UNHCR waliin galmeessuun

Tajaajilli UNHCR fi michoota isaatiin kennu hundi kaffaltii malee!

UNHCR Egypt waajjiraalee Onkoloolessa 6, Zamalek fi Alexandria keessatti baqattootaa fi koolu galtootaaf tajaajila galmee haaraa fi walitti fufiinsa qabu yeroo hunda kennuu itti fufeera. Hojimaataa fi tajaajilli sirrii ta’e iyyattoota baay’inaan akka kennamu mirkaneessuuf, UNHCR baqattootaa fi koolugaltoota kanneen armaan gadii yaadachiisuu barbaada:

 1. Waajjira UNHCR keessaa dhimmoota waajjira keessatti ykn karaa Infoline qunnaman ykn beellama kenname qofatu hayyamama.
 2. Iyyattoonni beellama qaban UNHCRn karaa bilbilaa fi/ykn ergaa gabaabaatiin ni qunnama. Barreeffamni ergaa gabaabaa kun ibsa beellama hunda (lakkoofsa beellamaa, lakkoofsa dhimmaa, guyyaa fi sa’aatii beellamame, bakka af-gaaffiin itti godhamu) of keessatti qabata.
 3. Kan nama dhibu garuu beellama duraa malee isin gargaaruu hin dandeenyu. Odeeffannoo dabalataaf gaaffii keessan gara sarara bilbilaa (0227390400 Kaayiroo, Aleeksaandiraa fi bulchitoota biroo hundaaf) akka fuula Facebook keenya irratti ibsametti qajeelchuu dandeessu.
 4. Yeroo dheeraa eeguu fi waajjiraalee UNHCR ala dhiphina akka hin uumamneef, beellama dursanii kaa’aman cimsanii akka hordoftanii fi beellama keessan daqiiqaa 15 qofa dura waajjira fuuldura akka argamtan cimsinee isin gorsina.
 5. Hojimaata nageenyaa hordofuu, fageenya qaamaa guutuu ta’e eeguu, haguuggii fuulaa uffachuu fi tarkaanfiiwwan nageenyaa hunda yeroo waajjira daawwattan akka hordoftan, nageenya baqattootaa fi hojjettoota UNHCR isin tajaajilan mirkaneessuu fi waan hin barbaachifne kamiifuu saaxilamuu keessan daangeessuuf tumsa gaarii isin gaafanna balaa fayyaa.

UNHCR dhaabbata tokkicha tajaajila galmee fi sanadoota koolu galtootaa fi baqattoota Masrii keessa jiraniif kennu yoo ta’u, kana hordofuun namoonni dhuunfaa aanga’oota Masriitti dhiyaachuudhaan hayyama jireenyaa isaanii argachuu danda’u. UNHCR hojii kana qaama sadaffaa kamiifuu akka hin kennine yaada keessa galchaa.

Tajaajiloonni UNHCR fi michoota isaaniitiin kennaman hundi kaffaltii malee, Yoo walitti qabuu fi itti fayyadama daataa dhuunfaa keessanii ilaalchisee yaaddoo qabaattan, ykn waa’ee itti fayyadama daataa dhuunfaa keessanii UNHCRn komii dhiyeessu yoo barbaaddan, karaa waajjira UNHCRtti dhiyaachuu ykn [email protected] irratti nu qunnamuu. Akkasumas Waajjira Inispeektaraa Waliigalaa [email protected] irratti komii dhiyeessu ni dandeessu.

Akkamittan beellama galmee argachuu danda'a?

Beellama tajaajila galmee karaa armaan gadiitiin argachuun ni danda’ama.

 • Karaa sarara bilbilaa UNHCR::

Muudamni galmee armaan gadii karaa sarara bilbilaa UNHCR:

 • Muudama galmee haaraa
 • Muudama haaromsa sanadoota: baqattootaa fi koolu galtoota sanadoota UNHCR yeroon isaanii darbe qabataniif ykn ji’a 3 keessatti yeroon isaa darbuuf jiraniif
 • Dabalata miseensa maatii
 • Galmee dhaloota haaraa (waggaa 2 gadi).
 • Sanadoota eenyummaa bade ykn miidhame
 • Cufamuu
 • Gaaffiiwwan biroo galmee waliin walqabatan, gaaffii galmeessuuf sarara bilbilaa qunnamuu dandeessu.

