پلیس مرزی

پلیس مرزی دفاتر مرزی رسمی را اداره می کند، مرزها و مکان های بالقوه عبور از جاهای نامنظم  به کشور کنترل می کند و  همراه پناهندگانی که آرزوی درخواست  پناهندگی را ابراز کردند  تا نزدیکترین  اداره ی  امور اتباع خارجی  می آید ، برای اینکه پناهندگی را درخواست کنند و گواهی (پلیس پیپر) را بگیرند. فهرست کامل  دفاتر پلیس مرزی در زیر آمده است:


دفتر مرکزی پلیس مرزی

تلفن: مرکز عملیات: +387 33 755 112

سخنگوی BP BiH: +387 33 755 112؛

دفتر تحقیقات مرکزی: +387 33 755 261؛ اداره امور

اداری: +387 33 755 191

ایمیل: [email protected]

وب سایت : www.granpol.gov.ba

آدرس : Reufa Muhića 2a، Sarajevo

نقشه


دفتر مرکزی شمال شرق

Bijeljina (واحد پلیس مرزی بیجلینا، واحد پلیس مرزی Brčko، واحد پلیس مرزی برود، واحد پلیس مرزی Orašje)

تلفن: +387 55 224 650

آدرس: Knez Ivo od Semberije bb

ایمیل: [email protected]

نقشه


دفتر میدنی شرق

Višegrad (واحد پلیس مرزی Zvornik، واحد پلیس مرزی Višegrad، واحد پلیس مرزی Hum)

تلفن: +387 58 633 015

آدرس: Gavrila Principa bb

ایمیل: [email protected]

نقشه


دفتر میدانی جنوب

Čapljina (واحد پلیس مرزی Trebinje، واحد پلیس مرزی Neum، واحد پلیس مرزی Doljani)

تلفن: +387 36 811 014

آدرس: Zgoni bb

ایمیل: [email protected]

نقشه (برای واحد Trebinje)


دفتر میدانی غرب

Bosansko Grahovo (واحد پلیس مرزی Gorica، واحد پلیس مرزی Kamensko، واحد پلیس مرزی Strmica، واحد پلیس مرزی Izačić)

تلفن: +387 34 851 015

آدرس: Vojislava Ivetica bb

ایمیل: [email protected]

نقشه


دفتر میدانی شمال-غرب

Gradiška (واحد پلیس مرزی Velika Kladuša، واحد پلیس مرزی Dobrljin)

تلفن: +387 51 825 664

آدرس: Avde Cuka bb

ایمیل: [email protected]

نقشه

Feedback

How can we improve this website? Please feel free to give us feedback if there is any information you believe is missing or could be wise to have on this website.

(Your privacy will be respected and the confidentiality of your answers will be maintained)