Finančná pomoc 2022

UPOZORŇUJEME, ŽE TENTO PROGRAM JE UKONČENÝ! V tejto časti nájdete všetky informácie, ktoré potrebujete na získanie nároku na peňažnú pomoc poskytovanú v roku 2022.

Podajte si žiadosť o stretnutie na prijímací pohovor s UNHCR tu!


UNHCR a UNICEF podporia ukrajinské rodiny jednorazovým finančným príspevkom na zabezpečenie nevyhnutných zimných potrieb

S cieľom podporiť ukrajinské rodiny, osoby bez štátnej príslušnosti a štátnych príslušníkov tretích krajín postihnutých vojnou na Ukrajine poskytnú UNHCR a UNICEF v spolupráci so slovenskou vládou jednorazový finančný príspevok na zabezpečenie nevyhnutných potrieb v zimnom období (napr. zimné oblečenie, obuv, prikrývky, náklady spojené so stravou, bývaním a pod).

Každý registrovaný utečenec [odídenec], ktorý má aktuálne informácie v databáze UNHCR dostane jednorazový finančný príspevok na zabezpečenie nevyhnutných potrieb v zimnom období automaticky, bez potreby registrácie vo veľkokapacitných registračných centrách.

Ide o jednorazovú finančnú pomoc vo výške 150 EUR na osobu, maximálne vo výške 400 EUR na rodinu.

Do jedného z registračných centier UNHCR je potrebné sa dostaviť do 11. novembra 2022 len v prípade:

• ak vám niekedy medzinárodné organizácie (UNHCR a UNICEF) poskytli finančnú pomoc na Slovensku, ale nikdy ste osobne neprišli do žiadneho z registračných centier,
ALEBO
• vaše osobné údaje, platobné údaje (bankové číslo IBAN) alebo telefónne číslo nie sú aktuálne. V prípade pochybností sa obráťte na jedno z registračných centier.

Utečenci, ktorí prišli nedávno [odídenci] môžu do 11. novembra 2022 požiadať o registráciu do databázy UNHCR v registračných centrách, ak spĺňajú tieto kritéria oprávnenosti:

• ukrajinskí štátni príslušníci, osoby bez štátnej príslušnosti, alebo štátni príslušníci tretích krajín, ktorí utiekli z Ukrajiny a vstúpili na územie Slovenskej republiky dňa 24. februára 2022 alebo po tomto dátume (aspoň jeden najbližších rodinných príslušníkov)
A
• získali status dočasného útočiska alebo požiadali o udelenie azylu na Slovensku.

Upozorňujeme, že deti musia byť pri registrácii prítomné.

Poznámka: Rodiny, ktoré sú zaregistrované v Červenom kríži, nie sú oprávnené zaregistrovať sa u UNHCR.

Ďalšie oficiálne informácie budú zverejnené na tomto kanáli Telegramu. Prosím, zdieľajte ich ďalej.

V prípade pochybností sa obráťte na jedno z registračných centier.

Lokality nájdete tu.

Viac informácií o podpore UNHCR a UNICEF ukrajinským rodinám s jednorazovou pomocou pre zimné potreby nájdete na tomto plagáte: UNHCR_UNICEF Winterization Support_SVK


Aktuálne informácie k štátnej finančnej pomoci pre ukrajinských utečencov na Slovensku

Dňa 13. septembra 2022 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnilo oficiálnu tlačovú správu objasňujúcu niektoré kľúčové aspekty poskytovania finančnej pomoci ukrajinským utečencom [odídenec]. Vzhľadom na to, že tlačová správa je dostupná len v slovenskom jazyku, UNHCR vám s potešením poskytne neoficiálny preklad úryvkov tlačovej správy do ukrajinčiny/ruštiny/angličtiny.

