Ured za pružanje besplatne pravne pomoći pri Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine

Ured za pružanje besplatne pravne pomoći djeluje pri Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine. U skladu sa obavezama koje Bosna i Hercegovina ima prema međunarodnim konvencijama, Ured za pružanje besplatne pravne pomoći pomaže fizičkim licima na teritoriji Bosne i Hercegovine pod međunarodnom zaštitom, posebno tražiteljima azila, izbjeglicama, osobama pod supsidijarnom ili privremenom zaštitom, lica protjerana, lica bez državljanstva, žrtve trgovine ljudima.

Kako tražiti pomoć:

  1. Kontakt za opšte informacije, pružanje i pomoć u popunjavanju traženih formulara putem broja: 033 281 -624
  2. Kontakt za podnošenje zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć:

Adresa: Trg BiH 1, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

E-mail: [email protected] 

Sva lica, bez obzira da li ispunjavaju uslove propisane članom 15., imaju pravo na opšte informacije o pravima, obavezama i pomoć pri popunjavanju obrazaca/prijava za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć na osnovu Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći.

Zahtjev za besplatnu pravnu pomoć

Zahtjev za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć u postupcima pred organima i institucijama Bosne i Hercegovine podnosi se na kancelarijskom obrascu.

Popunite zahtjev

Uz zahtjev za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć, podnosilac zahtjeva mora priložiti dokaz o ispunjenosti uslova propisanih Zakonom o pružanju besplatne pravne pomoći.

Lica pod supsidijarnom ili privremenom zaštitom, izbjeglice, lica bez državljanstva i žrtve trgovine ljudima dužna su uz zahtjev priložiti odgovarajuće dokumente nadležnog organa kojima se potvrđuje njihov status.

Za više informacija posjetite: Besplatnu pravnu pomoć (mpr.gov.ba)