Zdravstvene službe

Tražioci azila u skladu sa Zakonom o azilu imaju pravo na primarnu zdravstvenu zaštitu. Pristup zdravstvenoj zaštiti u praksi može biti komplikovan. Slučajeve sekundarne zdravstvene zaštite DRC podržava ograničeno od slučaja do slučaja. Više informacija u nastavku.

*** Važno je napomenuti da se podjela između primarne i sekundarne zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini prilično razlikuje od mnogih drugih zemalja. U Bosni i Hercegovini zdravstvene usluge koje se pružaju u kategoriji ustanova nazvanih „Dom zdravlja“ se smatraju uslugama primarne zdravstvene zaštite, a zdravstvene usluge koje se pružaju u bolnici se smatraju sekundarnim ili tercijarnim zdravstvenim uslugama. Iz tog razloga brojne zdravstvene usluge koje se u drugim zemljama smatraju primarnom zdravstvenom zaštitom se u Bosni i Hercegovini smatraju sekundarnom zdravstvenom zaštitom, te je porod poseban primjer toga.


Zdravstvena zaštita u prihvatnim centrima

Pristup zdravstvenoj zaštiti je jednostavniji za tražitelje azila koji borave u jednom od prihvatnih centara u BiH. Na svakoj od ovih lokacija doktori su ili na licu mjesta ili ih redovno posjećuju kako bi osigurali preglede i izvršili upućivanje u lokalne zdravstvene centre za usluge primarne zdravstvene zaštite kada je to potrebno. Sekundarnu zdravstvenu zaštitu DRC podržava ograničeno od slučaja do slučaja.


Zdravstvena zaštita izvan prihvatnih centara

Tražitelji azila koji borave izvan jednog od prihvatnih centara u Bosni i Hercegovini imaju složeniji  pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti. U skladu sa zakonom prvo trebate posjedovati važeći  karton tražitelja azila (“žuti karton”) i morate otići u centar javnog zdravlja u opštini Trnovo, nakon što se potrdi termin putem Sektora za azil, Ministarstva sigurnosti. Ukoliko ne psojedujete važeći karton tražitelja azila, zakon ne predviđa primarnu zdravstvenu zaštitu iako se hitna zdravstvena usluga treba pružiti po potrebi.

Zavisno od toga gdje se nalazite u Bosni i Hercegovini, možete se obratiti UNHCR-u, Vašim pravima (UNHCR-ovom partneru za pružanje besplatne pravne pomoći), DRC-u ili BHWI-ju za informacije i savjete u vezi vašeg prava na pristup zdravstvenoj zaštiti.