خوش آمدید

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان Bosnia and Herzegovina - کمک به پناهندگان و پناهجویان

UNHCR (کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل)، صفحه help.unhcr.org/bosniaandherzegovina برای پناهجویان و پناهندگان در بوسنی و هرزگوین را ساخت. در این صفحه اطلاعات  درباره ی موارد زیز می توانید پیدا کنید:

  • کجا در بوسنی و هرزگوین می توانید کمک بگیرید
  • چطور پناهندگی را در خواست بدهید
  • حقائق و وضایف خود به عنوان یک پناهجو یا پناهنده
  • نقش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و فعالیت ها ی آن در بوسنی و هرزگوین

صفحه هر روز به روز می شود.