Toora bilbilaa UNHCR Wiixata hanga Roobii ganama sa’aatii 8:15 hanga galgala sa’aatii 3 fi Kamisa ganama sa’aatii 8:15 hanga galgala sa’aatii 12tti 0227390400 Kaayiroo, Aleeksaandiraa fi bulchitoota biroo hundaaf

 • Karaa Waajjiraalee UNHCR qaamaan:

Muudamni galmee armaan gadii karaa waajjiraalee UNHCR kennamuu danda’a:

 • Muudama galmee haaraa
 • Muudama haaromsa sanadoota: baqattootaa fi koolu galtoota sanadoota UNHCR yeroon isaanii darbe qabataniif ykn ji’a 3 keessatti yeroon isaa darbuuf jiraniif
 • Dabalata miseensa maatii
 • Galmee dhaloota haaraa (waggaa 2 gadi).
 • Sanadoota eenyummaa bade ykn miidhame
 • Cufamuu

Muudama armaan olii kanaaf waajjiraalee UNHCR akka teessoo fi yeroo armaan gadiitti dhiyaachuun ni danda’ama.

Lammiilee Sooriyaatiif: Waajjira Zamalek, 5 Misheel Lotf Allah, Zamalek, Kaayiroo
Wiixata hanga Kamisaatti ganama sa’aatii 08:00 – galgala sa’aatii 02:00 gidduutti.

Lammiilee Sudaan, Sudaan Kibbaa, Eertiraa, Itoophiyaa, fi Yaman, akkasumas iyyattoota saba biroo irraa dhufaniif: Waxabajjii Jaha Gamoo guddaa, 17 Makkaa El-Mokaraama, Aanaa Torbaffaa, Magaalaa Waxabajjii Jaha
Wiixata hanga Kamisaatti ganama sa’aatii 08:00 – galgala sa’aatii 02:00 gidduutti

Galmaa’uuf ykn sanadni koo akka haaromfamuuf yeroo hangamii fudhata?

UNHCR adeemsa sirreessuu fi qabeenya irra deebi’ee sirreessuun dandeettii galmee guddisuu fi yeroo eegaa hir’isuu itti fufeera. Beellamni haaromsaa guyyaa dhuma sanadni UNHCR keessanii hanga ji’a 3 dura qabachuun ni danda’ama. Namoonni fedhii addaa qaban sirnaan adda baafamanii dursa kennama. Fedhiin addaa ykn ariifachiisaa kamiyyuu yeroo beellama gaafatan calaqqifamuu qaba kunis ilaalcha keessa kan seenu ta’a— akkaataa ulaagaa dursa kennuu kaa’ameen.

3. Akkamitti odeeffannoo quunnamtii koo haaromsuu danda’a, jijjiiramni sun faayila koo irratti calaqqisuuf yeroo hammamii fudhata?

Gaaffii fooyya’iinsa quunnamtii argachuuf, maaloo Infoline qunnamaa.

Kaayiroo, Aleeksaandiraa fi bulchitoota biroo hundaaf:

0227390400

Fooyya’iinsi torban torbaniin Kuusaa Deetaa keenya irratti calaqqisa.

UNHCR irraa bilbilli naaf bilbilamee gaaffii fi deebii haaromsa sanadaa akkan godhu na afeere. Maal gochuu qaba?