“(…) Tým, ktorí to potrebujú a splnia stanovené podmienky, bude v októbri finančnú pomoc v podobe dávok v hmotnej núdzi opäť vyplácať štát (v zmysle nariadenia vlády. SR č. 294/2022), konkrétne úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny budú pracovať s tromi kategóriami klientov:

  • Odídenci, ktorým už bola poskytovaná pomoc v hmotnej núdzi z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny by sa mali na úrade práce v mieste svojho pobytu hlásiť v mesiaci september, najneskôr do 7.10.2022.
  • Odídenci, ktorým bola poskytovaná finančná pomoc výlučne z UNHCR by sa mali na úrade práce v mieste svojho pobytu hlásiť do 30.9.2022.
  • Odídenci, ktorí nedostali finančnú pomoc od UNHCR, chcú požiadať o pomoc v hmotnej núdzi a tolerovaný pobyt (dočasné útočisko) im bol udelený v mesiaci september 2022, by sa mali hlásiť na úrade práce v mieste svojho pobytu v čo najskoršom možnom termíne.

(…)

“Dôležité informácie:

  1. Odídenci z Ukrajiny dostanú z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v najbližších dňoch sms správu v slovenskom a anglickom jazyku s odporúčaným termínom návštevy úradu práce v mieste svojho pobytu. V prípade, ak sa v uvedenom termíne nemôžu dostaviť, je možné tak urobiť do konca septembra (odídenci, ktorým už úrady práce dávku v hmotnej núdzi vyplácali, môžu úrad navštíviť do 7.10.2022).
  2. V prípade ak odídenci z Ukrajiny neobdržia sms správu (napr. z dôvodu chýbajúcich údajov alebo zmeny telefónneho čísla) a majú záujem o poberanie dávky v hmotnej núdzi, môžu sa na príslušný úrad práce dostaviť v akomkoľvek termíne do 30.9 (odídenci, ktorým už úrady práce dávku v hmotnej núdzi vyplácali, môžu úrad navštíviť do 7.10.2022).
  3. Je postačujúce, ak sa na úrad práce dostaví len žiadateľ o dávku v hmotnej núdzi bez spoluposudzovaných osôb (členov domácnosti).
  4. V Bratislave budú všetci odídenci z Ukrajiny vybavovaní v priestoroch veľkokapacitného Asistenčného centra pomoci na Bottovej ulici 7.
  5. Odídencom, ktorí sa nedostavia na úrad, ktorí si našli zamestnanie resp. nesplnia ostatné podmienky pre čerpanie dávky, úrad dávku nevyplatí.”

(…)

Odídenci z Ukrajiny majú nárok na pomoc v hmotnej núdzi v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky. Žiadosť na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi podáva odídenec na úrade, v ktorého územnej pôsobnosti sa nachádza. Pri určovaní okruhu spoločne posudzovaných osôb sa za členov domácnosti budú považovať iba osoby, ktoré sa nachádzajú na území Slovenskej republiky. Deti odídencov z Ukrajiny môžu i naďalej získať dotácie na školské potreby a na stravu, za rovnakých podmienok, ako deti občanov SR. (…)”

Kompletnú tlačovú správu v slovenskom jazyku nájdete na tomto odkaze: https://www.upsvr.gov.sk/media/medialne-spravy/stat-usetril-vdaka-medzinarodnym-organizaciam-pri-pomoci-odidencom-zukrajiny-viac-ako-11-milionov-eur.html?lang=sk&page_id=1212101


Často kladené otázky - FAQ Prechod materiálnych potrieb pomoc na Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny

UNHCR dostalo množstvo otázok o spôsobe poskytovania peňažnej pomoci utečencom, ktorú spravujú úrady práce na celom Slovensku. V spolupráci s ministerstvom práce UNHCR spolu s UNICEF, IOM a Červeným krížom vypracovalo odpovede na často kladené otázky o systéme štátnej peňažnej pomoci. V UNHCR dúfame, že vám pomôžu zodpovedať mnohé z vašich otázok.

