Prava i obaveze

Kao tražitelj azila, izbjeglica ili lice kojem je dodijeljena supsidijarna zaštita imat ćete određena prava i obveze, kako je to definisano zakonom u Bosni i Hercegovini I navedeno u nastavku teksta. Za dodatne informacije ili pojašnjenja možete se obratiti UNHCR-u ili Vašim pravima (UNHCR-ovom partneru za besplatnu pravnu pomoć).


Prava i obaveze tražitelja azila

Prava

 • Možete legalno živjeti u Bosni i Hercegovini dok se ne donese konačna odluka o vašem slučaju. To znači da ne možete biti vraćeni u drugu zemlju protiv vaše volje dok čekate odluku.
 • Imate pravo na smještaj u centru za tražitelje azila ili na registrovanoj privatnoj adresi ako to možete sami organizovati.
 • Imate pravo dobiti informacije o postupku azila, vašem zahtjevu za azil, kao i o vašim pravima i dužnostima na jeziku koji razumijete.
 • Imate pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti bez naknade. Za sekundarne i tercijarne usluge, možda ćete morati platiti naknadu.
 • Pristup osnovnom I srednjem obrazovanju.
 • Pravo na besplatnu pravnu pomoć.
 • Imate pravo na rad iako odluka po Vašem zahtjevu nije donesena u roku od devet mjeseci, a ne može vas se teretiti za nepostupanje po vašem zahtjevu.
 • Imate pravo na dostupnu osnovnu pomoć, uključujući smještaj, hranu, pravnu, medicinsku i psihosocijalnu pomoć Ministarstva sigurnosti, UNHCR-a i drugih organizacija.
 • Možete kontaktriati predstvanika UNHCR-a.

Obaveze

 • Morate poštovati zakone zemlje.
 • Morate sarađivati sa nadležnim organima kako biste utvrdili svoj identitet.
 • Morate sarađivati sa organima vlasti koji pregledaju vašu prijavu u toku cijelog postupka.
 • Dostaviti sve dostupne dokuemnte koji su neophodni za procjenu vašeg zahtjeva za azil.
 • Podnijeti zahtjev za produženje kartona tražitelja azila, 15 dana prije njegovog isteka.
 • Izvjestite o gubitku kartona tražitelja azila u roku od tri dana od njegovog gubitka.
 • Morate da registrujete sve promjene prebivališta kod Službe za poslove sa strancima u roku od tri dana od promjene i o tome obavijestite Sektor za azil.
 • Pridržavajte se kućnog reda prihvatnog centra u kom boravite.

Prava i obaveze lica kojima je dodijeljena subsidijarna zaštita

Prava

 • Dobit ćete boravišnu dozvolu koja važi godinu dana, a koja se može produžiti.
 • Imat ćete pristup čitavom nizu obrazovnih usluga, uključijući škole, univerzitete i programe stručnog osposobljavanja pod istim uslovima kao i državljani Bosne i Hercegovine.
 • Imate pristup zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj pomoći pod istim uslovima kao i državljani Bosne i Hercegovine.
 • Zakon o azilu nalaže “Isti status se odobrava na zahtjev člana porodice izbjeglice ili stranca pod supsidijarnom zaštitom, koji se nalazi u BiH, pod uslovom da je porodična veza postojala u zemlji porijekla, a podnosilac zahtjeva ne potpada pod odredbe o izuzeću 21 i 23 ovog zakona. ”(Član 14).

 

Obaveze

 • Morate poštovati zakone zemlje;
 • Morate tražiti produženje statusa supsidijarne aštite 60 prije isteka prethodnog odobrenja;
 • Morate podnijeti zahtjev za zamjenu kartona za supsidijarnu zaštitu, 30 dana prije isteka važnosti kartona ili odamh nakon njegovog gubitka, oštećenja ili značajnih promjena lica;
 • Gubitak kartona za supsidijarnu zaštitu morate prijaviti njakasnije tri dana nakon otkrivanja njegovog gubitka;
 • Ako ste pod supsidijarnom zaštitom, morate prijaviti svaku promjenu vaše adrese u roku od tri dana;
 • Morate prijaviti sve promjene koje mogu uticati na ostvarivanje i opseg vaših prava, kako je to propisano članom 78, Zakona o azilu

Prava i obaveze priznatih izbjeglica

Prava

 • Dobit ćete boravišnu dozvolu koja važi 3 godine, a koja se može produžiti.
 • Moći će te podnijeti zahtjev za putnu ispravu koja vam omogućava da posjetite druge zemlje kao turist.
 • Imat ćete pristup čitavom nizu obrazovnih usluga, uključijući škole, univerzitete i programe stručnog osposobljavanja pod istim uslovima kao i državljani Bosne i Hercegovine.
 • Imate pristup zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj pomoći pod istim uslovima kao i državljani Bosne i Hercegovine.
 • Imate parvo na objedinjanje porodice. Zakon o azilu nalaže da “Isti status se odobrava na zahtjev člana porodice izbjeglice ili stranca pod supsidijarnom zaštitom, koji se nalazi u BiH, pod uslovom da je porodična veza postojala u zemlji porijekla, a podnosilac zahtjeva ne potpada pod odredbe o izuzeću 21 i 23 ovog zakona. ”(Član 14)
 • Ako ste dobili status izbjeglice, možete podnijeti zahtjev za državljanstvo Bosne i Hercegovine nakon što živite neprekidno i legalno najmanje 5 godina u zemlji.

Obaveze

 • Morate poštovati zakone zemlje;
 • Morate podnijeti zahtjev za zamjenu izbjegličkog kartona, 30 dana prije isteka važnosti kartona ili odamh nakon njegovog gubitka, oštećenja ili značajnih promjena lica;
 • Gubitak izbjegličkog kartona morate prijaviti njakasnije tri dana nakon otkrivanja njegovog gubitka;
 • Ako ste priznata izbjeglica, ,orate prijaviti svaku promjenu vaše adrese u roku od osam dana;
 • Morate prijaviti sve promjene koje mogu utjecati na ostvarivanje i opseg vaših prava, kako je propisano članom 78 Zakona o azilu;
 • Morate informisati Ministarstvo sigurnosti ukoliko ćete besprekidno ostati duže od šest mjeseci izvan BiH.