Yoo sanadoota haaromsuuf gara UNHCRtti affeeramtan, maaloo guyyaa fi sa’aatii ergaa mirkaneessaa UNHCR irraa isin qaqqabe keessatti ibsametti gara waajjiraatti kottaa. Hubadhaa, sababa bakki eegaa mooraa UNHCR keessatti daangeffameef, yeroo ibsame qofatti waajjira keenyatti akka galtan. Namoonni galmaa’an hundi yeroo af-gaaffii eenyummaa fi mirkaneessuu baayoomeetiriitiif argamu qabu. Namoonni gaaffii fi deebii isaanii irratti hin argamne sanadni haaromfame hin kennamu.

Guyyaa gaaffii fi deebii keessanii, maaloo sanadoota barbaachisoo jiran hunda fiduu keessan mirkaneessaa, kanneen akka:

• Kaardii (kaardii) UNHCR yeroon isaa darbe miseensota dhimma keessanii hundaaf, .
• Paaspoortii biyyoolessaa (yoo jiraate) miseensota dhimma keessanii hundaaf, .
• Sanadoota biroo eenyummaa kee irratti ragaa dhiyeessaa jiran kamiyyuu, fi
• Sanadoota jijjiirama haala dhuunfaa ykn maatii keetii kamiyyuu irratti ragaa kennan hunda kan UNHCR akka galmeessu barbaaddu.

Adeemsi haaromsa sanadaa baay’ina maatii keessanii fi walxaxiinsa dhimma keessanii irratti hundaa’uun daqiiqaa 15 ol fudhachuu hin qabu. Adeemsa haaromsa sanadaa keessatti odeeffannoo baayoomeetirii sakatta’uu fi ni mirkaneessina.
Hubadhaa, haaromsa sanada keessan saffisaan kan adeemsifnu yoo sanadoonni hundi jiraatan qofa yoo ta’u, sanadoonni yoo dhabaman immoo dhimma keessan adeemsisuun rakkisaa ta’a.

UNHCR irraa bilbilli naaf bilbilame Af-gaaffii Galmee Haaraa na afeereera. Maal gochuu qaba?

Galmee Haaraaf gara UNHCR yoo affeeramtan, maaloo miseensota maatii keessanii hunda waliin guyyaa fi sa’aatii ergaa gabaabaa mirkaneessaa UNHCR irraa isin qaqqabe keessatti ibsametti gara waajjiraatti kottaa.

Hubadhaa, sababa bakki eegaa mooraa UNHCR keessatti daangeffameef, yeroo ibsame qofatti waajjira keenyatti akka seentan. Yeroo af-gaaffii miseensonni maatii hundi argamuun dirqama. Kanneen gaaffii fi deebii kana irratti hin argamne, hin galmaa’an.

Guyyaa gaaffii fi deebii keessanii, maaloo sanadoota barbaachisoo jiran hunda fiduu keessan mirkaneessaa, kanneen keessaa, hunda caalaa:

• Yoo jiraate, paaspoortiin biyyoolessaa miseensota dhimma keessanii hundaaf, .
• Yoo jiraate, sanadoonni biroo eenyummaa kee fi/ykn haala dhuunfaa ykn maatii kee irratti ragaa kennaa jiran kamiyyuu.

Af-gaaffiin kun baay’ina maatii keessanii fi walxaxiinsa dhimma keessanii irratti hundaa’uun daqiiqaa 30 hanga 45 gidduutti kan turu ta’a. Baayoodaataa fi odeeffannoo quunnamtii keessan qabachuu malees, yeroo gaaffii fi deebii keessanii suuraa akkasumas odeeffannoo baayoomeetirii (iris fi/ykn ashaaraa qubaa scan) ni kaafna. Adeemsi kun sekondii muraasa qofa kan fudhatu, kan nama dhukkubsu, ija keessan irrattis ta’e fayyaa keessan irrattis miidhaa hin qabu.

UNHCR maaliif ashaaraa qubaa fi ashaaraa ija keenyaa qabata?

Baayomeetrikii (ashaaraa qubaa fi ashaaraa ijaa) fayyadamuun UNHCR eenyummaa dijitaalaa baqattootaa fi koolu galtootaa akka eegu gargaara, namoonni biroo eenyummaa akka hin hanne ittisa kanaanis qulqullina sadarkaa seeraa baqattootaa fi koolugaltootaa eeguuf gargaara.

