Prava i obaveze

Kao tražitelj azila, izbjeglica ili lice kojem je dodijeljena supsidijarna zaštita imat ćete određena prava i obveze, kako je to definisano zakonom u Bosni i Hercegovini I navedeno u nastavku teksta. Za dodatne informacije ili pojašnjenja možete se obratiti UNHCR-u ili Vašim pravima (UNHCR-ovom partneru za besplatnu pravnu pomoć).


Prava i obaveze tražitelja azila

Prava

 • Možete legalno živjeti u Bosni i Hercegovini dok se ne donese konačna odluka o vašem slučaju. To znači da ne možete biti vraćeni u drugu zemlju protiv vaše volje dok čekate odluku.
 • Imate pravo na smještaj u centru za tražitelje azila ili na registrovanoj privatnoj adresi ako to možete sami organizovati.
 • Imate pravo dobiti informacije o postupku azila, vašem zahtjevu za azil, kao i o vašim pravima i dužnostima na jeziku koji razumijete.
 • Imate pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti bez naknade. Za sekundarne i tercijarne usluge, možda ćete morati platiti naknadu.
 • Pristup osnovnom I srednjem obrazovanju.
 • Pravo na besplatnu pravnu pomoć.
 • Imate pravo na rad iako odluka po Vašem zahtjevu nije donesena u roku od devet mjeseci, a ne može vas se teretiti za nepostupanje po vašem zahtjevu.
 • Imate pravo na dostupnu osnovnu pomoć, uključujući smještaj, hranu, pravnu, medicinsku i psihosocijalnu pomoć Ministarstva sigurnosti, UNHCR-a i drugih organizacija.
 • Možete kontaktriati predstvanika UNHCR-a.

Obaveze

 • Morate poštovati zakone zemlje.
 • Morate sarađivati sa nadležnim organima kako biste utvrdili svoj identitet.
 • Morate sarađivati sa organima vlasti koji pregledaju vašu prijavu u toku cijelog postupka.
 • Dostaviti sve dostupne dokuemnte koji su neophodni za procjenu vašeg zahtjeva za azil.
 • Podnijeti zahtjev za produženje kartona tražitelja azila, 15 dana prije njegovog isteka.
 • Izvjestite o gubitku kartona tražitelja azila u roku od tri dana od njegovog gubitka.
 • Morate da registrujete sve promjene prebivališta kod Službe za poslove sa strancima u roku od tri dana od promjene i o tome obavijestite Sektor za azil.
 • Pridržavajte se kućnog reda prihvatnog centra u kom boravite.

Prava i obaveze lica kojima je dodijeljena subsidijarna zaštita

Prava

 • Dobit ćete boravišnu dozvolu koja važi godinu dana, a koja se može produžiti.
 • Imat ćete pristup čitavom nizu obrazovnih usluga, uključijući škole, univerzitete i programe stručnog osposobljavanja pod istim uslovima kao i državljani Bosne i Hercegovine.
 • Imate pristup zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj pomoći pod istim uslovima kao i državljani Bosne i Hercegovine.
 • Zakon o azilu nalaže “Isti status se odobrava na zahtjev člana porodice izbjeglice ili stranca pod supsidijarnom zaštitom, koji se nalazi u BiH, pod uslovom da je porodična veza postojala u zemlji porijekla, a podnosilac zahtjeva ne potpada pod odredbe o izuzeću 21 i 23 ovog zakona. ”(Član 14).

 

Obaveze

 • Morate poštovati zakone zemlje;
 • Morate tražiti produženje statusa supsidijarne aštite 60 prije isteka prethodnog odobrenja;
 • Morate podnijeti zahtjev za zamjenu kartona za supsidijarnu zaštitu, 30 dana prije isteka važnosti kartona ili odamh nakon njegovog gubitka, oštećenja ili značajnih promjena lica;
 • Gubitak kartona za supsidijarnu zaštitu morate prijaviti njakasnije tri dana nakon otkrivanja njegovog gubitka;
 • Ako ste pod supsidijarnom zaštitom, morate prijaviti svaku promjenu vaše adrese u roku od tri dana;
 • Morate prijaviti sve promjene koje mogu uticati na ostvarivanje i opseg vaših prava, kako je to propisano članom 78, Zakona o azilu

Prava i obaveze priznatih izbjeglica

Prava

 • Dobit ćete boravišnu dozvolu koja važi 3 godine, a koja se može produžiti.
 • Moći će te podnijeti zahtjev za putnu ispravu koja vam omogućava da posjetite druge zemlje kao turist.
 • Imat ćete pristup čitavom nizu obrazovnih usluga, uključijući škole, univerzitete i programe stručnog osposobljavanja pod istim uslovima kao i državljani Bosne i Hercegovine.
 • Imate pristup zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj pomoći pod istim uslovima kao i državljani Bosne i Hercegovine.
 • Imate parvo na objedinjanje porodice. Zakon o azilu nalaže da “Isti status se odobrava na zahtjev člana porodice izbjeglice ili stranca pod supsidijarnom zaštitom, koji se nalazi u BiH, pod uslovom da je porodična veza postojala u zemlji porijekla, a podnosilac zahtjeva ne potpada pod odredbe o izuzeću 21 i 23 ovog zakona. ”(Član 14)
 • Ako ste dobili status izbjeglice, možete podnijeti zahtjev za državljanstvo Bosne i Hercegovine nakon što živite neprekidno i legalno najmanje 5 godina u zemlji.

Obaveze

 • Morate poštovati zakone zemlje;
 • Morate podnijeti zahtjev za zamjenu izbjegličkog kartona, 30 dana prije isteka važnosti kartona ili odamh nakon njegovog gubitka, oštećenja ili značajnih promjena lica;
 • Gubitak izbjegličkog kartona morate prijaviti njakasnije tri dana nakon otkrivanja njegovog gubitka;
 • Ako ste priznata izbjeglica, ,orate prijaviti svaku promjenu vaše adrese u roku od osam dana;
 • Morate prijaviti sve promjene koje mogu utjecati na ostvarivanje i opseg vaših prava, kako je propisano članom 78 Zakona o azilu;
 • Morate informisati Ministarstvo sigurnosti ukoliko ćete besprekidno ostati duže od šest mjeseci izvan BiH.

Feedback

How can we improve this website? Please feel free to give us feedback if there is any information you believe is missing or could be wise to have on this website.

(Your privacy will be respected and the confidentiality of your answers will be maintained)