Škôlky a školy


Môžem svoje dieťa zapísať do slovenskej škôlky?

Áno. Deti, ktorým bol udelený azyl, doplnková ochrana alebo dočasné útočisko, majú právo navštevovať škôlku ako všetky slovenské deti.

▸Predškolské vzdelávanie je povinné pre dieťa, ktoré dovŕšilo vek 5 rokov do dňa 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku na základnej škole.


Môžem svoje dieťa zapísať do slovenskej školy?

Áno. Deti, ktorým bol udelený azyl, doplnková ochrana alebo dočasné útočisko, majú právo navštevovať školu ako všetky slovenské deti.

▸Vzdelávanie na Slovensku je povinné pre deti vo veku od 6 do 16 rokov.

Základné školy sú povinné ponúknuť prístup do svojich inštitúcií všetkým deťom v rámci ich vzdelávacích okresov, okrem prípadov, keď na to nemajú kapacitu. V takých prípadoch by malo dieťa navštevovať susednú školu.

▸Základné a stredoškolské vzdelávanie vo verejných inštitúciách (najmä štátnych alebo cirkevných) je na Slovensku bezplatné. Máte právo vybrať si aj súkromné inštitúcie, ale nezabudnite, prosím, že tie sú spoplatnené.

▸Povinné vzdelávanie nie je možné splniť v neregistrovaných, komunitných školách.

Základné vzdelávanie poskytujú základné školy (triedy 1. – 9. Ročníka vo veku od 6 do 14 rokov), po ktorom môžu deti nastúpiť do stredných škôl (triedy 1. – 4./5./6. ročníka vo veku od 14 do 18/19/20 rokov), ako je napríklad gymnázium, stredná odborná škola, stredná športová škola, stredná priemyselná škola a konzervatórium.


Prečo by som mal/-a zapísať svoje dieťa do slovenskej školy?

Školská dochádzka je základom pre vývoj dieťaťa.

 ▸ Pomôže pri príprave detí na možný budúci vývoj situácie – na návrat na Ukrajinu po dočasnom období na škole v EÚ alebo, podľa potreby, pri rozvoji dlhodobých plánov s cieľom ostať v EÚ.

▸Štúdium na slovenskej škole umožňuje zameranie sa na zabezpečenie kvalitného vzdelávania a uľahčuje interakcie detí so svojimi spolužiakmi, zažívanie pocitu prijatia a prístup k vhodným podporným služieb, a to bez ohľadu na dĺžku zamýšľaného pobytu.

▸Štúdium na slovenskej škole je trvalo udržateľné, keďže dočasné školy nemusia mať zdroje na pokračovanie prevádzky v plnom akademickom roku, čo má za následok ďalšie prerušenie vzdelávania detí.

▸Deti, najmä adolescenti, ktorí nie sú zahrnutí do vzdelávania nastúpením do škôl v hostiteľskej krajine, podstupujú vyššie riziko priskorého odchodu zo vzdelávacieho systému.


Kedy by som mal/-a zapísať svoje dieťa?

▸Školský rok začína 5. septembra 2022.

▸Proces zápisu môže chvíľu trvať, preto sa odporúča čím skôr iniciovať proces registrácie s cieľom zabezpečiť, že vaše dieťa začne dochádzku do škôlky alebo školy od prvého dňa.


Ako zapíšem svoje dieťa do škôlky?

▸Škôlky sú dostupné pre deti vo veku od 3 do 6 rokov.

Na tomto odkaze môžete zistiť, do ktorej škôlky patríte podľa vašej adresy.

▸Rodičia si však môžu slobodne vybrať škôlku, teda máte právo kontaktovať ktorúkoľvek škôlku, ktorú si želáte, taká škôlka však nemusí byť schopná vaše dieťa prijať.

Odporúča sa priamo osloviť škôlku podľa vášho výberu, ale môžete hľadať ďalšie informácie a podporu od obce alebo Služieb na podporu rodiny a blaha dieťaťa.

Ak nehovoríte po slovensky, prosím, zabezpečte, aby vás niekto sprevádzal a prekladal vám.


Ako zapíšem svoje dieťa do základnej školy?

