Často kladené otázky (FAQ) o vzdelávaní a zápise na Slovensku  


Môžem zapísať svoje dieťa do slovenskej materskej školy?

▸Áno! Deti s udeleným azylom, poskytnutou doplnkovou ochranou alebo poskytnutým dočasným útočiskom majú právo chodiť do materskej školy rovnako ako všetky slovenské deti.

▸Materské školy na Slovensku sú zvyčajne určené pre deti vo veku 3 – 6 rokov.

▸Predprimárne vzdelávanie je v danom školskom roku povinné pre dieťa, ktoré do 31. augusta (tesne pred začiatkom školského roka) dosiahlo vek 5 rokov.


Ako môžem zapísať svoje dieťa do slovenskej materskej školy?

Na tejto webovej stránke môžete zistiť, ktorá materská škola je vám pridelená na základe vašej adresy. Rodičia majú možnosť voľného výberu materských škôl, takže máte právo kontaktovať ktorúkoľvek materskú školu, ale je pravdepodobné, že nie všetky budú môcť prijať vaše dieťa.

▸Odporúča sa osloviť vybranú materskú školu priamo, no ďalšie informácie a podporu môžete hľadať na mestskom, miestnom alebo obecnom úrade alebo na miestne príslušnom úrade pre podporu rodiny a sociálnoprávnu ochranu detí. V prípade, že neovládate slovenský jazyk, je potrebné, aby vás niekto sprevádzal a pomohol vám s prekladom.


Musí byť moje dieťa zaočkované, aby mohlo navštevovať materskú školu?

▸Pre každé dieťa na Slovensku existujú rôzne povinné očkovania v závislosti od jeho veku. Odporúčame vám obrátiť sa na pediatra a dohodnúť sa na očkovacom pláne pre vaše dieťa.

Počas zápisu do materskej školy môžete byť požiadaní o predloženie dokladu o očkovaní. Ak bolo vaše dieťa v minulosti zaočkované, ale nemáte doklad o očkovaní, požiadajte o radu pediatra.


Kde môžem požiadať o podporu pri zápise do materskej školy?

Ak chcete požiadať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) o podporu pri zápise vášho dieťaťa (vo veku od 3 rokov) do slovenskej materskej školy, vyplňte tento online formulár UNHCR (k dispozícii v angličtine, slovenčine, ukrajinčine, ruštine, arabčine, turečtine, paštúnčine a perzštine).

Po vyplnení formulára budú informácie odovzdané MŠVVaŠ SR a regionálnemu koordinátorovi/koordinátorke Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVAM), ktorý/á je zodpovedný/á za vyhľadávanie voľných materských škôl v oblasti/regióne, v ktorom máte bydlisko. Regionálny koordinátor/koordinátorka určí najbližšiu dostupnú materskú školu, potvrdí dostupnosť s materskou školou a potom osloví rodiny, aby uľahčil/a umiestnenie.

Ak sa chcete obrátiť priamo na regionálneho koordinátora/regionálnu koordinátorku NIVAM, ktorý/á vám môže pomôcť so zápisom do školy, pozrite si zoznam koordinátorov a koordinátoriek tu: https://nivam.sk/podpora-cudzincov/


Sú v materských školách špeciálni pedagógovia a špeciálne pedagogičky pre deti so špeciálnymi potrebami?

Predškolské zariadenia môžu zamestnávať špeciálnych pedagógov/špeciálne pedagogičky alebo asistentov/asistentky, ale nie každá materská škola ich zaručene má.

▸Ak má vaše dieťa špeciálne potreby, uveďte to v online formulári UNHCR, prostredníctvom ktorého môžete požiadať o podporu pri zápise. Vzhľadom na obmedzenia týkajúce sa ochrany osobných údajov nie je možné prostredníctvom formulára zhromažďovať žiadne podrobnosti, ale ak uvediete, že má vaše dieťa špeciálne potreby, regionálny koordinátor/regionálna koordinátorka NIVAM vás bude kontaktovať a bude s vami spolupracovať na určení najlepšieho postupu pre vaše dieťa, ktorý môže zahŕňať zápis do špecializovanej predškolskej inštitúcie vybavenej na riešenie jeho/jej špeciálnych potrieb (špeciálne materské školy).


