, humanitarian organizations strongly encourage staff not to have sexual relationships with anyone affected by a humanitarian emergency. Such relationships make humanitarian action seem less honest and credible.
  • Humanitárny personál má vplyv na to, kto dostane tovar a služby. To ho stavia do mocenskej pozície moci voči ľuďom potrebujúcim pomoc. Z tohto dôvodu humanitárne organizácie dôrazne nabádajú svojich zamestnancov, aby nemali sexuálne vzťahy s osobami zasiahnutými humanitárnou krízou. Takéto vzťahy môžu spochybňovať úprimnosť a dôveryhodnosť humanitárnej práce.
  • Ak sa humanitárny pracovník alebo pracovníčka obáva alebo má podozrenie, že niekto v jeho alebo inej humanitárnej organizácii môže porušovať pravidlá o sexuálnom správaní, musí to nahlásiť podľa postupov stanovených ich organizáciou.
  • Humanitárny personál musí vytvárať a udržiavať pracovné prostredie, ktoré zabraňuje neprijateľnému sexuálnemu správaniu a povzbudzuje zamestnancov a zamestnankyne, aby sa správali tak, ako je stanovené v ich kódexoch správania. Manažment je zodpovedný za podporu a rozvoj systémov, ktoré udržiavajú toto prostredie.

Ďalšie informácie o tom, ako nahlásiť sexuálne vykorisťovanie a zneužívanie, nájdete v časti: Nahlásenie nevhodného správania: Nahlasovanie pochybení


Súvisiace informácie

<< Späť na domovskú stránku Slovenska
>> Vyberte inú krajinu na našej stránke UNHCR