Viac informácií o Často kladené otázky – FAQ Prechod materiálnych potrieb pomoc na Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny: FAQ Transition of Material Needs Assistance to MoLSAF_SVK


Späť k učeniu - UNICEF podporuje ukrajinské deti prostredníctvom pomoci na rozvoj a vzdelávanie detí

S cieľom podporiť návrat ukrajinských detí na Slovensku k vzdelávaniu, podporuje UNICEF v spolupráci s UNHCR vládu Slovenskej republiky pri poskytovaní núdzových peňažných prevodov, zameraných na uľahčenie prístupu k vzdelávaniu a starostlivosti o deti vo veku od 0 do 17 rokov.

Túto pomoc bude UNICEF poskytovať rodinám ukrajinských utečencov, ktoré zaregistrovali svoje deti prostredníctvom UNHCR, takže nie je potrebná žiadna ďalšia registrácia.

Táto peňažná pomoc je určená rodičom na pomoc s výdavkami súvisiacimi so školou: základné školské potreby, školské stravovanie a/alebo náklady na dopravu. Pre rodiny s malými deťmi je peňažná pomoc zameraná na pomoc s výdavkami súvisiacimi so starostlivosťou o deti.

Ide o jednorazovú platbu vo výške 120 EUR na dieťa od 0 do 17 rokov.

Suma 120 EUR bola vypočítaná na základe výšky prídavku na dieťa – Prídavok na dieťa poskytovaného vládou.

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na UNHCR, UNICEF Helpline:

Bezplatná linka: 0800 22 12 30 (volajte zo slovenského tel. čísla)

Spoplatnená pevná linka: (volanie z iného ako slovenského tel. čísla): +421 2 22 11 56 50

Pondelok až piatok (pracovné dni), od 8:00 do 20:00 hod.


Čo je program núdzovej finančnej pomoci v hmotnej núdzi na Slovensku?

UNHCR, UNICEF a Červený kríž podporovali Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pri poskytovaní krátkodobej núdzovej finančnej pomoci ľuďom, ktorí museli utiecť z Ukrajiny kvôli konfliktu.

Islo o obmedzenú pomoc, ktorá mala ľuďom pomôcť s ich počiatočnými potrebami, ako je jedlo, oblečenie či ubytovanie, a na podporu ich pobytu na Slovensku.

Tento program bol oddelený od programu sociálnej pomoci slovenskej vlády a bol financovaný Organizáciou spojených národov a Červeným krížom.

Všetky organizácie poskytovali rovnakú finančnú pomoc. Ak ste boli zapisaný, alebo ste prijímali núdzovú finančnú pomoc od jednej organizácie, nemohli ste sa  zapísať a prijímať núdzovú finančnú pomoc od druhej organizácie.

Viac informácií o UNHCR programe finančnej pomoci nájdete: UNHCR Cash Assistance_SVK

Viac informácií o programe medzirezortnej finančnej pomoci nájdete: slovenčine

UPOZORŇUJEME, ŽE TENTO PROGRAM JE UKONČENÝ!


Kde môžem požiadat o uvedenú finančnú pomoc?

Rodiny, ktoré chcú požiadať o informácie alebo sa prihlásiť na finančnú pomoc od vlády, môžu navštíviť úrady práce, ktoré sa nachádzajú v blízkosti ich bydliska, aby sa mohli prihlásiť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny. Adresy nájdete tu: https://www.upsvr.gov.sk/media/medialne-spravy/stat-usetril-vdaka-medzinarodnym-organizaciam-pri-pomoci-odidencom-zukrajiny-viac-ako-11-milionov-eur.html?lang=sk&page_id=1212101

Taktiež môžu navštíviť registračné centrum UNHCR na týchto 5 miestach: v Bratislave, Nitre, Žiline, Michalovciach a Košiciach, kde môžu riešiť akékoľvek sťažnosti týkajúce sa vašich platieb zo strany UNHCR a UNICEF.

V týchto mestách nájdete adresy registračných centier UNHCR: tu.


Kto má nárok na núdzovú finančnú pomoc v hmotnej núdzi poskytovanu humanitárnymi agentúrami na podporu programu MPSVR?