Môžem zapísať svoje dieťa do slovenskej základnej alebo strednej školy?

▸Áno! Deti s udeleným azylom, poskytnutou doplnkovou ochranou alebo poskytnutým dočasným útočiskom majú právo chodiť do školy rovnako ako všetky slovenské deti.

▸Vzdelávanie je na Slovensku povinné vo veku od 6 do 16 rokov.

▸Základné vzdelanie sa poskytuje v základných školách (ročníky 1 – 9 vo veku 6 – 14 rokov), po ktorých môžu deti nastúpiť na stredné školy (ročníky 1 – 4/5/6 vo veku 14 – 18/19/20 rokov) – vrátane gymnázií, stredných odborných škôl, stredných športových škôl, umeleckých škôl a konzervatórií.

Základné a stredoškolské vzdelávanie je na Slovensku bezplatné vo verejných inštitúciách (prevažne štátnych alebo cirkevných). Máte právo vybrať si súkromné inštitúcie, ale upozorňujeme, že tieto sú spoplatnené.

▸Základné školy sú povinné ponúknuť prístup do svojich inštitúcií všetkým deťom v rámci svojich vzdelávacích obvodov, pokiaľ na to majú kapacity. V týchto prípadoch by dieťa malo mať prístup do susednej školy.

Povinná školská dochádzka sa nemôže plniť prostredníctvom neregistrovaných, komunitne vedených škôl.


Ako môžem zapísať svoje dieťa do základnej školy (ročníky 1 – 9)?

Na tejto webovej stránkemôžete zistiť, ktorá základná škola je vám pridelená na základe vašej adresy. Ak je vo vašom školskom obvode viac ako jedna škola, môžete si z dostupných možností vybrať školu, ktorú uprednostňujete. Rodičia majú možnosť voľného výberu školy, takže máte právo kontaktovať ktorúkoľvek školu, ale je pravdepodobné, že nie všetky budú môcť vaše dieťa prijať.

▸Odporúča sa osloviť priamo školu, ktorú ste si vybrali, ale ďalšie informácie a pomoc pri hľadaní miesta pre vaše dieťa môžete hľadať na príslušnom Regionálnom úrade školskej správy vo vašom okolí. V prípade, že neovládate slovenský jazyk, je potrebné, aby vás niekto sprevádzal a pomohol vám s prekladom.

 


Ako môžem zapísať svoje dieťa na strednú školu (ročníky 10 – 13)?

Na tejto webovej stránke môžete zistiť, ktorá stredná škola je vám pridelená na základe vašej adresy. Ak je vo vašom školskom obvode viac ako jedna škola, môžete si z dostupných možností vybrať školu, ktorú uprednostňujete.

Odporúčame vám, aby ste sa obrátili priamo na stredné školy a prediskutovali s nimi postup pri zápise. V prípade stredných škôl je možnosť slobodného výberu školy, ale školy môžu slobodne rozhodnúť o kritériách prijatia.

V prípade, že sa vyskytnú výzvy pri hľadaní vhodnej školy, ktorá môže vaše dieťa prijať, obráťte sa na Regionálny úrad školskej správy vo vašom okrese, ktorý vám poskytne pomoc.


Kedy mám svoje dieťa zapísať?

Na Slovensku sa akademický rok začína v septembri.

Zápis koná na konci predchádzajúceho akademického roka:

  • V marci: zápis do stredných škôl
  • V apríli: zápis do základných škôl
  • Koniec apríla/prvá polovica mája: prijímacie skúšky na stredné školy
  • V máji: zápis do materských škôl

Keďže procesy môžu trvať dlhšie, je dôležité poznať presné termíny zápisu (ktoré sa môžu líšiť v závislosti od mesta) a začať proces zápisu čo najskôr, aby ste zabezpečili, že vaše dieťa bude môcť byť zapísané včas.


Kedy mám zapísať svoje dieťa?

Aktuálny školský rok sa začal 4. septembra 2023. Ak ste ešte nezačali proces zápisu, odporúčame vám, aby ste ho začali čo najskôr.


Aké dokumenty potrebujem na zápis svojho dieťaťa do školy?

