UNFPA

UNFPA آژانس بهداشت جنسی و تناسب اندام سازمان ملل است و در میان دیگر مناطق حمایت از مراقبت های بهداشتی باروری برای زنان و جوانان، دسترسی به پیشگیری از بارداری های مدرن و ارائه مجموعه های انسانی است. این سازمان همچنین سازمان ملل متحد در بخش حفاظت از خشونت جنسیتی (GBV) در موارد اضطراری است.

در بوسنی و هرزگوین، UNFPA با همکاری بخش سلامت و شرکای آن مانند DRC، نجات کودکان، خدمات پناهجویان و ZenesaUne فعالیت می کند تا به طیفی از نیازهای مهاجرین و پناهجویان رسیدگی کند و طیف وسیعی از خدمات، شامل:

خدمات درمانی جنسی و باروری (برای ساکنان مرکز پذیرش موقت Bira (TRC)، TRIC Borići و TRC Sedra):

 •  خدمات نمایش برای زنان و دختران؛
 • مشاوره بهداشت جنسی و باروری؛
 •  پیشگیری و درمان بیماری های واگیری.

مراکز زنان و دختران (در BIRA TRC، TRIC Borići، و SEDRA TRC):

 •  پشتیبانی فردی و گروهی روانی اجتماعی برای GBV بازماندگان نیروی انسانی و کسانی که بیشترین خطر را دارند؛
 •  فعالیت های توانمند سازی زنان؛
 •  آموزش مهارت های زندگی برای جوانان؛
 •  تهیه کیت های انسانی و ضد بارداری های مدرن؛
 • کلاس های زبان انگلیسی

هماهنگی GBV پیشگیری و پاسخ دادن  در وضعیت اظطراری :

 •  توافق در مورد روند های عملیاتی استاندارد برای GBV  (خشونت بر اساس جنسیت) در شرایط اضطراری برای کانتون یونا سنا؛
 • فرستادن افرادی که GBV  کشیدند  به مراکز پذیرش موقت؛
 •  بازرسی های امنیت GBV افراد  در مراکز پذیرش موقت؛
 •  آموزش هایاستثمار و   سوءاستفاده ی جنسی برای کارکنان بشردوستانه؛
 •  کمک فوری به  GBV  در تمام جنبه ها