Crveni krst i Crveni polumjesec

Društvo Crvenog krsta Bosne i Hercegovine nudi razne vrste pomoći tražiteljima azila i izbjeglicama, te radi u suradnji s IOM-om, UNHCR-om, vladom i drugim akterima na terenu. Crveni krst je prisutan u cijeloj zemlji, ali je povećan fokus na potporu tražiteljima azila i migrantima na ključnim mjestima, kao što je to slučaj u Unsko-sanskom kantonu.

Obnova porodičnih veza

Ako ste izgubili kontakt s članovima svoje porodice, mreža za porodične veze Crvenog krsta / Crvenog polumjeseca i Međunarodni odbor Crvenog krsta vam mogu pomoći da ih pronađete i da ponovo stupite u kontakt s njima.

VIše informacija:

Humanitarna pomoć

Ovisno o lokaciji, Crveni krst podržava pružanje:

  • Hrane;
  • Prve pomoći;
  • Psihosocijalne podrške;
  • Osnovnih živežnih potrepština.

Tel.: +387 33 263 935

E-mail: [email protected]

Web: rcsbh.org

Facebook: dckbih