Školy môžu požadovať určité dokumenty na zápis, medzi ktoré môžu patriť nasledujúce dokumenty:

  • vyplnená prihláška
  • rodný list vášho dieťaťa
  • doklad preukazujúci totožnosť vášho dieťaťa (napr. cestovný pas, občiansky preukaz)
  • číslo zdravotného poistenia vášho dieťaťa (môže stačiť číslo dokladu o poskytnutí dočasného útočiska)
  • doklad, v ktorom je uvedený váš preukaz totožnosti (napr. cestovný pas, občiansky preukaz)
  • doklad o poskytnutí dočasného útočiska alebo iný preukaz o pobyte

Ak nemáte všetky tieto doklady, nenechajte sa odradiť a nezabudnite svoju situáciu vysvetliť vedeniu školy.

 


Do ktorej triedy bude chodiť moje dieťa?

Riaditeľ/riaditeľka školy spolu s rodičmi rozhodne o triede, do ktorej bude vaše dieťa zapísané. Toto rozhodnutie by malo byť urobené spoločne s rodičmi, ale dieťa môže byť požiadané aj o vyplnenie niektorých testov.


Musí byť moje dieťa zaočkované, aby mohlo navštevovať školu?

▸Pre každé dieťa na Slovensku existujú rôzne povinné očkovania v závislosti od jeho veku. Odporúčame vám obrátiť sa na pediatra a dohodnúť sa na očkovacom pláne pre vaše dieťa.

Počas zápisu do školy môžete byť požiadaní o predloženie dokladu o očkovaní. Ak bolo vaše dieťa v minulosti očkované, ale nemáte doklad o očkovaní, požiadajte o radu pediatra.


Kde môžem požiadať o podporu pri zápise do základnej a strednej školy?

Ak chcete požiadať MŠVVaŠ SR o podporu pri zápise vášho dieťaťa na slovenskú základnú a strednú školu, vyplňte tento online formulár UNHCR (k dispozícii v angličtine, slovenčine, ukrajinčine, ruštine, arabčine, turečtine, paštúnčine a perzštine).

Po vyplnení formulára budú informácie odovzdané MŠVVaŠ SR a regionálnemu koordinátorovi Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVAM), ktorý je zodpovedný za vyhľadávanie dostupných škôl v oblasti/regióne, v ktorom máte bydlisko. Regionálny koordinátor/regionálna koordinátorka určí najbližšiu dostupnú školu, potvrdí dostupnosť s riaditeľom/riaditeľkou školy a potom osloví rodiny, aby uľahčil/a umiestnenie.

Ak sa chcete obrátiť priamo na regionálneho koordinátora/regionálnu koordinátorku NIVAM, ktorý/á vám môže pomôcť so zápisom do školy, pozrite si zoznam koordinátorov/koordinátoriek tu: https://nivam.sk/podpora-cudzincov/


Ako sa môžem zapísať na slovenskú vysokú školu?

Ak sa chcete zapísať na slovenskú vysokú školu, obráťte sa priamo na vysokú školu. Zoznam verejných slovenských vysokých škôl si môžete pozrieť tu.

Žiaľ, v súčasnosti nie je k dispozícii žiadna centralizovaná pomoc pri umiestňovaní na vysoké školy.


Čo mám robiť, ak som bol prijatý na slovenskú vysokú školu, ale odmietli mi poskytnúť miesto na vysokoškolskom internáte?

▸V prípade študentov a študentiek mladších ako 18 rokov sa obráťte na Regionálny úrad školskej správy (RÚŠS), ktorý vám pomôže nájsť ubytovanie na stredoškolskom internáte.

▸V prípade študentov a študentiek starších ako 18 rokov by ste ako zahraničný študent/študentka prvého ročníka mali mať prednosť pri umiestnení na internát za predpokladu, že ste o miesto na internáte požiadali včas (zvyčajne koncom júla alebo začiatkom augusta) a zaplatili zálohu. Majte na pamäti, že kapacita internátov je obmedzená a miesta nemusia byť k dispozícii pre všetkých študentov/študentky, ktorí sa vracajú.


Môžem sa ako študent/študentka odvolať proti výsledkom skúšky?