Pokiaľ ide o kritériá oprávnenosti UNHCR/UNICEF:

Všetky osoby s dočasným štatútom utečenca a žiadatelia o azyl, ktorí prišli z Ukrajiny od 24. februára 2022 a ktorí sú v núdzi. Iba jeden člen rodiny musel opustiť Ukrajinu 24. februára alebo neskôr, aby mala rodina nárok na túto finančnú pomoc.


Koľko núdzovej finančnej pomoci poskytoval program?

Poskytovaná suma bola vypočítaná na základe počtu členov rodiny a ich veku podľa nižšie uvedenej tabuľky, až do maximálnej sumy 380 eur mesačne, ktorú stanovila Vláda SR.

Stanovená suma pre každého člena rodiny bola dohodnutá s MPSVR a bola rovnaká pre všetky osoby zaradené do krátkodobého núdzového peňažného programu, aj keď ju dostali od rôznych organizácií.

V prípade rodín s členom s ťažkým zdravotným postihnutím bolo možné získať dodatočnú peňažnú pomoc na základe posúdenia. UNHCR odkázal tieto rodiny na UNICEF a IOM, ktoré vykonali posúdenie a na jeho základe poskytli podporu, a to do 15. novembra 2022.


Kedy sa uskutočnili platby UNHCR?

Na Slovensku sme spracovali platby pre rodiny, ktoré sú zapísané v UNHCR.

Peňažná pomoc bola poskytnutá v nasledujúcich termínoch: 15. júna, 15. júla, 15. augusta a 15. septembra.

Všetci príjemcovia zahrnutí do platieb dostali v týchto termínoch SMS.

Príjemcom bez bankového účtu bola zaslaná SMS s údajmi na vyzdvihnutie platby vo Western Union, ktorá sa nachádzala  na pošte (https://otvaraciehodiny.posta.sk/), do 15 dní odo dňa prijatia SMS si mohli platbu vyzdvihnúť na ktorejkoľvek pošte.

V prípade akýchkoľvek sťažností týkajúcich sa hotovosti boli príjemcovia láskavo požiadaní, aby okamžite kontaktovali linku pomoci UNHCR:

Bezplatná linka: 0800 22 12 30 (volajte zo slovenského tel. čísla)
Neplatenú pevnú linku: (volanie z iného ako slovenského tel. čísla): +421 2 22 11 56 50
Pondelok až piatok (pracovné dni), od 8:00 do 20:00 hod.

Pošlite e-mail UNHCR na adresu [email protected]

Upozorňujeme, že stačí len jeden kanál a nie je potrebné podávať viacero žiadostí.

 


Informácie pre opatrovníkov ľudí so zdravotným postihnutím

V prípade otázok ohľadom pomoci pri starostlivosti o dospelé osoby so zdravotným postihnutím, volajte na informačnú linku Medzinárodnej organizácie pre migráciu (org. International Organization for Migration – IOM) slovenskej pobočky.

Infolinka: 0850 211 478 (pre volania zo Slovenska)

Informácie o Hotovostnej intervencii (en. org. Cash Based Intervention, CBI) a odpovede na často kladené otázky, nájdete na stránkach IOM.sk, spolu s bannermi na domovskej stránke. Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na nižšie uvedené linky v ukrajinčine, angličtine a slovenčine:

Informácie v ukrajinčine: https://bit.ly/cbi-ua

Informácie v angličtine: https://bit.ly/cbi-en

Informácie v slovenčine: https://bit.ly/cbi-sk

 

Alebo pošlite email na adresu: [email protected]

 


Informácie o opatrovateľoch detí so zdravotným postihnutím alebo zdravotným stavom

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa pomoci opatrovateľom detí so zdravotným postihnutím alebo zdravotným stavom si pozrite nižšie uvedené informácie alebo zavolajte na linku pomoci UNICEF a UNHCR

Bezplatné číslo: 0800 22 12 30 (zo slovenského telefónneho čísla)

Neplatná pevná linka: +421 2 22 11 56 50 (volanie z iného ako slovenského telefónneho čísla)

Pondelok až piatok (pracovné dni), od 8:00 do 20:00 hod.

UNICEF_Carer’s Grant_SK