• Baayomeetrikiin UNHCR nama tokko dafee adda baasuu fi galmee isaa waajjira UNHCR kamiyyuu keessatti yoo sanadoonni badan ykn hataman illee akka deebifatu ni taasisa.
• Baayoomeetiriitiin UNHCR nama dhuunfaa tokko gargaarsa kenniinsa isaa dafee mirkaneessuu danda’a, kanaanis namoonni biroo bakka nama biraatti gargaarsa akka hin arganne gochuu fi fayyadamaa xiyyeeffannoo argateef gargaarsi akka kennamu mirkaneessuu danda’a.
• UNHCR iccitii daataa fi nageenya daataa akka waan guddaatti kan ilaalu yoo ta’u, Imaammanni Eegumsa Daataa UNHCR mirga iyyattoota galmaa’anii ni mirkaneessa.

Yeroon kaardii koolu galtummaa fi kaardii baqattootaa dhumu meeqa?

Ragaa koolu galtummaa (ragaa adii) ji’a 6f hojiirra oola,

Kaardii galmee koolu galtootaa (“Kaardii Keelloo”) ji’oota 18f hojiirra oola,

Yeroo kaardii galmee baqattootaa (“Kaardii Biluu”) waggaa 3f hojiirra oolu.

Af-gaaffii galmee haaraa koo booda sanadoota akkamii argadha?

Sanada eenyummaa dhugaa fi dhugaa ta’ee fi suuraa fi lammummaa kee of keessatti hammate yoo dhiheessite kaardii keelloo kan ji’a 18 ta’u siif kennama. Yoo sanada eenyummaa kamiyyuu ykn kan suuraa kee hin qabne hin dhiheessine ta’e, sana booda ragaan adiin seera qabeessummaa ji’a 6 qabu siif kennama. Waa’ee sanadootaa ykn hanqina sanadootaa UNHCR waliin gara fuulduraatti dubbachuun baay’ee barbaachisaa ta’uu isaa kabajaan hubadhaa. Hubadhaa, dhugaa dubbachuu fi odeeffannoo barbaachisaa fi ragaa jiru hunda UNHCR’f kennuudhaaf dirqama akka qabdan, sanadoota ilaalchisee dabalatee. Hubadhaa, sanadoota ilaalchisee dabalatee, UNHCR’f herrega guutuu fi dhugaa ta’e yoo hin kennine, adeemsa dhimma keessanii irratti bu’aa hamaa fiduu akka danda’uu fi harkifannaa yeroo dheeraa fi/ykn sirnaan isin gargaaruu dadhabuu keenya fiduu danda’a.

8. Ani ykn miseensi maatii ykn hiriyaan koo sababa kaardii UNHCR yeroon isaa darbeen rakkoon eegumsaa yoo na mudate ykn yoo qabame, UNHCR akkamitti gargaaruu danda’a?

Baqattoonni fi koolu galtoonni dhimma seeraa kamiyyuu isaan mudate kallattiin karaa imeelii ([email protected]) ykn lakkoofsa bilbilaa sarara bilbilaatiin UNHCR akka qunnaman jajjabeeffamu:

Kaayiroo, Aleeksaandiraa fi bulchitoota biroo hundaaf:

0227390400

Rakkoolee eegumsaa sanadoota UNHCR yeroon isaanii darbeen walqabatee jiruuf, kutaan seeraa dhimma tokko tokkoon hordofa, dhimmicha furuuf gargaara. Kana malees, UNHCR michoota hojiirra oolmaa seeraa lama kanneen baqattoota dhimma seeraa/gaaffii kamiyyuu deeggaruuf jiran qaba:

 • Faawundeeshinii Mirga Baqattootaa Masrii/Egyptian Foundation for Refugee Rights: 01272020938 / 0225751118
 • Abbootii Seeraa Tokkummaa/United Lawyers: 01154526171