کمک را کجا طلب کنید؟

خدمات زیر در بوسنی و هرزگوین زمانی که این صفحه آخرین بار  روزرسانی شد، در دسترس بود. خدمات در معرض تغییر و قطع در کوتاه مدت می باشد.

 • اطلاعات مربوط به روند تعیین وضعیت پناهندگی*: UNHCR و Vaša Prava (شریک UNHCR که مشاوره ی حقوقی رایگان می دهد)، اداره ی امور اتباع خارجی، بخش  پناهندگی  وزارت امنیت و پلیس مرزی.
 • حمایت قانونی رایگان: UNHCR و Vaša Prava (نهاد همکار وکالتی رایگان UNHCR ).
 • اطلاعات و حمایت از راه های قانونی و پیدند به  خانواده: UNHCR، و Vaša Prava (نهاد همکار وکالتی رایگان UNHCR )؛
 • اطلاعات مربوط به احیای روابط خانوادگی: صلیب سرخ؛
 • سرپرستی قانونی برای کودکان بدون همراه و جدا شده از خانواده: UNICEF, CSW, BHWI؛
 • اطلاعات درباره ی برگشت داوطلبانه به وطن خود: IOM؛
 • مراقبت پزشکی و بهداشتی   و دسترسی به خدمات ه سلامت: DRC، و سرویس ها ی اضطراری؛
 • مراقبت های بهداشتی جنسی و باروری: UNFPA، DRC؛
 • توزیع مواد غذایی: صلیب سرخ، IOM، داوطلبان مستقل؛
 • محل اقامت: کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) ، IOM، مراکز با ظرفیت محل اقامت؛
 • دسترسی به آموزش و پرورش و خدمات برای کودکان: یونیسف؛
 • حمایت و مشاوره روحی اجتماعی: ابتکار زنان بوسنی و هرزگوین، DRC و UNFPA؛
 • ترجمه: ابتکار زنان بوسنی و هرزگوین، Vaša Prava (نهاد همکار وکالتی رایگان UNHCR ) ، IOM.

* نقش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در بوسنی و هرزگوین شامل دریافت و / یا پردازش درخواست پناهندگی یا اسکان مجدد نیست.   کارمندان  کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و Vaša Prava(نهاد همکار وکالتی رایگان UNHCR )؛  می توانند به شما در مورد چگونگی و جایی که می توانید در آن پناهندگی را درخواست  کنید با مسئولین مربوط به بوسنی و هرزگوین اطلاع بدهند. در بوسنی و هرزگوین، روند پناهندگی توسط اداره ی امور اتباع خارجه و بخش پناهندگی وزارت امنیت اداره می شود. اگر شما نیاز به حمایت بین المللی دارید، ابتدا باید اظهارنامه (برگه ی سفید)   از پلیس مرزی یا اداره ی اموره خارجه طلب کنید. اطلاعات بیشتری در مورد پناهندگی در بوسنی و هرزگوین در اینجا موجود است.