Pozrite si, prosím, príručku pre študentov a študentky vašej vysokej školy („študijný poriadok“). Zvyčajne môže študent/študentka požiadať o opakovanie skúšky a môže tiež požiadať o komisionálne preskúšanie podaním žiadosti dekanovi/dekanke svojej fakulty.


Bude mi štúdium na Slovensku uznané v krajine pôvodu?

Slovenská republika má uzatvorené medzinárodné dohody o vzájomnom uznávaní dokladov v oblasti vysokoškolského vzdelávania s Chorvátskou republikou, Maďarskom, Spolkovou republikou Nemecko, Poľskou republikou, Rumunskom, Ukrajinou, Ruskou federáciou a Čínskou ľudovou republikou. Slovenská republika uzavrela memorandum o porozumení aj s Rakúskou republikou. Viac informácií nájdete tu.


Prečo mám zapísať svoje dieťa na slovenskú školu?

Deti – utečenci a utečenky by mali byť najlepšie zapísané do slovenskej školy, kde môžu využívať vzdelávanie tvárou v tvár poskytované v školách kvalifikovanými učiteľmi a učiteľkami. Vzdelávanie tvárou v tvár je kvalitnejšie ako online vzdelávanie a iné formy vzdelávania na diaľku.

Návšteva školy umožňuje deťom komunikovať s ostatnými a socializovať sa s hostiteľskou komunitou. Má to kľúčový prínos pre duševné zdravie a pohodu.

Prostredníctvom škôl majú deti – utečenci a utečenky prístup k širokej škále služieb, ktoré zvyčajne zahŕňajú služby psychickej a psychosociálnej podpory, jazykové vzdelávanie, pedagogickú podporu a starostlivosť o deti pred vyučovaním a/alebo po ňom.

V škole sa deti učia životným zručnostiam, ktoré im budú v budúcnosti prospešné, aj keď sa vrátia do svojho domovského vzdelávacieho systému. V prípade vysídlenia na dlhšie obdobie sa deti naučia zručnostiam, ktoré im pomôžu obnoviť život počas vysídlenia. V prípade vysídlenia na kratší čas, zručnosti nadobudnuté v zahraničí si môžu overiť vo vzdelávacom systéme krajiny pôvodu.

Posielanie detí do školy umožňuje rodičom venovať sa zamestnaniu alebo iným dôležitým činnostiam.

▸Zapísanie detí do slovenského vzdelávacieho systému je najudržateľnejšou možnosťou. Pri online a iných formách vzdelávania často hrozí, že sa po vyčerpaní finančných prostriedkov ukončia, a niekedy neponúkajú všeobecne uznávané známky alebo certifikáty.


Môžem svoje dieťa naďalej nechať zapísané do vzdelávacieho systému našej domovskej krajiny?

Zapísanie vášho dieťaťa do slovenskej školy vám nebráni zapísať ho do online vzdelávania podľa učebných osnov vašej domovskej krajiny. Napríklad ukrajinské Ministerstvo školstva a vedy umožňuje deťom pokračovať v sledovaní online výučby ako študentom a študentkám diaľkového štúdia, externého štúdia, domáceho vzdelávania alebo v individuálnom vzdelávacom pláne. Skúšky a hodnotenia sa pre určité ročníky organizujú online.

Pre online vzdelávanie je dôležité, aby mali deti priestory, v ktorých môžu študovať onlinenajlepšie samostatnú miestnosť v dome alebo priestor v miestnej škole, ktorý môžu využívať po bežných vyučovacích hodinách školy. Musia mať tiež prístup k vhodnej Wi-Fi a elektronickým zariadeniam, ktoré im uľahčia online vzdelávanie.

Niektoré organizácie na Slovensku môžu ponúkať možnosti vzdelávania tvárou v tvár v súlade s učebnými osnovami vašej krajiny pôvodu. Rodičia by mali posúdiť kvalitu a kontinuitu týchto možností vzdelávania skôr, ako o nich začnú uvažovať.

Rodičia by mali zvážiť pracovné zaťaženie detí, ak sú zapísané do slovenskej školy a zároveň študujú iný učebný program. Predmety, ktoré sa vyučujú na Slovensku aj v krajine pôvodu, by sa mali v čo najväčšej miere absolvovať len v slovenskej škole, v ktorej je dieťa zapísané.

