مراکز پذیرش

تعدادی از مراکز مختلف که مسکن در بوسنی و هرزگوین ارائه می کنند،  در دسترس هستند.

هر کدام دارای فضای محدود و معیار پذیرش  و روند خود است و برای  برخی از آن ها نیاز به معرافینامه دارید.ظرفیت این مراکز اکثرا پر است.

لطفا به این توجه کنید که هر مرکز پذیرش قوانین خاصی دارد که باید به آن احترام گذاشت و آن را رعایت کرد. این شامل  قوانین مربوط به مدت غیبت شما از مرکز می باشد . شکستن این قوانین ممکن است به این معنی باشد که شما را از  مرکز اخراج بکنند و اینکه دیگر حق بر گشتن نخواهید داشت.

براب اطلاعات بیشتری UNHCR و IOM در دسترس هستند.


The Delijaš Asylum Centre, Delijaš, Trnovo مرکز پناهندگی ،دلیاش، ترنوو

مرکز پناهندگی دلیاش توسط بخش پناهندگی وزارت امنیت بوسنی و هرزگوین مدیریت می شود و محل ها ی اقامت محدود، خدمات اساسی و  پناهجویان را فراهم می کند.

برای  ورود به مرکز پناهندگی دلیاشش ابتدا لازم است اظهارنامه ی  معتبر که با آن قصد پناهندگی ابراز کردید (برگه ی  سفید) یا  کارت معتبر پناهجویی (کارت زرد) و یک معرفینامه از اداره ی امور اتباع خارجه داشته باشید.  بدون این، شما اجازه نخواهید داشت  به مرکز پناهندگی وارد شوید. شما می توانید از UNHCR  اطلاعات بیشتری بگیرید.

محل سکونت: ترنوو، دلیاش

نقشه


The Salakovac Refugee Reception Centre, Salakovac, Mostar مرکز پذیرش پناهندگان سلاکوتس، سلاکوتس، شهر موستار

مرکز پذیرش پناهندگان سلاکوتس توسط وزارت حقوق بشر و پناهندگان بوسنی و هرزگوین مدیریت می شود و در آن ظرفیت محدود است و خدمات اساسی و ضروری برای پناهجویان و پناهندگان فراهم می کند.

برای  ورود به مرکز پناهندگی سلاکوتس ابتدا لازم است اظهارنامه ی  معتبر که برای قصد پناهندگی ابراز کردید (برگه ی  سفید) یا  کارت معتبر پناهجویی (کارت زرد) و یک معرفینامه از اداره ی امور اتباع خارجه داشته باشید.  بدون این، شما اجازه نخواهید داشت  به مرکز پناهندگی وارد شوید. شما می توانید از UNHCR  اطلاعات بیشتری بگیرید.

 

محل سکونت: موستار، سلاکوتس

نقشه


Ušivak Temporary Reception Centre, Hadžići, Sarajevo Canton مرکز پذیرش موقت اوشیوک، هاجیجی، کانتون سارایوو

مرکز پذیرش موقت اوشیوک، در هاجیجی، در  کانتون سارایوو ، توسط اداره ی  امور اتباع خارجه با مدیریت مرکز پشتیبانی شده توسط IOM اداره می شود و تعداد محدودی از محل های اقامت و خدمات اصلی و ضروری را به اقشار مختلف فراهم می کند، غالبا  به مردهای مجرد.

تا حالا، ممکن بود به طور مستقیم به مرکز پذیرش موقت اوشیوک بدون معرفینامه بین ساعت 10:00 و 14:00 از دوشنبه تا جمعه وارد شوید. شما می توانید از UNHCR  اطلاعات بیشتری بگیرید.

محل سکونت: هاجیجی، کانتون سارایوو

نقشه


Sedra Temporary Reception Centre, Cazin, Una-Sana Canton مرکز پذیرش موقتی سدرا، تسازین، کانون یونسا سانا

مرکز پذیرش موقت سدرا در  شهر تسازین در کانتون یونسنا تحت مدیریت IOM اداره می شود و تعداد محدودی از محل های اقامت و خدمات اصلی و ضروری  برای پناهجویان و مهاجران آسیب پذیر فراهم می کند. این محل اقامت منحصرا برای خانواده های با کودکان و افراد آسیب پذیر است.

برای ورود به مرکز پذیرش موقتی سدرا  باید معرفی شده باشید. شما بدون معرفی  حق ورود به مرکز نخواهید داشت. شما می توانید از IOM یا UNHCR برای اطلاعات بیشتری اطلاعات بگیرید.

محل اقامت: اوستروژتس نا اونی (Ostrožac na Uni)، کانتن یونسا سانا

نقشه


Bira Temporary Reception Centre, Bihać, Una-Sana Canton

The Bira Temporary Reception Centre, in Bihać in Una-Sana Canton, is managed by IOM and provides a limited amount of accommodation and essential and basic services to a mixed profile of residents, but predominantly single men.

You can ask IOM or UNHCR for more information.

Location:  Bihać, Una-Sana Canton

More information on the site is available here.

Map


Miral Temporary Reception Centre, Velika Kladuša, Una-Sana Canton مرکز پذیرش میرال، شهر ولیکا کلادوشا، کانتن اونا سانا

مرکز پذیرش موقتی میرال، در شهر ولیکا کلادوشا، در  کانتون اونا سانا ، توسط اداره ی  امور اتباع خارجه  با مدیریت مرکز پشتیبانی شده توسط IOM اداره می شود که ظرفیت آن محدود است و خدمات اصلی و ضروری را به اقشار مختلف مردم فراهم می کند،ولی غالبا  به مردهای مجرد.

این محل اقامت در حال حاضر خانواده ها،  کودکان بی سرپرست  و جدا شده از خانواده نمی پذیرد.

اطلاعات بیشتری از سازمان های IOM یا UNHCR  می توانید بگیرید.

محل اقامت: ولیکا کلادوشا، کانتن اونا سانا

نقشه


The Borići Temporary Reception Centre, Bihać, Una-Sana Canton مرکز پذیرش موقتی بوریچی، بیهاج، کانتن اونا سانا

مرکز پذیرش موقتی بوریچی در  شهر بیهاج،  در کانتون یونا سنا تحت مدیریت IOM اداره می شود و تعداد محدودی از محل های اقامت و خدمات اصلی و ضروری  برای پناهجویان و مهاجران آسیب پذیر فراهم می کند. این محل اقامت مخصوصا برای خانواده های با کودکان و افراد آسیب پذیر است.

برای ورود به مرکز پذیرش موقتی بوریچی که به آن بدون معرفینامه نمی توانید بیایید. شما بدون معرفینامه  حق ورود به مرکز نخواهید داشت. شما می توانید از IOM یا UNHCR  اطلاعات بیشتری بگیرید.

محل اقامت: شهر بیهاج، کانتن اونا سانا

نقشه