مرکز امداد اجتماعی

مراكز امداد  اجتماعي مؤسسات شهرداری يا كانتونی هستند كه نقش آن ها  فراهم كردن كمک و حمايت اجتماعي، مخصوصا به خانواده ها و افراد آسيب پذير است. مراکز مدادکاری اجتماعی، طبق قوانین ملی و بین المللی، وظیفه دارند برای  همه کودکان بدون همراه و و جدا شده از خانواده سرپرستی قانونی ارائه کنند.

این مراکز در همکاری با یونیسف، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، BHWI،  و شریک ها ی دیگر برای مهاجرین بی سرپرست و کودکان پناهجویان سرپرست انتصاب می کنند.

مراکزامداد اجتماعی  مسئولیت رسیدگی به خشونت، بدرفتاری، سو استفاده  و بی توجهی  از کودکان و خشونت خانگی دارند.