اداره ی امور اتباع خارجه

اداره ی  امور اتباع خارجه (SFA) واحد اداری مستقل در داخل وزارت امنیت است که مسئولیت دار  ورودی  و اقامت خارجیان در بوسنی و هرزگوین است و تعدادی از وظایف مربوط به پناهندگی را اجرا می کند.

اگر شما نیاز به حمایت بین المللی دارید و می خواهید  پناهندگی را در خواست کنید ، SFA مسئول مرحله اول این پروسه است. SFA برای شما   گواهینامه اظهار شده برای قصد در خواست  پناهندگی (که همچنین به عنوان «برگه ی سفید» مشهور است) صادر می کند و شما را به یکی از اماکن پذیرش که  در دسترس باشد، بر فرض فضای موجود، می فرستد. شما می توانید به طور مستقیم به یکی از 16 دفاتر SFA در بوسنی و هرزگوین بروید. اگر شما در ابتدا قصد دارید که از پلیس مرزی درخواست پناهندگی کنید، آن ها  شما را تا  نزدیک ترین  دفتر SFA همراهی خواهند کرد. دفاتر SFA  از روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 08:00 تا 16:00 باز هستند. توضیح مفصلی درباره ی  درخواست پناهندگی در اینجا است.

اطلاعات بیشتری در مورد پناهندگی در بوسنی و هرزگوین در اینجا موجود است و همینطور اطلاعات بیشتری  از وشاپراوا (نهاد همکار وکالتی رایگان UNHCR )  یا UNHCR می توانید بگیرید.

SFA   باید اطلاعات اولیه در مورد پرونده پناهندگی و حقوق و وظایف شما را نیز ارائه کند.

SFA دارای دفاتر در مکان های زیر است:


Sarajevo

دفتر منطقه ای سارایوو (این دفتر محلی موقتا دیگر  اظهارنامه برای قصد پناهندگی صادر نمی کند)

تلفن: +387 33 772 994

ایمیل: [email protected]

وب سایت: sps.gov.ba

آدرس: Braće Mulića 38، Sarajevo

ساعت کار: 09:00-17:00

نقشه

دفتر منطقه شرق سارایوو

تلفن: +387 57 224 891

ایمیل: [email protected]

وب سایت: sps.gov.ba

نشانی: Srpskih ratnika 12، Pale

ساعت کار: 09:00-17:00

نقشه


Banja Luka

دفتر دفتر بانا لوکا

تلفن: +387 51 213 926

ایمیل: [email protected]

وب سایت: sps.gov.ba

آدرس: Ivana F. Jukića 7 / II

ساعت کار: 09:00-17:00

نقشه


Mostar

دفتر مرکزی استان مارش

تلفن: +387 36 319 118

ایمیل: [email protected]

وب سایت: sps.gov.ba

آدرس: KnezaVisslavava BB

ساعت کار: 09:00-17:00

نقشه


Tuzla

اداره منطقه توزلا

تلفن: +387 35 362 491

ایمیل: [email protected]

وب سایت: sps.gov.ba

آدرس: Maršala Tita 36

ساعت کار: 09:00-17:00

نقشه


Zenica

دفتر منطقه زنیتسا

تلفن: +387 32 200 980

ایمیل: [email protected]

وب سایت: sps.gov.ba

آدرس: Mehmedalija Tarabara 15

ساعت کار: 09:00-17:00

نقشه


Brčko

دفتر دفتر برچکو

تلفن: +387 49 232 160

ایمیل: [email protected]

وب سایت: sps.gov.ba

آدرس: Trg mladih 8

ساعت کار: 09:00-17:00

نقشه


Doboj

دفتر منطقه دبوج

تلفن: +387 53 236 498

ایمیل: [email protected]

وب سایت: sps.gov.ba

آدرس: Nikole Pašića 5

ساعت کار: 09:00-17:00

نقشه


Bihać

اداره منطقه بیخاچ

تلفن: +387 37 228 564

ایمیل: [email protected]

وب سایت: sps.gov.ba

آدرس: Ulica V korpusa 14

ساعت کار: 09:00-17:00

نقشه


Travnik

دفتر تراونیک

تلفن: +387 30 540 117

ایمیل: [email protected]

وب سایت: sps.gov.ba

آدرس: Aleja konzula 5

ساعت کار: 09:00-17:00

نقشه


Trebinje

دفتر میدانی تربینیه

تلفن: +387 59 245 051

ایمیل: [email protected]

وب سایت: sps.gov.ba

آدرس: Kralja Petra I Oslobodioca 40

ساعت کار: 09:00-17:00

نقشه


Bijeljina

دفتر منطقه بیلینیا

تلفن: +387 55 203 032

ایمیل: [email protected]

وب سایت: sps.gov.ba

آدرس: نشنیش جوناکا 73

ساعت کار: 09:00-17:00

نقشه


Livno

دفتر منطقه لیونو

تلفن: +387 34 204 828

ایمیل: [email protected]

وب سایت: sps.gov.ba

آدرس: Matice Hrvatske BB

ساعت کار: 09:00-17:00

نقشه


Goražde

دفتر اداری گوراژده

تلفن: +387 38 220 018

ایمیل: [email protected]

وب سایت: sps.gov.ba

آدرس: Zaima Imamovića 5

ساعت کار: 09:00-17:00

نقشه


Ljubuški

لیوبوشکی

دفتر منطقه لیوبوشکی

تلفن: +387 39 831 084

ایمیل: [email protected]

وب سایت: sps.gov.ba

آدرس: Kralja Zvonimira BB

ساعت کار: 09:00-17:00

نقشه


Orašje

دفتر منطقه اوراشیه

تلفن: +387 31 714 527

ایمیل: [email protected]

وب سایت: sps.gov.ba

آدرس: Treća ulica 20

ساعت کار: 09:00-17:00

نقشه