Ak sa uvažuje o doplnkových formách vzdelávania popri vzdelávaní v národnom školskom systéme, rodičia by mali zabezpečiť, aby bolo každé uskutočnené vzdelávanie uznané a ocenené oficiálnymi známkami alebo certifikátmi, aby sa chránili pred tým, že ich deti prídu o referencie, a aby sa zabránilo nedostatočnej dokumentácii študijných výsledkov a zručností.


Nevieme, kde na Slovensku budeme žiť – čo mám robiť?

Vzhľadom na to, že škola sa už začala, odporúčame vám zapísať dieťa do školy v mieste vášho súčasného bydliska a v prípade, že sa neskôr presťahujete do inej časti Slovenska, prihlásiť dieťa po presťahovaní tam. Je veľmi dôležité, aby vaše dieťa pokračovalo vo vzdelávaní a nezostalo mimo školského systému.


Čo sa stane, ak sa rozhodneme vrátiť do svojej domovskej krajiny alebo sa presťahujeme do inej krajiny?

V prípade, že sa rozhodnete vrátiť do svojej domovskej krajiny, môžete zápis do slovenskej školy zrušiť. Informujte školu o dátume svojho odchodu a vyžiadajte si potvrdenie o návšteve školy vaším dieťaťom.


Môžem v prípade návratu poslať dieťa späť do školy v našej domovskej krajine?

Deti – utečenci a utečenky, ktoré študovali v zahraničí, si po návrate zvyčajne môžu nechať potvrdiť svoje vzdelanie vo vzdelávacom systéme svojej domovskej krajiny. Je veľmi dôležité, aby rodičia viedli záznamy o študijných výsledkoch svojich detí (napr. vysvedčenia, hodnotenia, známky, diplomy, certifikáty atď.).

Napríklad ukrajinské ministerstvo školstva a vedy vydalo metodické usmernenie pre vzdelávacie orgány, v ktorom vysvetľuje, ako si deti, ktoré sa vrátia zo zahraničia, môžu nechať overiť svoju históriu vzdelávania v zahraničí na ukrajinských školách. Odporúča sa, aby rodiny získali oficiálny dokument zo slovenskej školy potvrdzujúci štúdium a vzdelávacie výsledky ich detí – uľahčí to uznanie ich vzdelania v zahraničí na Ukrajine. Viac informácií nájdete tu.


Kde mám nahlásiť šikanovanie v škole?

V prvom rade by sa šikanovanie malo vždy nahlásiť triednemu učiteľovi/triednej učiteľke, ktorý/á je zodpovedný/á za komunikáciu s rodičmi a za pohodu a disciplínu žiakov.

Ak triedny učiteľ/triedna učiteľka problém nerieši alebo je do incidentu šikanovania zapojený/á, incident by sa mal nahlásiť riaditeľovi/riaditeľke školy.

Ak riaditeľ/riaditeľka nekoná, incident možno nahlásiť štátnej školskej inšpekcii: Podávanie sťažností – Štátna školská inšpekcia (ssi.sk). Sťažnosť štátnej inšpekcii možno podať aj anonymne, ale anonymné sťažnosti sa ťažšie prešetrujú a je na zvážení hlavného inšpektora/hlavnej inšpektorky, či bude na základe anonymných sťažností konať.


Kde nájdem viac informácií o vzdelávaní?

Ministerstvo školstva SR v súčasnosti aktualizuje nasledujúcu webovú stránku, ktorá zhŕňa kľúčové informácie týkajúce sa vzdelávania pre ukrajinské rodiny utečencov: https://ukrajina.minedu.sk/vseobecne-informacie/

Usmernenia ukrajinského Ministerstva školstva nájdete tu: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/osvita-ukrayinskih-ditej-za-kordonom 

Ďalšie užitočné informácie pre ukrajinských rodičov nájdete tu: 

Konkrétne informácie týkajúce sa prístupu k vzdelaniu pre deti utečencov a utečeniek so zdravotným znevýhodnením nájdete tu: Škola – Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením (platformarodin.sk)


Súvisiace informácie

<< Späť na domovskú stránku Slovenska
>> Vyberte inú krajinu na našej stránke UNHCR