وزارت حقوق بشر و پناهجویان

زمانی که پناهجو خواب مثبت برای درخواست پناهندگی خود دریافت کند،  ایشان به عنوان یک پناهنده یا شخصی که به ایشان حمایت تبدیلب اعطا شده،  ثبت می شود و وزارت حقوق بشر و پناهجویان ایشان را بز عهده می گیرد. پناهنده یا فردی که به آن حمایت تبدیلی اعطا شده، در اختیار دارد   که ساکن مرکز پذیرش پناهندگی (البته اگر جا باشد) بشود یا اینکه در آدرس شخصی به هزینه ی خود زندگی کند،.