Na tomto odkaze môžete zistiť, do ktorej základnej školy patríte podľa vašej adresy. V niektorých prípadoch je vo vašom vzdelávacom okrese viac než jedna škola, následne si z nich môžete vybrať školu, ktorú preferujete.

▸Rodičia si však môžu slobodne vybrať školu, teda máte právo kontaktovať ktorúkoľvek školu, ktorú si želáte, taká škola však nemusí byť schopná vaše dieťa prijať.

Odporúča sa priamo osloviť školu podľa vášho výberu, ale ohľadom ďalších informácií a pomoci pri hľadaní miesta pre vaše dieťa môžete osloviť Regionálny úrad školskej správy vo vašej oblasti.

Ak nehovoríte po slovensky, prosím, zabezpečte, aby vás niekto sprevádzal a prekladal vám.


Ako zapíšem svoje dieťa do strednej školy (triedy 10. až 13. ročníka)?

Na tomto odkaze môžete zistiť, do ktorej strednej školy patríte podľa vašej adresy. V niektorých prípadoch je vo vašom vzdelávacom okrese viac než jedna škola, následne si z nich môžete vybrať školu, ktorú preferujete.

▸Odporúča sa, aby ste kontaktovali priamo stredné školy a prediskutovali postupy pri zápise.

 ▸Aj pri stredných školách existuje slobodná voľba, ale školy si môžu stanoviť vlastné prijímacie kritériá.

▸V prípade ťažkostí pri hľadaní vhodnej školy, ktorá môže zapísať vaše dieťa, prosím, oslovte pre podporu Regionálny úrad školskej správy vo vašom okrese.

 


Aké dokumenty potrebujem pri zápise svojho dieťaťa do školy?

Školy môžu pri zápise požadovať isté dokumenty, medzi ktoré môže patriť nasledovné:

▸vyplnená žiadosť,

▸rodný list vášho dieťaťa,

▸dokument uvádzajúci identitu vášho dieťaťa (napr., pas, občiansky preukaz),

▸číslo zdravotného poistenia dieťaťa (bude stačiť číslo potvrdenia o dočasnom útočisku),

▸dokument uvádzajúci vašu identitu (napr., pas, občiansky preukaz),

▸potvrdenie o dočasnom útočisku alebo iná rezidentská karta.

Ak tieto dokumenty nemáte, nenechajte sa odradiť a vysvetlite vašu situáciu vedeniu školy.


Musí byť moje dieťa očkované, aby mohlo navštevovať školu?

▸Pre každé dieťa na Slovensku existujú rôzne povinné očkovania v závislosti od ich veku.

▸Odporúča sa, aby ste kontaktovali pediatra a prediskutovali s ním plán očkovania pre vaše dieťa.

▸Pri zápise do škôlky alebo školy vás môžu kompetentní pracovníci požiadať o preukázanie potvrdenia o očkovaní.

▸Ak bolo vaše dieťa očkované na Ukrajine, ale nemáte potvrdenie, požiadajte, prosím, o radu pediatra.


Do ktorej triedy pôjde moje dieťa?

▸O tom, do ktorej triedy bude dieťa zapísané, rozhodne riaditeľ školy spolu s rodičmi.

▸Toto rozhodnutie by malo byť prijaté spoločne s rodičmi, ale je tiež možné, že vaše dieťa bude musieť vyplniť nejaké testy.

 


Stále si nie som istý/-á, kde budem na Slovensku bývať – čo mám robiť?

▸Keďže škola začne čoskoro, odporúčame, aby ste vaše dieťa zapísali v mieste vášho aktuálneho pobytu. V prípade neskoršieho sťahovania do inej časti Slovenska opäť svoje dieťa po presťahovaní zapíšete do príslušnej školy.

▸Je veľmi dôležité, aby vaše dieťa pokračovalo vo svojom vzdelávaní a neostalo mimo školskej dochádzky.


Čo sa stane, ak sa rozhodnem, že sa vrátim na Ukrajinu alebo že sa presťahujem do iného štátu?

▸Ak sa rozhodnete pre návrat na Ukrajinu, môžete zápis zrušiť.

▸Informujte, prosím, školu o vašom dátume odchodu a požiadajte o potvrdenie o školskej dochádzke vášho dieťaťa.


Kde môžem nájsť viac informácií?