UNFPA

UNFPA je agencija Ujedinjenih naroda za seksualno i reproduktivno zdravlje i, između ostalog, podržava brigu o reproduktivnom zdravlju za žene i mlade, pristup suvremenim kontracepcijskim sredstvima i nabavu higijenskih paketa za žene. Također je vodeća agencija UN-a u pod-klasteru zaštite na temu rodno zasnovanog nasilja (GBV) u hitnim slučajevima.

U Bosni i Hercegovini, UNFPA, u suradnji sa sektorom zdravstva i partnerima kao što su DRC, Save the Children, Jezuitske službe za izbjeglice i Žene sa Une, radi na rješavanju problema potreba migranata i tražitelja azila i pružanja niza usluge, uključujući:

Zaštita seksualnog i reproduktivnog zdravlja (za stanovnike privremenih prihvatnih centara Bira, Borići i Sedra):

 • Usluge skrininga za žene i djevojke;
 • Savjetovanje o seksualnom i reproduktivnom zdravlju;
 • Prevencija i liječenje zaraznih bolesti.

Centri za žene i djevojke (unutar privremeno prihvatnih centara Bira, Borići i Sedra):

 • Individualna i grupna psihosocijalna podrška za žrtve RN-a i one s najvećim rizikom;
 • Aktivnosti osnaživanja žena;
 • Obrazovanje životnih vještina za mlade;
 • Pružanje higijenskih paketa za žene i modernih kontracepcijskih sredstava;
 • Nastava engleskog jezika.

Koordiniranje sprječavanja i reagiranja na RN u hitnim slučajevima :

 • Sporazum o standardnim operativnim procedurama za RN u vanrednim situacijama za Unsko-sanski kanton;
 • Putevi upućivanja na rodno uslovljene odnose za privremene prihvatne centre;
 • Revizija sigurnosti za RN u privremeno prihvatnim centrima;
 • Obuke o rodno zasnovanom nasilju i seksualnom iskorištavanju i zlostavljanju za humanitarno osoblje;
 • Uključivanje rodno zasnovanog nasilja u sve aspekte hitnog odgovora